เกี่ยวกับวิทยาลัย
   หลักสูตรการศึกษา
   บุคลากร
   คณะ/หน่วยงาน
   บริการนักศึกษา
   ติดต่อสอบถาม
แนะนำวิทยาลัย
   ประวัติวิทยาลัย
   ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ
   ผลการประเมิน สมศ.
   เกียรติภูมิ
   การบริหาร
   โครงสร้างการบริหาร
   แผนผังวิทยาลัย
   แผนที่
   อาคารสถานที่

ประวัติความเป็นมา

 


       วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์ เดิมชื่อว่า “ โรงเรียนอุตรดิตถ์พณิชยการ ” เป็นสถานศึกษาที่จัดการศึกษาสายอาชีวศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ  เริ่มก่อตั้งเมื่อปี  พ.ศ. 2520  จากแนวคิดของอาจารย์ สมยศ มีประเสริฐสกุล ซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งโรงเรียน  ในขณะที่กำลังศึกษาอยู่ที่กรุงเทพฯ พบว่า “ เด็กต่างจังหวัดเมื่อไป ศึกษาต่อที่กรุงเทพฯ อยู่ห่างไกลผู้ปกครอง ทำให้มีโอกาสที่จะประพฤติตนในทาง เสียหาย ได้ง่ายและต้องเสียค่าใช้จ่ายสูง” จากความคิดดังกล่าวนี้จึงเป็นแรงผลักดันให้เกิด โรงเรียนแห่งนี้ขึ้นมา  โดยมีนายอุดม  มีประเสริฐสกุล  เป็นผู้รับใบอนุญาต  ในปีแรกโรงเรียน
มีเนื้อที่ 6 ไร่ 2 งาน 26 ตารางวา  เปิดทำการสอนในระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) แผนกพณิชยกรรมใช้หลักสูตรกรมอาชีวศึกษา  มีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น 360  คน  มีอาคารเรียน 1 หลัง เป็นอาคารไม้ 2 ชั้น และในปีเดียวกันได้ก่อสร้างอาคารเรียนหลังที่ 2 จำนวน 21 ห้องเรียน นอกจากนี้ยังได้สร้างอาคารเอนกประสงค์ เพื่อใช้เป็นโรงอาหารและห้องประชุม

                                 
ต่อมาในปี พ.ศ. 2523  ได้รับอนุญาตให้เปิดทำการสอน ในระดับชั้น                                          ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ  สาขาวิชาการบัญชี                                 สาขาวิชาการเลขานุการ และสาขาวิชาการตลาด หลักสูตรกรมอาชีวศึกษา

                  ปี พ.ศ. 2524  ก่อสร้างอาคารเรียนหลังที่ 3 เป็นอาคารไม้ชั้นเดียว จำนวน 8 ห้องเรียน
ปี พ.ศ. 2525  ได้รับอนุญาตให้เปิดทำการสอน ในระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค
(ปวท.) ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการเลขานุการ สาขาวิชาเทคนิค             การตลาดและการขาย  และสาขาวิชาการธนาคารและธุรกิจการเงิน หลักสูตรกรมอาชีวศึกษา                  ปัจจุบันหลักสูตร ปวท. นี้ ไม่มีแล้ว

            
ปี พ.ศ. 2526  ได้รับอนุญาตให้เปิดทำการสอน ในระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างยนต์ หลักสูตรกรมอาชีวศึกษา  ได้ก่อสร้างโรงฝึกงาน 1 หลังได้เปลี่ยนชื่อโรงเรียนเป็น“โรงเรียนอุตรดิตถ์เทคโนโลยี” และขยายเนื้อที่ของโรงเรียนเป็น
10 ไร่ 2 งาน 28 ตารางวา
ปี พ.ศ. 2527  ได้รับอนุญาตให้เปิดทำการสอน ในระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างไฟฟ้า หลักสูตรกรมอาชีวศึกษา ก่อสร้างโรงฝึกงาน
หลังที่ 2
ปี พ.ศ. 2532  เปลี่ยนมาใช้หลักสูตรของวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา (สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล)  กระทรวงศึกษาธิการ ในระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชาบริหารธุรกิจและช่างอุตสาหกรรม

 

                   ปี พ.ศ. 2535 – 2536  ก่อสร้างอาคารเรียนหลังที่ 4 เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 4 ชั้น         จำนวน 16 ห้อง เรียน ใช้ชื่ออาคารว่า “อาคารอุดมทวี 4”  และก่อสร้างโรงฝึกงานหลังที่ 3
ปี พ.ศ. 2537  เปลี่ยนมาใช้หลักสูตรของสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลกระทรวงศึกษาธิการ      ในระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ  และขยายเนื้อที่                     ของโรงเรียนเป็น 12 ไร่ 2 งาน 74 ตารางวา
ปี พ.ศ. 2538  ได้รับอนุญาตให้เปิดทำการสอน ในระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ปี พ.ศ. 2538 – 2539  ก่อสร้างอาคารเรียนหลังที่ 5 เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 4 ชั้น   จำนวน 24 ห้อง เรียน ใช้ชื่ออาคารว่า “อาคารอุดมทวี 5”  ก่อสร้างสนามกีฬา เป็นสนามบาสเกตบอล  1 สนาม สนามวอลเล่ย์บอล 2 สนาม สนามตะกร้อ 2 สนาม  และสนามเปตอง 2 สนาม

 

               ปี พ.ศ. 2539  ได้รับอนุญาตให้เปิดทำการสอน ในระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
ปี พ.ศ. 2540 – 2541  ก่อสร้างอาคารเรียนแทนอาคารหลังเก่า (อาคาร 3) เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 4 ชั้น จำนวน 24 ห้องเรียน ใช้ชื่ออาคารว่า “อาคารอุดมทวี 3”
ปี พ.ศ. 2542  เปลี่ยนมาใช้หลักสูตรของกรมอาชีวศึกษา  ในระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชาบริหารธุรกิจและวิชาช่างอุตสาหกรรม  และระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ

                   ปี พ.ศ. 2543  ได้รับอนุญาตให้เปิดทำการสอน ในระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง         (ปวส.) ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างยนต์ และสาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
ปี พ.ศ. 2544  ก่อสร้างอาคารโรงอาหารใหม่แทนอาคารโรงอาหารเก่า เป็นอาคาร
คอนกรีต เสริมเหล็ก 2 ชั้น โดยชั้นบนเป็นโรงอาหาร  และชั้นล่างเป็นลานจอดรถจักรยานยนต์                 ของนักเรียน นักศึกษา โดยใช้ชื่อว่า “อาคารรัชดา”  ก่อสร้างลานอเนกประสงค์บริเวณ หน้าอาคาร         อุดมทวี 3  โดยใช้ชื่อว่า “ลานอุดมรัชด์”  ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์เพื่อจัดเก็บอุปกรณ์ต่าง ๆ               ของโรงเรียนบริเวณ หลังอาคารอุดมทวี 5  ปรับปรุงบริเวณโรงอาหารเก่าเป็น “ลานน้ำพุ”

              ปี พ.ศ. 2546  ก่อสร้างอาคารเรียนของช่างอุตสาหกรรม สาขาเทคนิคยานยนต์
จำนวน 2 ชั้น1 หลัง แบ่งเป็นห้องเรียน 4 ห้อง ห้องปฏิบัติ 9 ห้อง และห้องพักครู 2 ห้อง  ใช้ชื่อว่า 
“อาคารเทิดวิษณุ์”มีการปรับหลักสูตร การเรียน การสอนจากหลักสูตรปี 2538 เป็นหลักสูตรของปี 2546
ปี พ.ศ. 2547  มีการนำเอาระบบคอมพิวเตอร์มาช่วย ในการดำเนินการประมวลผล การเรียนรู้เพิ่ม และ ปรับปรุงห้องเรียนคอมพิวเตอร์ จาก 5 ห้องเรียน เป็น 6 ห้องเรียน  และมีการต่อเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตในห้องเรียนคอมพิวเตอร์ Lab1 , Lab3 , Lab4 , Lab5
และ Lab 6

                  ปี พ.ศ. 2549 ก่อสร้างอาคารหอประชุมเป็นอาคารชั้นเดียว  จำนวน 1 หลัง  ใช้ชื่อว่า  “ หอประชุมทวีวรรณ “
ปี พ.ศ. 2550  ก่อสร้างโรงยิมบริเวณหลังอาคาร  5  เป็นสนามบาสเกตบอล 1 สนาม  สนามวอลเล่ย์บอล 2 สนาม  และสนามตะกร้อ
2 สนาม  ใช้ชื่อว่า “เทคโนยิม”
ปี พ.ศ. 2554  เปลี่ยนชื่อเป็น “วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์”  เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2554
ปี พ.ศ. 2555  ได้รับอนุญาตให้เปิดทำการสอน ในระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชาพาณิชยกรรม                              สาขาวิชาพณิชยการ  สาขางานธุรกิจค้าปลีก
ในปี พ.ศ. 2558 ได้รับอนุญาตให้เปิดทำการสอน ในระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม  สาขาวิชา อิเล็กทรอนิกส์  สาขางานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม
ในปี พ.ศ. 2559 ได้รับอนุญาตให้เปิดทำการสอน ในระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ                           สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก  สาขางานธุรกิจค้าปลีกร้านสะดวกซื้อ
ในปี พ.ศ. 2559 ก่อสร้างอาคารติดตั้งไฟฟ้าและสนามกีฬาฟุตซอล


 

              ปัจจุบันบริหารงานโดยอาจารย์จักรินทร์  มีประเสริฐสกุล  เป็นผู้รับใบอนุญาต และผู้อำนวยการ   อาจารย์อำพร  ด่านพัฒนานุรักษ์  เป็นผู้จัดการ  วิทยาลัยมีเนื้อที่ทั้งสิ้น 14 ไร่ 2 งาน 49 ตารางวา      จัดการเรียนการสอนโดยใช้หลักสูตรของ  กรมอาชีวศึกษา  แบ่งเป็น 2 ระดับ คือ  
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) แบ่งเป็น
1.1 ประเภทวิชาพาณิชยกรรม   สาขาวิชาพณิชยการ  มี 4 สาขา คือ
1. สาขางานการบัญชี       
2. สาขางานการขาย
3. สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
4. สาขางานธุรกิจค้าปลีกร้านสะดวกซื้อ
1.2 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม มี 3 สาขา คือ
1. สาขาวิชาช่างยนต์  (สาขางานยานยนต์)   
2. สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง  (สาขางานไฟฟ้ากำลัง)    
3. สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์  (สาขางานอิเล็กทรอนิกส์)
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) แบ่งเป็น
2.1 ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ  มี  4  สาขา  คือ
1. สาขาวิชาการบัญชี       
2. สาขาวิชาการตลาด       
3. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
4. สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก
2.2 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม มี 3 สาขา คือ
1. สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล   (สาขางานเทคนิคยานยนต์)    
2. สาขาวิชาไฟฟ้า (สาขางานเครื่องกลไฟฟ้า)
3.สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ (สาขางานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม)       

ปัจจุบันปีการศึกษา 2562   มีจำนวนนักเรียน นักศึกษาทั้งสิ้น  1,714 คน บุคลากร 75  คน
(ข้อมูล ณ วันที่  10  มิถุนายน  2562)