ข้อมูลทั่วไป

กรุณาเลือกคำนำหน้า
กรุณาป้อนชื่อ ภาษาไทย
กรุณาป้อนนามสกุล ภาษาไทย
กรุณาป้อนเลขบัตรประชาชน
กรุณาเลือกวันที่เกิด
กรุณาเลือกเดือนเกิด
กรุณาเลือกปีเกิด
กรุณาป้อนบ้านเลขที่
กรุณาป้อนหมู่ที่
กรุณาเลือกจังหวัด
กรุณาเลือกอำเภอ
กรุณาเลือกตำบล
กรุณาป้อนรหัสไปรษณีย์
เช่น 0920279xxx
กรุณาป้อนเบอร์โทรศัพท์ให้ถูกต้อง
กรุณาเพิ่มรูปถ่ายผู้สมัคร
*รูปถ่ายครึ่งตัว หน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตา ตัวอย่าง ภาพถ่าย

สาขาวิชาที่ต้องการสมัครเรียน

กรุณาเลือกระดับ
กรุณาเลือกสาขางาน

สถานศึกษาเดิมที่สำเร็จการศึกษา

กรุณาเลือกระดับการศึกษาที่จบ
กรุณาเลือกปีการศึกษาที่จบ

ข้อมูลการตรวจร่างกายเบื้องต้น

   นักศึกษาสักยันต์หรือไม่
   นักศึกษามีการเจาะร่างกายหรือไม่

ข้อมูลบิดา-มารดา

กรุณาเลือกคำนำหน้าชื่อบิดา
กรุณาป้อนชื่อบิดา
กรุณาป้อนนามสกุลบิดา
เช่น 086078xxx
กรุณาเลือกคำนำหน้าชื่อมารดา
กรุณาป้อนชื่อมารดา
กรุณาป้อนนามสกุลมารดา
เช่น 0670254xxx

ข้อมูลผู้ปกครอง

   กรุณาเลือกผู้ปกครอง

แนบหลักฐานการสมัคร
กรุณาเลือกยินยอม....