00665
     องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์
     135/3 ถ.สำราญรื่น ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000
     โทร. 055-442930-4 แฟกซ์ 055-412219