โครงการจิตสำนึกรักเมืองไทย ปี 10
กิจกรรม "ให้แสงให้คุณภาพชีวิต
ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
ชุมชนประมงบ้านปากนาย"
ระหว่างวันที่ 13 - 14 ตุลาคม 2561
ณ แพชุมชนประมงปากนาย
ต.นาทะนุง อ.นาหมื่น จ.น่าน
ให้การต้อนรับคณะดำเนิน
โครงการจิตสำนึกรักเมืองไทย
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2561
ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์
กิจกรรมเทคโนร่วมจิต
พัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชน
สร้างอาชีพสร้างงาน
เมื่อวันที่ 8-9 ตุลาคม 2561
ณ ต.ร่วมจิต อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์
นักศึกษา ระดับชั้น ปวส.2
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์
รับฟังคำแนะนำและข้อมูล
เกี่ยวกับการฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ
เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2561
ณ บริษัท บางกอกแคน แมนนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
ร่วมส่งนักศึกษา ระดับชั้น ปวส.2
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์ เพื่อฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ
เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2561 ณ บริษัท บางกอกแคน แมนนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
และบริษัท กรีนสปอต จำกัด จ.ปทุมธานี
นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์
ทักษะวิชาชีพ รุ่น 2-2561
เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ.2561 ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
ร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์
ระหว่างวันที่ 3-5 สิงหาคม 2561
ณ จ.ปทุมธานี
การอบรมให้ความรู้
"การพัฒนาผู้เรียน Thailand 4.0
สู่ประชาคมอาเซี่ยน"
เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2561
ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์
นักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์ ได้ผ่านการคัดเลือกนักเรียนทุน
อาชีวะฝีมือชน  คนสร้างชาติ รุ่นที่ 6
ระหว่างวันที่ 2-3 สิงหาคม 2561
ณ กรุงเทพมหานคร
ร่วมการนำเสนอ
นิทรรศการด้านนวัตกรรม Startup
ระหว่างวันที่ 2-3 สิงหาคม 2561
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์
ร่วมการประชุมทบทวน
แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด
พ.ศ.2562-2565
เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2561
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1
กิจกรรมปลูกจิตสำนึก
นักเรียนนักศึกษาผู้กู้ยืมเงินกองทุนฯ 
เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2561
ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์

การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์
อาชีวศึกษา ระดับภาค ภาคเหนือ
ประจำปี 2561
ระหว่างวันที่ 1-3 สิงหาคม 2561
ณ จังหวัดเพชรบูรณ์

กิจกรรมทัศนศึกษาดูงาน
ให้กับนักศึกษา ระดับชั้น ปวช.1
เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2561
ณ สวนกนกภณลับแล
อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์
บริษัท ดับเบิ้ลยูเอ็มเจ ซัพพลาย จำกัด
แนะแนวการฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ
เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2561
ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์
ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ
และพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล
เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2561
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร
ถวายพระราชกุศลฯ
เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2561
ณ บริเวณพิธีหน้าอนุสาวรีย์
พระยาพิชัยดาบหัก
พิธีเฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคล
และกิจกรรมทำบุญตักบาตร
ข้าวสารอาหารแห้ง
เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ.2561
ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์
กิจกรรม อาชีวะเอกชน สร้างคน
สร้างชาติ เทิดไท้ รัชกาลที่ 10
เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2561
ณ อ.ทองแสนขัน จ.อุตรดิตถ์

กิจกรรมถวายเทียนจำนำพรรษา
ปี 2561
เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2561
โครงการจิตอาสาพระราชทาน
เราทำความดีด้วยหัวใจ
เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2561
ณ วัดดอยท่าเสา
อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์
บมจ.ไทยพาณิชย์ สาขาฟรายเดย์
ให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้ธุรกรรม
บนโทรศัพท์มือถือ
วันที่ 24-25 กรกฎาคม 2561
ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์
เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการ
จิตสำนึกรักเมืองไทยปีที่ 10
พิธีมอบประกาศนียบัตร
เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2561
ณ ห้องพินิตประชานาถ ชั้น 2
ในศาลาว่าการกลาโหม กทม.
เข้าร่วมพิธีเปิด "กิจกรรม อาชีวะเอกชน
สร้างคน สร้างชาติ เทิดไท้ รัชกาลที่ 10 "
เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2561
ณ อนุสาวรีย์ สามกษัตริย์ จ.เชียงใหม่
เข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา
อาชีวะเกมส์ระดับภาค ภาคเหนือ
ครั้งที่ 13
เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2561
ณ สนามกีฬากลางจังหวัดอุตรดิตถ์
ร่วมเป็นคณะกรรมการจัดการแข่งขัน
กีฬาวอลเลย์บอล ในการแข่งขันกีฬา
อาชีวะเกมส์ระดับภาค ภาคเหนือ ครั้งที่ 13
เมื่อวันที่ 23-29 กรกฎาคม 2561
ณ สนามกีฬากลางจังหวัดอุตรดิตถ์

เข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันวอลเลย์บอล
และร่วมเป็นคณะกรรมการจัดการแข่งขัน
กีฬาวอลเลย์บอล ในการแข่งขันกีฬา
อาชีวะเกมส์ระดับภาค ภาคเหนือ ครั้งที่ 13
 เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2561
ณ สนามกีฬากลางจังหวัดอุตรดิตถ์
ศึกษาดูงาน
วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา
เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2561
ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงานรุ่น 1.2
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
เมื่อวันที่ 19 กรกฏาคม 2561
ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์
การนิเทศติดตามการดำเนินงาน
โครงการการจัดการเรียนแบบ
โครงงานเป็นฐาน (PjBL)
เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2561
ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์
เข้าร่วมงานแถลงข่าว
อาชีวศึกษาเอกชนร่วมใจ
สร้างความปลอดภัยทางถนน
เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2561
ณ บริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด

เข้าร่วมการสัมมนารับฟัง
ข้อมูลสินค้าผลิตภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2561
ณ โรงแรมแกรนด์ ริเวอร์ไซด์
จ.พิษณุโลก
ตรวจเยี่ยมนักศึกษา
ฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ
เมื่อวันที่ 16 กรกฏาคม พ.ศ. 2561
ณ  จ.ปทุมธานี และกรุงเทพฯ
กิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนทำความดี
โครงการเยาวชนคนทำดี ปีที่ 6
เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2561
ณ มูลนิธิเอสซีจี
เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการ
ตรวจหลักฐานและตัดสินการประท้วง
กีฬาอาชีวะเกมส์
ระหว่างวันที่ 13-14 กรกฎาคม 2561
ณ ห้องประชุมวิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย สาขาอุตรดิตถ์
ประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ของธนาคาร
และให้บริการเปิดบัญชี
เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2561
ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์
การรณรงค์กำจัดลูกน้ำยุงลาย
ในสถานศึกษา
เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2561
ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์
กิจกรรมการแข่งขันหุ่นยนต์
ชมรมหุ่นยนต์ (Robot Club)
เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2561
ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์
เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ
คนร่วมจิตไม่ทอดทิ้งกัน
เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2561
ณ บ้านร่วมจิต อ.ท่าปลา
จ.อุตรดิตถ์
เข้าร่วมโครงการอบรมสัมมนา
การต่อยอดการจัดทำมาตรฐานการศึกษา
ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน
เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2561
ณ จ.ลำปาง
ตรวจเยี่ยมนักศึกษา
ฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ
ระหว่างวันที่ 6-7 กรกฎาคม 2561
ในเขตกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล


เข้าร่วมโครงการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาโรคเอดส์
และอนามัยเจริญพันธุ์
เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2561
ณ ศาลาประชาคมจังหวัดอุตรดิตถ์
เข้าร่วมโครงการประชุมสัมมนา
เครือข่ายเพิ่มผลิตภาพแรงงาน
เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2561
ณ โรงแรมฟรายเดย์ จ.อุตรดิตถ์

กิจกรรมสร้างความปลอดภัย
ทางท้องถนนและการจัดทำ
ใบขับขี่รถจักรยานยนต์
ระหว่างวันที่ 6-7 กรกฎาคม 2561
ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์
และสำนักงานขนส่งจังหวัดอุตรดิตถ์

กิจกรรมแจกชิมเครื่องดื่ม มิรินด้า
เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2561
ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์

กิจกรรมชมการแสดงดนตรี
จากวงดนตรีคณะคนตาบอด
เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2561
ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์
นักกีฬาวอลเลย์บอลชาย
ได้ผ่านการคัดเลือกเป็นตัวแทน
นักกีฬาวอลเลย์บอล ประเภททีมชาย
อาชีวศึกษา จ.อุตรดิตถ์
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
อาชีวะเกมส์ระดับภาค
ภาคเหนือ ครั้งที่ 13 "หลงหลินเกมส์"
กิจกรรมบ้านนี้มีรัก ซีพี ออลล์
เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2561
ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์

กิจกรรมการอบรม "อาสาจราจร
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์"
เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2561
ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์

เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์
ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ์
ระหว่างวันที่ 2-3 กรกฎาคม 2561
ณ สนามกีฬากลางจังหวัดอุตรดิตถ์
โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ
เมื่อวันที่ 2 กรกฏาคม 2561
ณ บ้านนาป่าคาย อ.ทองแสนขัน
จ.อุตรดิตถ์
เข้าร่วม การฝึกทบทวน ผกท.
และฝึกอบรม นศท.บังคับบัญชา
ประจำปีการศึกษา 2561
เมื่อวันที่ 29 มิ.ย. - 1 ก.ค. 2561
ณ หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร
มณฑลทหารบกที่ 35
นักกีฬาวอลเลย์บอลชายและหญิง
ได้รับรับรางวัลชนะเลิศ และ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
การแข่งขันกีฬาระหว่าง
โรงเรียนส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
จังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี 2561
ระหว่างวันที่ 20-30 มิถุนายน 2561
ณ สนามกีฬาจังหวัดอุตรดิตถ์


เข้าร่วมโครงการสร้างความปลอดภัย
ทางถนนรถใช้งานเกษตรกรรม
อย่างยั่งยืนจังหวัดอุตรดิตถ์
ประจำปี พ.ศ. 2561
เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561
ณ เทศบาลตำบลตรอน จ.อุตรดิตถ์

กิจกรรมอบรมแกนนำ
นักเรียน นักศึกษา ต้านภัยยาเสพติด
เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2561
ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์
คณะกรรมการประเมินศูนย์บ่มเพาะ
ผู้ประกอบการในสถานศึกษา
ประเมินศูนย์บ่มเพาะ
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์
เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2561
ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์
พิธีไหว้ครูและมอบทุนการศึกษา
ประจำปีการศึกษา 2561
เมื่อที่ 28 มิถุนายน พ.ศ.2561
ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์
กิจกรรมอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้น
เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2561
ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์

กิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก
(26 มิถุนายน) ประจำปี 2561
ณ หอประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์
สมาคมวิทยาศาสตร์ฯ
อาชีวศึกษา-เอสโซ่ ประจำปี 2561
เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2561
ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์
กิจกรรมให้ความรู้ทางวิชาการ
เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2561
ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์
กิจกรรมเยาวชนสัมพันธ์
ธนาคารโรงเรียน ธนาคารออมสินภาค 7
ระหว่างวันที่ 22-23 มิถุนายน 2561
ณ ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ
จ.พิษณุโลก
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ระหว่างโรงเรียนส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
ประจำปี 2561
ระหว่างวันที่ 20 – 30 มิถุนายน 2561
ณ สนามกีฬาจังหวัดอุตรดิตถ์

ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับการประกวด
การเขียนแผนธุรกิจเชิงสร้างสรรค์
เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2561
ณ สถานีวิทยุ อสมท จำกัด (มหาชน)
เข้าร่วมกิจกรรมบริการ
โครงการอำเภอ...ยิ้มเคลื่อนที่
เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2561
ณ วัดหมอนไม้ จ.อุตรดิตถ์
กิจกรรมการรณรงค์
ค้นหาผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด
เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2561
ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์
เข้ารับการอบรมพัฒนาข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา
เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2561
ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์
เข้าร่วมการแข่งขัน
World Robot Game North Thailand 2018
ระหว่างวันที่ 15-17 มิถุนายน 2561
ณ E-Sport Arena พันธุ์ทิพย์ เชียงใหม่
เข้าร่วมกิจกรรมบ่มเพาะนักประดิษฐ์
สายอาชีวศึกษา ประจำปี 2561 ภาคเหนือ
ระหว่างวันที่ 15-17 มิถุนายน 2561
ณ โรงแรมดวงตะวัน จ.เชียงใหม่
เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อน
การประกันคุณภาพการศึกษา
เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2561
ณ โรงแรมคุ้มภูคำ จ.เชียงใหม่
ให้การต้อนรับและให้ข้อมูลของวิทยาลัย
แก่ นางดุษฏี ถาวรจตุรวัฒน์
ประชาสัมพันธ์จังหวัดอุตรดิตถ์
และทีมงาน
เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2561
ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์
เข้าร่วมการอบรมครู-อาจารย์
ตามโครงการยุวชนประกันภัย ปี 2561
เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2561
ณ ศูนย์ราชการกระทรวงการคลัง
จังหวัดอุตรดิตถ์
การประชุมคณะกรรมการบริหาร
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์
ครั้งที่ 1/2561
เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2561
ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์
การฝึกอบรมหลักสูตร
บุคลากรทางการลูกเสือ ขั้นความรู้ทั่วไป
เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2561
ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ

เข้าร่วมพิธีเปิด
และร่วมลงนามข้อตกลง (MOU)
โครงการเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษา
รู้เท่าทันปัญหาแอลกอฮอล์
ระหว่างวันที่ 8-9 มิถุนายน 2561
มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์

กิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ
เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2561
ณ บริเวณวัดร่องเสี้ยว
จ.อุตรดิตถ์
ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีมหากุศล
ร่วมกับวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์
เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2561
ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์
เข้าร่วมประชุมโครงการเสริมสร้างความรู้
ความเข้าใจแนวทางการดำเนินงาน
สถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา
เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2561
ณ วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี
เข้าร่วมโครงการ
สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
พบประชาชนตามวิถีไทยนิยมยั่งยืน
เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2561
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์
เข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพการวัดผล
และประเมินผลตามสภาพจริง
เมื่อวันที่ 1-2 มิถุนายน 2561
ณ วิทยาลัยสารพัดช่างอุตรดิตถ์
กิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก
เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2561
ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์
ร่วมเป็นคณะกรรมการฝ่ายสรุป
และประเมินผล
โครงการจัดงานชุมนุมยุวกาชาด
ส่วนภูมิภาค ภาคเหนือตอนล่าง ปี 2561
ระหว่างวันที่ 26-29 พฤษภาคม 2561
ณ ค่ายลูกเสืออุตรดิตถ์
สโมสรโรตาแรคท์
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์
รับมอบผลิตภัณฑ์อาหารเช้าเนสท์เล่
เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2561
ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์
เข้าร่วมกิจกรรมบริการ
โครงการอำเภอ...ยิ้มเคลื่อนที่
เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2561
ณ ศูนย์ปราชญ์เศรษฐกิจพอเพียง
บ้านป้ามารศรี
กิจกรรมการประชุมชี้แจง
และทำสัญญากับนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือก
เข้าเรียนสาขางานธุรกิจค้าปลีกร้านสะดวกซื้อ
เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2561
ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์
เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ
คณะกรรมการดำเนินการ
โครงการพัฒนาส่งเสริมศักยภาพ
และร่วมเสวนาเกี่ยวกับสถานการณ์ปัญหา
ความประพฤติของนักเรียนและนักศึกษา
จังหวัดอุตรดิตถ์
เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2561
ณ ห้องประชุมค่ายลูกเสือจังหวัดอุตรดิตถ์
ร่วมนำเสนอผลการดำเนินงาน
ชมรม TO BE NUMBER ONE
เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2561
ณ หอประชุมจันทร์นารี
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
นายจักรินทร์ มีประเสริฐสกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์ กล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษา
เนื่องในวันเปิดภาคเรียนใหม่
ภาคเรียนที่ 1/2561<br>
เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2561
ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์
เข้าร่วมการประชุมปฏิบัติการ
เพื่อสร้างความเข้าใจ
ในการดำเนินการจัดตั้งศูนย์บ่มเพาะ
ระหว่างวันที่ 18-19 พฤษภาคม 2561
ณ จ.เชียงใหม่
ได้ผ่านการอนุมัติในการแสดง
ผลงาน (Demo Day) ในระดับประเทศ จากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ
(องค์กรมหาชน)
ในงาน STARTUP THAILAND 2018
ระหว่างวันที่ 17 - 20 พฤษภาคม 2561
ณ กรุงเทพมหานคร
นางณิชานันท์ พิพัฒน์นพกร
เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง
"แนวทางการจัดกิจกรรมชมรม
ต่อต้านการทุจริต
ระหว่างวันที่ 14 - 15 พฤษภาคม 2561
ณ กรุงเทพมหานคร
บริการสถานที่ในจัดการอบรม
พัฒนาการจัดประสบการณ์
การเรียนการสอนปฐมวัย
มื่อวันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ.2561
ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์
เข้าร่วมโปรแกรมศึกษาดูงาน
PIM Wonderful Play and Learn บริษัทในเครือเจริญโภคภัณฑ์
และคู่ค้าพันธมิตร
เมื่อวันที่ 11-13 พฤษภาคม 2561
ณ จังหวัดชลบุรี
การปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน
รุ่น 1.1-2561
เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ.2560
ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์
การอบรมหลักวิชาชีพระยะสั้นฐานสมรรถนะ
ครั้งที่ 3 หลักสูตรแจ้งเตือน
ผู้บุกรุกยามวิกาลบ้านผู้สูงอายุ
ระหว่างวันที่ 9-12 พฤษภาคม 2561
ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์
การอบรมหลักวิชาชีพระยะสั้นฐานสมรรถนะ
ครั้งที่ 3 หลักสูตรงานบริการ
เครื่องปรับอากาศบ้านพักอาศัย
ด้วยเคมีภัณฑ์ล้างแอร์
ระหว่างวันที่ 9-11 พฤษภาคม 2561
ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์
การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง
"การสร้างเว็บไซต์เพื่อพัฒนา
สื่อการเรียนการสอนบนระบบ
เครือข่ายอินเทอร์เน็ตด้วย Google sites"
เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2561
ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์
เข้าร่วมการอบรมโครงการ
"ครูอาชีวศึกษาเอกชนยุคใหม่
กับการจัดกระบวนการเรียนรู้
แบบ Active Learning"
เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2561
ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ
จังหวัดเชียงใหม่
เข้าร่วมการอบรมโครงการอบรมวิทยากร
เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์
จังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี 2561
เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2561
ณ ห้องสีหราชบอลรูม โรงแรมสีหราช
ได้รับรางวัลชมเชยการประกวด
แผนการจัดการเรียนรู้
การมีส่วนร่วมของประชาชน
เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ.2561
ณ สำนักงาน ป.ป.ช. (ถนนพิษณุโลก)
การเรียนการสอนวิชาปรับพื้นฐาน
ให้กับนักศึกษา ระดับชั้น ปวส.1
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
ที่จบจากระดับชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า
เข้าร่วมโครงการประชุมสัมมนา
เครือข่ายองค์การนักวิชาชีพ
ในอนาคตแห่งประเทศไทย
ระหว่างวันที่ 29 - 30 เมษายน 2561
ณ วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี
ร่วมส่งนักศึกษา ระดับชั้น ปวส.2
เพื่อฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ
เมื่อวันที่ 26-27 เมษายน 2561
ณ บริษัท ดับเบิ้ลยูเอ็มเจ ซัพพลาย จำกัด
เข้าร่วมพิธีเปิดศูนย์การค้าศรีพงษ์พาร์ค
เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561
ณ ศูนย์การค้าศรีพงษ์พาร์ค
อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์
เข้าร่วมการอบรมโครงการ
หนุนเสริมศักยภาพคนอาชีวะอาสา
ลดอุบัติเหตุทางถนน
ระหว่างวันที่ 26-27 เมษายน 2561
ณ โรงแรม ทีเค พาเลช แอนด์ คอนเวนชั่น
กรุงเทพมหานคร
เข้าร่วมโครงการ "อาชีวศึกษาเอกชน
ร่วมใจลดอุบัติทางถนน"
เมื่อวันที่ 23-25 เมษายน พ.ศ.2561 ณ บริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
โครงการประกวดการเขียนแผนธุรกิจ
เชิงสร้างสรรค์ PIM Innovative Biz Plan
Challenge 2018 ระดับประเทศ
ร่วมพิธีเปิดโครงการอาชีวะอาสา
เทศกาลสงกรานต์ 2561
เมื่อวันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2561
ณ สถานีบริการน้ำมันห้างหุ้นส่วนจำกัด อุตรดิตถ์ ออยล์
การแข่งขัน STARTUP THAILAND
LEAGUE 2018 ภาคเหนือ
ในวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2561 ถึง
1 เมษายน พ.ศ. 2561
ณ อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
ตรวจเยี่ยมนักศึกษาฝึกประสบการณ์
ทักษะวิชาชีพ รุ่น 1-2561
เมื่อวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2561
ถึง 1 เมษายน พ.ศ. 2561
ณ บริษัท ดับเบิ้ลยูเอ็มเจ ซัพพลาย จำกัด
อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
รถจักรยานยนต์พ่วงข้าง (ซาเล้ง) 
เมื่อวันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2561
ณ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำอ่ าง
อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์
พิธีรดน้ำดำหัว
เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี 2561
ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์

การอบรมเชิงปฏิบัติการ
หลักสูตรช่างไฟฟ้าภายในอาคาร
และมาตรฐานการติดตั้งไฟฟ้า
สำหรับประเท ศไทย พุทธศักราช 2556
ระหว่างวันที่ 26-30 มีนาคม พ.ศ.2561
ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์

การประชุมเชิงปฏิบ ติการ
สร้างความเข้าใจสำหรับครูผู้สอนวิชาชีพ
 ระหว่างวันที่ 26-30 มีนาคม 2561
ณ โรงแรมทาวน์ อิน ทาวน์ กรุงเทพฯ
กิจกรรมยุวชนประชาธิปไตย
สัมมนาเชิงปฏิบัติการ ประจำปี พ.ศ.2561
ระหว่างวันที่ 14-25 มีนาคม พ.ศ.2561
ณ สถาบันวิชาการ ทีโอที
อ.นนทบุรี จ.นนทบุรี
การเขียน แผนธุรกิจเชิงสร้างสรรค์
PIM Innovative Biz Plan
Challenge 2018 ระดับภูมิภาค 
เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2561
ณ โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว
จ.เชียงใหม่
การอบรมของ
COACHING CAMP STARTUP
THAILAND LEAGUE 2018 
ระหว่างวันที่ 16-18 มีนาคม 2561
ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลก
กิจกรรมการแข่งขัน
กีฬาเด็ก เยาวชน ประชาชน
ตำบลงิ้วงาม ประจำปี 2561
ระหว่างวันที่ 12-16 มีนาคม พ.ศ. 2561
ณ เทศบาลตำบลงิ้วงาม อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์
ตรวจเยี่ยมนักศึกษา
ฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ
เมื่อวันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2561
ณ กรุงเทพมหานคร
ตรวจเยี่ยมนักศึกษาฝึกประสบการณ์
ทักษะวิชาชีพ รุ่น 1-2561
เมื่อวันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2561
ณ บริษัท พร้อมเทคโนเซอร์วิส จำกัด
อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ
บริการสถานที่ในการจัดอบรม
พัฒนาครูโรงเรียนเอกชน
ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์
เมื่อวันที่ 16 มีนาคม พ.ศ.2561
ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์
การสอบสัมภาษณ์
เพื่อเลือกสาขาร้านในเครือ
ของ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
ในการลงปฏิบัติงาน 
เมื่อวันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2561 
ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์
เข้าร่วมโครงการคนร่วมจิตไม่ทอดทิ้งกัน
เมื่อวันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2561
ณ หมู่ 3 เทศบาลตำบลร่วมจิต
อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์
พิธีมอบใบรับรองคุณวุฒิ
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์
ปีการศึกษา 2560
เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561
ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์
ได้รับทุนมูลนิธิร่วมจิตน้อมเกล้าฯ
เพื่อเยาวชนในพระบรมราชินูปถัมภ์
เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561
ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์
การอบรมูให้ความรู้ แนะแนว
และสอนเสริมเกี่ยวกับการสอบมาตรฐานวิชาชีพ
สาขางานการตลาดให้กับนักศึกษา
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ศูนย์การศึกษานอกระบบ
เมื่อวันที่ 18 และ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
ณ ศูนย์การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ (กศน.)
โครงการการฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ ในสถานประกอบการหรือหน่วยงาน
เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561
ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์
เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการ
"Happiness for All : ความสุขทั่วไทย
ส่งความปลอดภัยให้ทุกคน"
เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
ณ โรงแรมต้นทองรีสอร์ท ต.บ้านเกาะ
อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์
ศึกษาดูงาน
ณ วิทยาลัยเทคโนโลยี
และการจัดการ กฟผ.แม่เมาะ
เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
การประชุมคณะกรรมการบริหาร
และกรรมการร่วม 4 ฝ่าย ครั้งที่ 1/2561
เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561
ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตดิตถ์
เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ
โครงการพัฒนาครูผู้สอน 2561
ระหว่างวันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
ณ วิทยาลัยสารพัดช่างอุตรดิตถ์
การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ
สาขาช่างบำรุงรักษารถยนต์ ระดับ 1
ระหว่างวันที่ 17-18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
และ 24-25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอุตรดิตถ์
 
กิจกรรมอบรมกระบวนการ
จัดทำบัญชีสู่มืออาชีพ
เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ
พิธีมอบรางวัลแห่งคุณภาพ “TEACHER AWARDS
และ STUDENT AWARDS” ปีการศึกษา 2560
เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560
ณ เทคโนยิม วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์
กิจกรรมการทดสอบมาตรฐาน
ฝีมือแรงงานแห่งชาติ
สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1
เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
ณ อาคาร 5 และอาคารงานติดตั้งไฟฟ้า
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์

กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ ประจำปี 2560
มื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561
ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์ และ
สวนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
มหามงคลสำราญฤทัย ต.ท่าอิฐ
อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์
กิจกรรมค่ายพัฒนาทักษะชีวิต
เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561
ณ ศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร
มณฑลทหารบกที่ 35
เข้าร่วมพิธีเปิดอาคาร "สุนันท์" สีหลักษณ์
โรงเรียนหวัวเฉียว
เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
ณ โรงเรียนหวัวเฉียว ต.ท่าอิฐ
อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์
กิจกรรมค่ายพัฒนาทักษะชีวิต
เมื่อวันที่ 7 กุภาพันธ์ พ.ศ.2561
ณ วัดท้ายตลาด ต.ท่าอิฐ
อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์
นักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์
ที่ได้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าร่วม
การแข่งขัน Startup ระดับประเทศ
ในโครงการ URU Startup Thailand League 2018
เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561
ณ  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
แสดงความยินดี กับ
นักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์
ที่ได้รับรางวัล การแข่งขันทักษะวิชาชีพ
และกีฬาวิทยาลัยเทคโนโลยี
และอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
กลุ่มภาคเหนือ ครั้งที่ 31 ประจำปี 2560
เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์ 
การประกวดร้องเพลงไทยสากล (สตริง) ชาย
ครั้งที่ 27 ประจำปีการศึกษา 2560
เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561
ณ จังหวัดสุพรรณบุรี
เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพและกีฬา
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
กลุ่มภาคเหนือ ครั้งที่ 31 ประจำปีการศึกษา 2560
ระหว่างวันที่ 1-3 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561
ณ จังหวัดเชียงราย
กิจกรรมเสริมสร้างบุคลิกภาพ
ระหว่างวันที่ 29-30 มกราคม 2561
ณ อาคารเทคโนยิม วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์
การแข่งขันกีฬาอาชีวะสานสัมพันธ์
ครั้งที่ 6 ประจำปี 2561 อศจ.อุตรดิตถ์
รัตนประสิทธิ์วิทย์เกมส์
เมื่อวันที่ 27 มกราคม พ.ศ.2561
ณ วิทยาลัยการอาชีพรัตนประสิทธิ์วิทย์
อ.ฟากท่า จ.อุตรดิตถ์
บริษัท ทิตาราม คอนซัลแดนท์ จำกัด
จ.สมุทรปราการ
รับสมัครนักศึกษา เข้าร่วมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
เมื่อวันที่ 26 มกราคม พ.ศ.2561
ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์
โครงการวิทยาลัยอาชีวะปลอดภัย
ทางถนนอุตรดิตถ์
เมื่อวันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2561
ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์
กิจกรรมบริการโครงการ
อำเภอ...ยิ้มเคลื่อนที่
เมื่อวันที่ 25 มกราคม พ.ศ.2561
ณ ศาลาการเปรียญวัดทับใหม่
กิจกรรมแนะแนวการศึกษา
และแนะแนวอาชีพ
ในงาน BKW OPEN HOUSE
เมื่อวันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2561
ณ โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม
ศึกษาดูงานบริษัท ฮอนด้าคาร์ส์
อุตรดิตถ์ จำกัด
เมื่อวันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2561
ณ บริษัท ฮอนด้าคาร์ส์ อุตรดิตถ์ จำกัด
กิจกรรมพัฒนาจิตพิสัย
เมื่อวันที่ 24 มกราคม พ.ศ.2561
ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์
กิจกรรมเยาวชนเก่ง หัวใจแกร่ง
รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์
เมื่อวันที่ 24 มกราคม พ.ศ.2561
ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์
การเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน
โครงการป้ายจราจรลดความเร็ว
มื่อวันที่ 22 มกราคม พ.ศ.2561
ณ ห้องประชุมสมยศอนุสรณ์
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์
กิจกรรมเทคโนจิตอาสาพัฒนาชุมชน
ปีการศึกษา 2560
เมื่อวันที่ 20 มกราคม พ.ศ.2561
ณวัดบ้านใหม่โพธิ์เย็น
และโรงเรียนวัดบ้านใหม่โพธิ์เย็น
กิจกรรมเสริมสร้างวินัยจราจร "โครงการป้ายจราจรลดความเร็ว"
เมื่อวันที่ 19 มกราคม พ.ศ.2561
ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์
กิจกรรมอบรมการเขียน
โปรแกรมเบื้องต้นกับ
สมองกลฝังตัว
เมื่อวันที่ 19 มกราคม พ.ศ.2561
ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์
เข้าร่วมพิธีการทำสัตย์ปฎิญาณตน
ต่อธงชัยเฉลิมพล เนื่องในวันกองทัพไทย
ประจำปี 2561
เมื่อวันที่ 18 มกราคม พ.ศ.2561
ณ ลานสวนสนาม ค่ายพิชัยดาบหัก
เข้าร่วมพิธีวันยุทธหัตถีของ
สมเด็จพระนเรศวรมหาราช
ประจำปี 2560
เมื่อวันที่ 18 มกราคม พ.ศ.2561
ณ ศาลาประชาคมจังหวัดอุตรดิตถ์
การบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
การจัดการอาชีวศึกษา ระหว่าง วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์
 กับ บริษัท ดับเบิ้ลยูเอ็มเจ ซัพพลาย จำกัด
เมื่อวันที่ 17 มกราคม พ.ศ.2561
ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์
กิจกรรมอบรมโครงการสถานศึกษาปลอดบุหรี่
เมื่อวันที่ 17 มกราคม พ.ศ.2561
ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์
เข้าร่วมกิจกรรมการแสดงในงาน
พระยาพิชัยดาบหัก
และงานกาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์ ปี 2561 
เมื่อวันที่ 16 มกราคม พ.ศ.2561
ณ เวทีกลาง งานพระยาพิชัยดาบหัก
และงานกาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์
กิจกรรมกีฬาวันครู ประจำปี 2561 
เมื่อวันที่ 16 มกราคม พ.ศ.2561
ณ สนามกีฬาจังหวัดอุตรดิตถ์
กิจกรรมตักบาตรข้าว
สารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์
เนื่องในกิจกรรมวันครู
เมื่อวันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2561
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
กิจกรรมบริการแลกเปลี่ยน ความรู้สู่ชุมชน 
เมื่อวันที่ 13 มกราคม พ.ศ.2561
ณ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลําน้ำน่านสงเคราะห์ 3 
การแข่งขันกีฬาวอลเ ลย์บอล
ประชาชนชาย-หญิง โอเพ่น
โรงเรียนพงสะตือคัพ ครั้งที่ 1 
เมื่อวันที่ 13-14 มกราคม พ.ศ.2561
ณ สนามโรงเรียนพงสะตือ 
นายอภิชา เพิ่มพูล
ได้รับมอบเกียรติบัตรยกย่อง
เชิดชูเด็กไทยใฝ่ดีมีคุณธรรม จริยธรรม
  เนื่องใน"วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561"
เมื่อวันที่ 13 มกราคม พ.ศ.2561
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
โครงการวิทยาลัยกับชุมชน
 เมื่อวันที่ 12 มกราคม พ.ศ.2561
ณ โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง
ลำน้ำน่านสงเคราะห์ 3
กิจกรรมอบรมเทคโนโลยีเครื่องยนต์เล็ก
เมื่อวันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2561
ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์
โครงการการฝึกประสบการณ์
ทักษะวิชาชีพระบบทวิภาคี
เมื่อวันที่ 12 มกราคม พ.ศ.2561
ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคาร 3
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์  
 นางณิชานันท์ พิพัฒน์นพกร
ครูวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์
ได้รับเกียรติบัตรจากสำนักงาน
คณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
กิจกรรมคุณธรรม อบรมจิตอาสา
สร้างค่านิยมใหม่ ก้าวพ้นภัย
ต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นให้
กับนักศึกษาระดับชั้น ปวช.2
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์
แนะแนวการศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี
ให้กับนักศึกษา ระดับชั้น ปวส.2
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์  
เมื่อวันที่ 11 มกราคม พ.ศ.2560
ณ ห้องประชุมอาคาร 3 ชั้น 2
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์
นายดนัย ไทยป๊อก
ได้รับการคัดเลือกเป็นเด็กและเยาวชนดีเด่น
คณะกรรมการจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ
ประจำปี 2561
เมื่อวันที่ 8 มกราคม พ.ศ.2561
ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล
กรุงเทพมหานคร
ให้บริการสถานที่ในจัด
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
เมื่อวันที่ 8 มกราคม พ.ศ.2561
ณ ห้องปฏิบัตการคอมพิวเตอร์ อาคาร 2
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์
ร่วมเดินขบวนพิธีเปิดงาน
พระยาพิชัยดาบหัก และ
งานกาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์ ปี 2561
เมื่อวันที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2561
ณ สนามกีฬาพระยาพิชัยดาบหัก
พิธีวางพวงมาลาสักการะ
อนุสาวรีย์พระยาพิชัยดาบหัก
เมื่อวันที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2561 
ณ บริเวณพิธีหน้าอนุสาวรีย์
พระยาพิชัยดาบหัก
เข้าร่วมการประกวดสิ่งประดิษฐ์
ของคนรุ่นใหม่ ระดับภาค ภาคเหนือ
ประจำปีการศึกษา 2560
ระหว่างวันที่ 3-7 มกราคม พ.ศ.2561
ณ วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี
จ.อุทัยธานี
นักศึกษา ระดับชั้น ปวช.3
สาขางานยานยนต์ 
ศึกษาดูงานโรงไฟฟ้าแม่เมาะ
เมื่อวันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2561
ณ โรงไฟฟ้าแม่เมาะ 
กิจกรรมทำบุญตักบาตร
เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2561
เมื่อวันที่ 4 มกราคม พ.ศ.2561
ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์
ร่วมแสดงความยินดีกับ
นายดนัย ไทยป๊อก
ได้รับรางวัลพระราชทาน"
ความเป็นเลิศด้านอาชีวศึกษา"
นายจักรินทร์ มีประเสริฐสกุล
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโล ยีอุตรดิตถ์
กล่าวสวัสดีปีใหม่ 2561 แก่นักศึกษา
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ชิงชนะเลิศจังหวัดอุตรดิตถ์
ปีงบประมาณ 2561 
ระหว่างวันที่ 19-30 ธันวาคม 2560
ณ สนามกีฬาจังหวัดอุตรดิตถ์ 
ข้ารับพระราชทานรางวัล
"ควา มเป็นเลิศด้านอาชีวศึกษา"
เมื่อที่ 29 ธันวาคม พ.ศ.2560
ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา
กรุงเทพมหานครฯ
กิจกรรมประสบการณ์ดีดีจากพี่สู่น้อง
เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ 2560
ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์
ร่วมกิจกรรมตรวจความพร้อมรถ
โดยสารสาธารณะกับกรมการขนส่งทางบก 
ในระหว่างวันที่ 28-29 ธันวาคม พ.ศ.2560
ณ สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดอุตรดิตถ์
เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการอาชีวะอาสา
เทศกาลปีใหม่ 2561
เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ.2560
ณ หมวดทางหลวงพิชัย
แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1
ร่วมพิธีเปิดโครงการอาชีวะอาสา
เทศกาลปีใหม่ 2561
เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ.2560
ณ สถานีบริการน้ำมัน ห้างหุ้นส่วนจำกัด
อุตรดิตถ์ ออยล์ อ.เมือง. จ.อุตรดิตถ์ 
หน่วยงานต่างๆ ใน จ.อุตรดิตถ์
มอบของขวัญปีใหม่ 2561
มอบของขวัญต้อนรับปีใหม่
ให้แก่คณะครูวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์
ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์
ร่วมพิธีเปิดการแข่งกีฬา
ชิงชนะเลิศจังหวัดอุตรดิตถ์
ระหว่างวันที่ 19-30 ธันวามคม พ.ศ.2560
ณ สนามกีฬาจังหวัดอุตรดิตถ์
มอบของขวัญปีใหม่ 2561
แก่หน่วยงาน ใน จ.อุตรดิตถ์
เข้าร่วมโครงการกิจกรรมเพื่ อสังคม (CSR)
เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2560
ณ เทศบาลตำบลร่วมจิต อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์
 เข้ารับการฝึกอบรม โครงการคลินิกช่าง
เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2560
ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์
กิจกรรมสุขสันต์วันครอบครัวเทคโน
สวัสดีปีใหม่ 2561
เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2560
ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์
ได้รับรางวัลชนะเลิศ
การประกวดร้องเพลงไทยสากล
ระดับภาค ภาคเหนือ
เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ.2560
ณ วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานีี
ได้รับทุนการศึกษา
จากสำนักงานพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุตรดิตถ์
เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ.2560
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุตรดิตถ์
นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์
ทักษะวิชาชีพ รุ่น 2-2560
เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ.2560
ร่วมทำหน้าที่เชิญเหรียญรางวัล
และของที่ระลึก ในการแข่งขัน "ยูโร่เค้ก"
ไทยแลนด์ บีช วอลเลย์บอล 2017
ระหว่างวันที่ 13-20 ธันวาคม พ.ศ. 2560
ณ สนามกีฬาจังหวัดอุตรดิตถ์
นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์
ทักษะวิชาชีพ รุ่น 2-2560
เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ.2560
การบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
เมื่อวันที่ 19 ธันวามคม พ.ศ. 2560
ณ บริษัทพร้อม เทคโน เซอร์วิส
 
นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์
ทักษะวิชาชีพ รุ่น 2-2560
เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ.2560
นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์
ทักษะวิชาชีพ รุ่น 2-2560
เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ.2560
การทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติด้านอาชีวศึกษา ระดับ ปวส.2 
เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2560
ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์
กิจกรรมสรุปปฏิบัติการทำดี
โครงการเยาวชน คนทำดี ปี 5
เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2560
ณ Hall 3-4 อาคารอเนกประสงค์
ชั้น 10 SCG บางซื่อ กรุงเทพฯ
กิจกรรม บ่มเพาะนักประดิษฐ์
สายอาชีวศึกษา ประจำปี 2561
ภาคเหนือ 
ระหว่างวันที่ 14-16 ธันวาคม พ.ศ. 2560
ณ โรงแรมฮอลิเดย์อินน์ จังหวัดเชียงใหม่
การทดสอบทางการ
ศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา
ระดับ ปวช.3 
เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2560
ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์ 
การอบรมในโครงการ
ฝึกอบรมความรู้ทางกฏหมาย
เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2560
ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์
เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการ
ประเมินและคัดเลือกนักศึกษา
และสถานศึกษารางวัลพระราชทาน
ประจำปีการศึกษา 2560
 เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2560
ณ วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์
กิจกรรมวันต่อต้าน
คอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย)
จังหวัดอุตรดิตถ์ เมื่อวันที่ 
9 ธันวาคม พ.ศ. 2560
ณ ศาลาประชาคมจังหวัดอุตรดิตถ์
ร่วมพิธีเปิดโครงการสร้างความปลอดภัย
ทางถนนรถใช้งานเกษตรกรร
มอย่างยั่งยืนจังหวัดอุตรดิตถ์
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ.2560
ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
องค์การบริหารส่วนตำบลนายาง
อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์
ร่วมพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตน
และสวนสนามนักศึกษาวิชาทหาร
มณฑลทหารบกที่ 35
เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2560
ณ มณฑลทหารบกที่ 35 จังหวัดอุตรดิตถ์
กิจกรรมการแข่งขันกีฬาเทคโนเกมส์ 
ระหว่างวันที่ 7-8 ธันวาคม พ.ศ. 2560 
ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์
ร่วมการประชุมชี้แจง
คณะทำงานระดับสนามสอบ
V-NET  ปีการศึกษา 2560
เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2560
ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์
 ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร
ข้าวสารอาหารแห้ง
ถวายเป็นพระราชกุศล
เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ.2560
ณ หน้าอนุสาวรีย์พระยาพิชัยดาบหัก
ศึกษาดูงาน บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ
(ประเทศไทย) จำกัด
เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2560
กิจกรรมบริจาคโลหิต
เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2560
ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์
การแข่งขันสุดยอด
นวัตกรรมการประกวด
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์
ของคนรุ่นใหม่ ปี 2560
ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ์
ระหว่างวันที่ 28- 29 พฤศจิกายน 2560
ณ วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์
จังหวัดอุตรดิตถ์
กิจกรรมการเขียน Resume
เพื่อใช้ในการสมัครงาน
เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ.2560
ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์
ศึกษาดูงานการไฟฟ้า
ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (แม่เมาะ)
เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560
คณะครูและนักศึกษา
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์
ร่วมจัดนิทรรศการ To Be Number One
เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
ศึกษาดูงานการไฟฟ้า
ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (แม่เมาะ)
 เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560
การแข่งขันกีฬาเยาวชน
แห่งชาติ ภาค 5 ครั้งที่ 34
“แม่ระมิงค์เกมส์”
ระหว่างวันที่ 15-25
พฤศจิกายน พ.ศ.2560
ณ จ.เชียงใหม่ 
กิจกรรมการรณรงค์ค้นหา
ผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด
เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560
ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์
การรับสมัครนักศึกษาใหม่
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์
ประจำปีการศึกษา 2561
เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560
ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์
กิจกรรมการออกหน่วยบริการ
โครงการอำเภอ...ยิ้มเคลื่อนที่
เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560
ณ ศาลาการเปรียญวัดสามัคยาราม
หมู่ 2 ต.บ้านด่าน อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์
การแข่งขันทักษะ
เทคโนโลยีการติดตั้งไฟฟ้า
และการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ
ระดับ ปวช.
ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพ
อาชีวศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ์
ประจำปีการศศึกษา 2560
เมื่อวันที่22 พฤศจิกายน 2560
ณ วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์
การแข่งขันทักษะธุรกิจค้าปลีก
ประเภทสินค้า OTOP ระดับ ปวช.
ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพ
ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ์
ประจำปีการศึกษา 2560
เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ.2560
ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์
การแข่งขันทักษะ
การขายสินค้าออนไลน์ ระดับ ปวส.
ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพ
ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ์
ประจำปีการศึกษา 2560
เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560
ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์
การแข่งขันทักษะ
วิชาเทคนิคพื้นฐาน ทักษะงานฝึกฝีมือ
ระดับ ปวช. ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพ
ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ์
ประจำปีการศึกษา 2560
เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560
ณ วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์
การแข่งขัน"ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์
ในงานบัญชี" ระดับปวช.
และ การแข่งขัน"โปรแกรมสำเร็จรูป
เพื่องานบัญชี" ระดับปวส.
ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพ
ระดับอาชีวศึกษา จังหวัดอุตรดิตถ์
ประจำปีการศึกษา 2560
ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์
การแข่งขันทักษะ "การเขียนแผนธุรกิจ"
ระดับปวส. ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพ
ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ์
ประจำปีการศึกษา 2560
ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์
ศึกษาดูงาน บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ
(ประเทศไทย) จำกัด
เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560
การแข่งขันทักษะ
"The Marketing Challenge"
ระดับปวช.
ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ์
ประจำปีการศึกษา 2560
เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ.2560
ณ  วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ
การเลือกตั้งดำรงตำแหน่ง รองนายกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ์ (อวท. อศจ.)
ประจำปีการศึกษา 2561
เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ.2560
ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์
กิจกรรม"Marketing Plan Contest 
เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2560 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์
ศึกษาดูงาน ณ บริษัท ไทยน้ำทิพย์ จำกัด
ต.ปงแสนทอง อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ.2560
ร่วมประชุมการจัดกิจกรรม
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะวิชาชีพพื้นฐาน และการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่
ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ประจำปี 2560
เมื่อวันที่15 พฤศจิกายน พ.ศ.2560
ณ ห้องประชุมอาชีวศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ์
วิทยาลัยเทคนิคอุตดิตถ์
การประชุมคณะกรรมการบริหาร
และกรรมการร่วม 4 ฝ่าย ครั้งที่ 2/2560 
เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 
ณ ห้องประชุมสมยศอนุสรณ์
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตดิตถ์
กิจกรรมอบรมให้ความรู้ เรื่อง "นวัตกรรมใหม่ในการควบคุมมอเตอร์"
ให้กับนักศึกษา ระดับชั้น ปวช.2 ปวช.3 และปวส.1 สาขางานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 ณ ห้องประชุมทวีวรรณ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์
นักศึกษาของวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์
เข้าร่วมกิจกรรมโครงการประชาสัมพันธ์
กองทุนพัฒนาไฟฟ้า กับ
บริษัทมาสเตอร์ แอด จำกัด (มหาชน)
ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2560 - พฤษภาคม 2561  
กีฬาพงสะตือโอเพ่น ครั้งที่ 2
เมื่อวันที่ 4-5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560
ณ หอประชุมโรงเรียนตรอนตรีสินธุ์
ต.บ้านแก่ง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์
ร่วมขบวนอัญเชิญพระประทีปพระราชทานฯ
ในงานพระประทีปพระราชทานฯ และกระทงสายสู่ความรุ่งเรืองเมืองอุตรดิตถ์
ประจำปี 2560
เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ.2560
ณ บริเวณท่าน้ำลานอเนกประสงค์หน้าห้องสมุด
ประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อำเภอเมืองอุตรดิตถ์
 
ร่วมถวายกระทงให้กับวัดหมอนไม้ วัดม่อนใหญ่
วัดข่อยสูง และวัดธรรมาธิปไตย ไว้บริการจำหน่าย
ให้กับประชาชน
เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ.2560
กิจกรรมอบรมให้ความรู้ทางวิชาการ 
ในโครงการพัฒนาการเรียนรู้สู่
มืออาชีพตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี
เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560
ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์
กิจกรรมโครงการวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ
พ.ศ.2560
เมื่อวันที่ 30 ตุลาคมคม พ.ศ. 2560
ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์
พิธีถวายดอกไม้จันทน์
เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ.2560
ณ วัดพระแท่นศิลาอาสน์ และและวัดคลองโพธิ์

ร่วมพิธีวางพวงมาลา
เนื่องในวันปิยะมหาราช
เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม พ.ศ.2560
ณ ลานพระบรมรูป รัชกาลที่ 5 ริมน้ำน่าน
กิจกรรมวันพบผู้ปกครอง 
เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ.2560 
ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์
โครงการปัญญาชนคนทำดี ปี 5
แผนกวิชาช่างยนต์ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์
ร่วมกับมูลนิธิเอสซีจี 
ระหว่างวันที่ 17-19 ตุลาคม พ.ศ.2560
ณ บ้านป่ากล้วย
กิจกรรมการพัฒนาสื่อ
เพื่อการเรียนการสอนบนเครื่องคอมพิวเตอร์ 
ระหว่างวันที่ 17 และ19 ตุลาคม พ.ศ.2560
ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์
การประกวดแข่งขันผลงานวิจัย
และนวัตกรรมสื่อการสอน
ระดับประเทศ ครั้งที่ 10 
เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2560
ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครูภาคเหนือ

การแข่งขันกีฬาฟุตซอลชาย บาสเกตบอลชายและวอลเลย์บอลหญิง
ในงาน กีฬาธนาคารโรงเรียนธนาคารออมสิน ปี 2560
เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2560 
ณ สนามกีฬาจังหวัดอุตรดิตถ์ 
ชมรมวิชาชีพช่างไฟฟ้ากำลัง
และชมรมวิชาชีพช่างอิเล็กทรอนิกส์
จัดทำ "โครงการห้องสมุดพี่ให้น้อง" 
ระหว่างวันที่ 14-16 ตุลาคม พ.ศ. 2560
ณ โรงเรียนจริมอนุสรณ์ 1
 
นักศึกษา ระดับชั้น ปวส.1
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
เข้ารับการฝึกอบรมและทดสอบ
มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ 
ระหว่างวันที่ 9-13 ตุลาคม พ.ศ.2560
ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์

เข้าร่วมโครงการ Education
to Employment : Vocational
Boot Camp ครั้งที่ 2
เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ.2560
ณ วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี
จ.ปทุมธานี
เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการ
ศูนย์การเรียนรู้ชีววิถี
วิทยาลัยการอาชีพรัตนประสิทธิ์วิทย์
เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ.2560
นักกีฬาวอลเลย์บอลชายและหญิง
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล ในงานประเพณีตักบาตรเทโวฯ
ระหว่างวันที่ 3 ก.ย. - 6 ต.ค. 2560
ณ โรงเรียนผดุงวิทยา
บุคลากร วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์
ประจำปีการศึกษา 2560
ศึกษาดูงานกิจการของ
บริษัท เอฟเอ็น แฟคตอรี่
เอ๊าท์เลท จำกัด (มหาชน)
เกี่ยวกับระบบการบริหารจัดการ
สายการผลิต
เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2560
ร่วมเป็นกรรมการตัดสิน การแข่งขันจินตลีลา
ประเภททีม งาน ISUZU
MU-X BLUE POWER DAY
เมื่อวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2560
ณ บริษัท อีซูซุอุตรดิตถ์ฮกอันตึ๊ง จำกัด
การส่งนักศึกษา ระดับชั้น ปวส.2
จำนวน 34 คน เพื่อฝึกประสบการณ์
ทักษะวิชาชีพ ในต่างจังหวัด
เมื่อวันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2560
นำเสนอแผนกิจกรรม
"Marketing Plan Contest 
โครงการ 10.0 By A.P.Honda"
เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2560
ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์
ส่งมอบดอกไม้จันทน์พระราชทาน
ร่วมถวายในพระราชพิธี
ถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ
จำนวน 6,999 ดอก
เมื่อวันที่ 27 กันยายน พ.ศ 2560
ณ ศาลากลาง จังหวัดอุตรดิตถ์

ติดตาม และประเมินผล
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์ เพื่อสนับสนุนการตรวจราชการตามนโยบาย และยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
เมื่อวันที่ 26 กันยายน พ.ศ.2560
ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์
การทดสอบมาตราฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ
สาขาช่างไฟฟ้าในอาคาร
เมื่อวันที่ 25 กันยายน พ.ศ.2560
ณ ศูนย์ทดสอบมาตราฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์
พิธีเปิดโครงการ  SINGHA R-INTERN ปีที่ 7 
เมื่อวันที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2560
ณ หอประชุมใหญ่ บริษัท สิงห์ คอร์เปอเรชั่น จำกัด
โครงการ "ห้องสมุดพี่ให้น้อง" 
เมื่อวันที่ 23 กันยายน พ.ศ.2560
ณ โรงเรียนจริมอนุสรณ์ 1
จังหวัดอุตรดิตถ์
ชมรม TO BE NUMBER ONE
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์  
เข้าร่วมการประกวดยำขนมจีน
เมื่อวันที่ 22 กันยายน พ.ศ.2560
ณ ศูนย์วัฒนธรรม จังหวัดอุตรดิตถ์
ชมรม TO BE NUMBER ONE
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์  
เข้าร่วมการประกวดลิปซิ้ง
เมื่อวันที่ 22 กันยายน พ.ศ.2560
ณ ศูนย์วัฒนธรรม จังหวัดอุตรดิตถ์
กิจกรรมการอบรมมาตราฐาน
และข้อกำหนดเกี่ยวกับไฟฟ้า
เมื่อวันที่ 22 กันยายน พ.ศ.2560
ณ หอประชุมชั้น 2 อาคารอุดมทวี 3
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์
กิจกรรมการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน 
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 
เมื่อวันที่ 21 กันยายน พ.ศ.2560 
ณ ห้องประชุมทวีวรรณ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์ ให้บริการสถานที่
ในจัดการปร ะชุม
ศูนย์อำนวยการป้องกัน
และ ปราบปรามยาเสพติดจังหวัดอุตรดิตถ์
เมื่อวันที่ 20 กันยายน พ.ศ.2560
ณ ห้องปฏิบัตการคอมพิวเตอร์ LAB 4
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์
พิธีอัญเชิญดอกไ ม้จันทน์
ตัวแทนของจังหวัดและอำเภอ
เมื่อวันจันทร์ที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2560 
ณ ศาลาประชาคมจังหวัดอุตรดิตถ์
ได้รับโล่รางวัลและเกียรติบัตร
วิทยาลัยอาชีวศึกษาวิถีพุทธ ยอดเยี่ยม 
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2560
ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา
ร่วมสัมมนาผู้บริหาร สถานศึกษาคุณธรรม น้อมนำศาสตร์พระราชา
วิทยาลัยอาชีวศึกษาวิถีพุทธ ยอดเยี่ยม 
เมื่อวันที่ 15 - 16 กันยายน 2560 
ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา
การสอบคัดเลือกเป็นผู้ช่วยฝ่ายบุคคล
โดย บริษัท ทิตาราม คอนซัลแตนท์ จำกัด
จ.กรุงเทพฯ เป็นผู้สัมภาษณ์ 
เมื่อวันที่ 15 กันยายน พ.ศ.2560
ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์
นางสาวขวัญชนก สาสิงห์
ได้สอบผ่านการคัดเลือก
เข้าร่วมโครงการ
SINGHA R-INTERN ปีที่ 7
ของบริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด
เมื่อวันที่ 15 กันยายน พ.ศ.2560
ณ บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด
จ.กรุงเทพฯ
กิจกรรม AEROX 2017 NIGHT RIDE
เมื่อวันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2560
ณ บริเวณ ลานดำ สถานีรถไฟศิลาอาสน์
โครงการประชารัฐร่วมใจปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน
เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2560
ณ บริเวณพุทธอุทยาน
จังหวัดอุตรดิตถ์
กิจกรรมเตรียมความพร้อม
ผู้ประกอบการรายใหม่ UTT Start up
เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2560
ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคาร 3
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์
โครงการเพลงกราวกีฬาเพื่อการออกกำลังกาย การนันทนาการ และการแสดง
มื่อวันที่ 13 กันยายน 2560
ณ อาคารเทคโนยิม
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์
พิธีมอบรถเข็นคนพิการพลังงานแสงอาทิตย์
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสำหรับคนพิการ
เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2560
ณ ห้องประชุมสมยศอนุสรณ์
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์
ศึกษาดูงาน ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
เมื่อวันที่ 11 กันยายน พ.ศ.2560
ณ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
จ.พิษณุโลก
รับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ
ผู้เป็นแบบอย่างที่ดี ในด้านการปฏิบัติตน
และด้านการปฏิบัติงาน
ของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา 
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2560 
ณ หอประชุมคุรุสภา
สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
กรุงเทพมหานครฯ
โครงการอาชีวศึกษาสู่ความเป็นเลิศ
"กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ
เพื่อพัฒนาระบบการปรับคุณภาพอาชีวศึกษา
และมาตรฐานการอาชีวศึกษา 2559"
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2560
ณ หอประชุมทวีวรรณ
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์

โครงการอาชีวศึกษาสู่ความเป็นเลิศ
“การอบรมเพื่อเตรียมความพร้อม
ให้กับนักศึกษาสู่ไทยแลนด์ 4.0”
เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2560
ณ หอประชุมทวีวรรณ
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์
โครงการยุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อน
การจัดการศึกษาระบบทวิภาคี
เมื่อวันที่ 6-7 กันยายน พ.ศ.2560
ณ โรงแรมเบสท์เวสเทิร์นพลัสแวนด้าแกรนด์
จ.นนทบุรี
กิจกรรม Open House ประจำปีการศึกษา 2560
เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2560
ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์
การแข่งขันทัก ษะวิชาชีพ
สร้างสรรค์เยาวชนคนดี TO BE NUMBER ONE ประจำปีการศึกษา 2560
เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2560
ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์
การแข่งขัน
กีฬาเทศกาลลางสาด ลองกองหวาน
และสินค้า OTOP 
จังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี 2560
ระหว่างวันที่ 1 – 10 กันยายน 2560 
ณ สนามกีฬาฟุตซอลพระยาพิชัยดาบหัก
จังหวัดอุตรดิตถ์
ศึกษาดูงานที่ เขื่อนสิริกิติ์
เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2560
ณ เขื่อนสิริกิติ์ ต.ผาเลือด อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์
กิจกรรมอบรมแกนนำนักศึกษา
ต้านภัยยาเสพติด 
ประจำปีการศึกษา 2560
เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2560
ณ หอประชุมอาคาร 3 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์
การปฐมนิเทศและให้ความรู้
เตรียมความพร้อมก่อนลงฝึกปฏิบัติงาน
ในร้าน seven eleven
เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2560
ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์
ชมรม TO BE NUMBER ONE
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์
นำสมาชิกชมรมเข้าร่วมแสดงศิ ลปวัฒนธรรมอีสาน ในชุดฟ้อนกลองยาว และเล่นดนตรี
ในงานลานวัฒนธรรมสร้างสรรค์  วิถีอุตรดิตถ์
วันที่ 26 สิงหาคม 2560
ณ ลานวัฒนธรรม จังหวัดอุตรดิตถ์
ชมรม TO BE NUMBER ONE
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์
ร่วมกิจกรรมงานลานวัฒนธรรม
สร้างสรรค์  วิถีอุตรดิตถ์
วันที่ 25 สิงหาคม 2560
ณ ลานวัฒนธรรม จังหวัดอุตรดิตถ์
กิจกรรมเสริมสร้างบุคลิกภาพ
เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2560
ณ อาคารเทคโนยิม วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์
โครงการฝึกอบรมเชิง ปฏิบัติการพัฒนา
วิทยากรแกนนำสถานศึกษาคุณธรรม รุ่นที่ 3
เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2560 
ณ สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา
กรุงเทพมหานคร
กิจกรรมมหกรรมศาสตร์พระราชาสู่
การพัฒนาที่ยั่งยืน
เมื่อวันที่ 24-25 สิงหาคม 2560
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
กิจกรรม เตรียมความพร้อมก่อนการสอบ V-NET ปีการศึกษา 2560
เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2560
ณ หอประชุมทวีวรรณ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์
ร่วมเป็นกรรมการตัดสินการประกวดกระเช้าผลไม้ งานเทศกาลลางสาด ลองกองหวาน
และสินค้า OTOP อุตรดิตถ์ ประจำปี 2560
ในวันที่ 24 สิงหาคม 2560
ณ สนามกีฬาพระยาพิชัยดาบหัก จังหวัดอุตรดิตถ์
กิจกรรมเปิดโลกทัศน์
เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2560
ณ หอประชุมทวีวรรณ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์
การประชุมทบทวนแผนพัฒนาการศึกษา
จังหวัดอุตรดิตถ์ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 - 2564
เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2560
ณ ห้องประชุมอาคารอุดมทวี 3 ชั้น 2 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์
กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์
เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2560
ณ อาคารอุดมทวี 3 ชั้น 1 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์
โครงการห้องสมุดพี่ให้น้อง" ของบริษัทเดอเบล จำกัด ในเครือเครื่องดื่มกระทิงแดง 
ระหว่างวันที่ 14-16 ตุลาคม พ.ศ. 2560
โรงเรียนจริมอนุสรณ์ 1 จ.อุตรดิตถ์ 
พิธีมหามงคลเจริญพระพุทธมนต์ 
เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2560
ณ บริเวณศาลาการเปรียญวัดคลองโพธิ์
กิจกรรม ประชุมผู้ปกครอง
และนักศึกษาฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ
(ต่างจังหวัด) ประจำปีการศึกษา 2560
เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2560
ณ หอประชุมทวีวรรณ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์
กิจกรรม อบรม "Marketing Plan Contest 
โครงการ 10.0 By A.P.Honda"
เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2560
ณ หอประชุมทวีวรรณ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์
กิจกรรมปลูกจิตสำนึกผู้กู้ยืมเงินกองทุนเงิน
ให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560
เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2560
ณ หอประชุมทวีวรรณ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์
กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปี 2560 โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
เมื่อวันที่ 17-18 สิงหาคม พ.ศ.2560
ณ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
การประกวดโครงงานภูมิปัญญาท้องถิ่น
เนื่องในงานราชภัฏวิชาการ
เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ.2560
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
 
การแข่งขันตอบปัญหาทางการบัญชี "ขุมทรัพย์ทางการบัญชี ปี 2560"
เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ.2560
ณ คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
โครงการเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนา 
เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2560
ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์
ร่วมเป็นกรรมการติดตามและประเมินคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน
กลุ่มภาคเหนือ
เมื่อวันที่ 14-15 สิงหาคม พ.ศ. 2560
ณ โรงแรมอโมร่าท่าแพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
การฝึกอบรมหลักสูตรแกนนำลูกเสือ
และเนตรนารีวิสามัญช่อสะอาด "อาชีวศึกษา"
ระหว่างวันที่ 11-14 สิงหาคม 2560 
ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราววิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก
 
กิจกรรมอบรมนักศึกษา
ร่วมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2560
ณ หอประชุมทวีวรรณ
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์
ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล
เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม พ.ศ.2560
ณ ศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์

ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันรถจักรยานยนต์
ระหว่างวันที่ 12-13 สิงหาคม 2560
ณ สนามลานมันสิทธิพรถนนสายเอเชีย
จังหวัดอุตรดิตถ์

ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้ง
เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม พ.ศ.2560
ณ บริเวณถนนประชามิตร
หน้าอนุสาวรีย์พระยาพิชัยดาบหัก
กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ 
เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2560
ณ วัดหนองผา ต.ท่าเสา อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์
กิจกรรมบริการซ่อมรถจักรยานให้กับ
นักเรียนโรงเรียนพงสะตือ
มื่อวันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ณ โรงเรียนพงสะตือ(รัฐ-ประชาสรรค์) ต.น้ำอ่าง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์
กิจกรรมออกค่ายจิตอาสาซ่อมบำรุงไฟฟ้า
และบำเพ็ญประโยชน์ 
เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2560
ณ วัดท้ายตลาด ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์
จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม
การอาชีวศึกษา 
เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2560
ณ โรงเรียนป่าขนุนเจริญวิทยา
ต.คุ้งตะเภา อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ (12 สิงหาคม 2560) 
ประจำปีการศึกษา 2560
เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ.2560 
ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์
พิธีถวายพระพรชัยมงคล 
เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ.2560
ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์
บำเพ็ญสาธารณประโยชน์
ณ บริเวณรอบวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์
กิจกรรม ปล่อยปลาหน้าตลาดถวายแม่ ปี 4
เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2560 
ณ ลานเอนกประสงค์ริมน้ำน่าน อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์
ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ
สาขาอาชีพ ช่างซ่อมไมโครคอมพิวเตอร์ ระดับ 1
เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ.2560
ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์
การประชุมการเทียบโอนความรู้
และประสบการณ์รายวิชา ระดับ ปวช.และ ปวส.
ในวันที่ 7-10 สิงหาคม พ.ศ.2560
ณ วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง กรุงเทพมหานคร
การอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
Cabling System Innovation For The Future
ในวันที่ 9-10 สิงหาคม พ.ศ.2560
ณ แผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์
กิจกรรมให้ความรู้เรื่องข้อกำหนด กติกา และเกณฑ์มาตรฐานการตัดสินใจคะแนน "สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา" การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่
เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2560
ณ วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
กิจกรรมจิตอาสา
นักศึกษาวิชาทหารวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์
เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2560
โครงการอบรมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้
เรื่องการประกันสังคมสู่สถานศึกษา
ให้กับนักศึกษาระดับชั้น ปวส.2
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์
เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2560
ณ หอประชุมทวีวรรณ
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์ 
กิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหา
กฏหมาย วันรพี ประจำปี พ.ศ.2560
เมื่อวันจันทร์ที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2560 
ณ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์
การแข่งขัน World Robot Games 2017
ประเภท Sumo รุ่น Senior
ระหว่างวันที่ 4-6 สิงหาคม 2560
ณ ศูนย์การค้า The Hub ชั้น 3 (เซียร์รังสิต) 

กิจกรรมลานกีฬาพัฒนาบุคลิคภาพ
ระหว่างวันที่ 2 สิงหาคม - 10 กันยายน 2560
ณ อาคารเทคโนยิม วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์
กิจกรรมบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศล
เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2560
ณ หอประชุมอาคาร 3 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์
ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดจินตลีลา
ในงานลานวัฒนธรรมสร้างสรรค์ วิถีอุตรดิตถ์
ในวันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2560
ณ ศูนย์วัฒนธรรม จังหวัดอุตรดิตถ์
กิจกรรมรักษ์ป่าแลน้ำ
เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ.2560
ณ วัดดงสระแก้ว ต.ไผ่ล้อม อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์
ร่วมการแข่งขัน SmartBiz Accountant
Championship 8 
ในวันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ.2560 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์
ชมรม TO BE NUMBER ONE
ร่วมแสดงฟ้อนผางประทีป
เมื่อวันที่ 28 กราฎาคม พ.ศ.2560
ณ ศูนย์วัฒนธรรม จังหวัดอุตรดิตถ์
ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้ง
ในวันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ.2560
ณ บริเวณถนนประชามิตร หน้าอนุสาวรีย์พระยาพิชัยดาบหัก
พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล 
และพิธีทำบุญตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้ง
ในวันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ.2560
ณ อาคารเทคโนยิม วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์
โครงการประชุมภาคีเครือข่ายเพื่อกำหนดแนวทาง
การออกแบบภูมิทัศน์และนิทรรศการภายใน 
ประจำปีงบประมาณงบประมาณ 2560
เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2560
ณ โรงแรมต้นทอง รีสอร์ท ต.บ้านเกาะ
อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์
การอบรมเตรียมความพร้อมก่อนการทำดี ในโครงการเยาวชนคนทำดี ปีที่5 
เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2560 
ณ Hall 4 อาคารเอนกประสงค์ ชั้น 10 SCG
บางซื่อ กรุงเทพฯ
กิจกรรมของฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ 
หลักสูตรลูกเสือช่อสะอาด ครั้งที่ 3 
ระหว่างวันที่ 21 - 23 กรกฎาคม 2560 
ณ โชติกาธารา รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก
โครงการพัฒนาความเข้มแข็ง
การดำเนินงานแนะแนว
เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2560 
ณ หอประชุมโรงเรียนโรงเรียนชุมชน
ไกรลาสวิทยาคม 
อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์
กิจกรรมโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ 
เสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ 
ประจำเดือน กรกฎาคม 2560
เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2560 
ณ ศาลาการเปรียญวัดห้วยฉลอง จ.อุตรดิตถ์
โครงการอบรมและทดสอบฝีมือแรงงาน
วิชาช่างซ่อมประกอบไมโครคอมพิวเตอร์ 
ระหว่างวันที่ 21,24 กรกฎาคม 2560 
ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์
กิจกรรมเยาวชนสัมพันธ์
"GSB Gen save Environment"
เยาวชนออมสินรักษ์สิ่งแวดล้อม
ระหว่างวันที่ 20 - 21 กรกฎาคม 2560
ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้
อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ต.แม่โป่ง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
ในงานแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 27
ระดับภาค
ระหว่างวันที่ 19-21 กรกฎาคม 2560 
ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 จังหวัดพิษณุโลก
โครงการ "ศธ.ปลูกป่าร่วมใจทำดีเพื่อพ่อ"
เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2560
ณ ค่ายลูกเสือจังหวัดอุตรดิตถ์ 
 โครงการเยาวชน คนทำดี ปีที่ 5
เมื่อวันที่ 13-14 กรกฎาคม พ.ศ 2560
ณ มูลนิธิเอสซีจี กรุงเทพมหานคร
การประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE
ในสถานศึกษาประเภทอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา
ระดับ ประเทศ  ประจำปี 2560
วันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2560
ณ HALL 9 อิมแพ็ค เมืองทองธานี
การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง
การเขียนโครงการ
เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2560
ณ หอประชุมทวีวรรณ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์
การให้สัมภาษณ์ในการประกวด
โครงงานวิทยาศาสตร์
สมาคมวิทยาศาสตร์-อาชีวศึกษา-เอสโซ่
ประจำปี 2560 
เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2560
ณ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)
สถานีวิทยุ FM 98.50 MHz จังหวัดอุตรดิตถ์
การตรวจและติดตาม
การให้เงินอุดหนุนโรงเรียนเอกชน
ในระบบประเภทอาชีวศึกษา
ประจำปีการศึกษา 2560 จังหวัดอุตรดิตถ์
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์
สมาคมวิทยาศาสตร์-อาชีวศึกษา-เอสโซ่
ประจำปี 2560 ภาคเหนือ
เมื่อวันที่ 5-7 กรกฎาคม พ.ศ. 2560
ณ วิทยาลัยเทคนิคตาก จ.ตาก
กิจกรรมถวายเทียนจำนำพรรษา
เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2560

กิจกรรม "๙ สถานี คนทำดี เพื่อพ่อ
ตรวจซ่อมไฟฟ้าให้น้อง"
เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ.2560
ณ โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์

โครงการ "ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติตาม
พระราชดำริ"
ร่วมกับวัดพระแท่นศิลาอาสน์
เพื่อร่วมโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ
เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2560
ณ ตำบลป่าคาย อำเภอทองแสนขัน
กิจกรรม "สายใยรักครอบครัวเดียวกัน"
เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2560
ณ หอประชุมทวีวรรณ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์
กิจกรรม "๙๐ ความดี สามัคคีร่วมใจ
ถวายพ่อหลวง" ทำความสะอาดพัฒนาวัดและสถานที่ต่างๆ
เมื่อวันที่ 1-2 กรกฎาคม พ.ศ.2560 
การประกวดส้มตำลีลา ลานวัฒนธรรมสร้างสรรค์ วิถีอุตรดิตถ์ เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ.2560 ณ ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
การใช้โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป SMARTBIZ
เมื่อวันที่ 1-2 กรกฎาคม พ.ศ.2560
ณ ห้องประชุมเปี่ยมสุข วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
กิจกรรมจิตอาสา ขนหินเข้าวัด เพื่อสร้างศาลาและกุฏิให้กับวัดน้ำลี 
เมื่อวันที่ 1 ก.ค. 2560 ณ บ้านน้ำลี
ต.น้ำหมัน อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์ นำนวัตกรรม
การเกษตร จัดแสดงในงานเทศกาลทุเรียน
และผลไม้เมืองลับแล
มหัศจรรย์ทุเรียนหลง-หลินลับแล ปี 2560
เมื่อวันที่ 1 ก.ค. 2560 ณ เทศบาลตำบลหัวดง
ต.หัวดง อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์ ได้รับประกาศเกียรติคุณจากมณฑลทหารบกที่ 35
การแข่งขันกีฬา ระหว่างโรงเรียนส่วนกลาง
และส่วนภูมิภาค จังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 20-30 มิถุนายน 2560
ณ สนามกีฬาจังหวัดอุตรดิตถ์

บรรยายพิเศษเกี่ยวกับการเรียนสายอาชีพ
การศึกษาต่อและการประกอบอาชีพในอนาคต
เมื่อ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ.2560
ณ หอประชุมทวีวรรณ 
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์

การแข่งขันกีฬา
ระหว่างโรงเรียนส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
จังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี 2560
ระหว่างวันที่ 20-30 มิถุนายน 2560
ณ สนามกีฬาจังหวัดอุตรดิตถ์
เข้าร่วมการแข่งขัน "สุดยอดฝีมือสายสัญญาณ ปี 5"
(Cabling Contest) รอบคัดเลือกภาคเหนือ
เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2560
ณ โรงแรม เชียงใหม่แกรนด์วิว จ.เชียงใหม่
กิจกรรม ๙ สถานี คนทำดี เพื่อพ่อ
ตรวจซ่อมไฟฟ้าให้น้อง
วันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ.2560 จัดกิจกรรม
ณ โรงเรียนอนุบาลชุมชนหัวดง
ตำบลแม่พูล อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์
เข้าร่วมโครงการจิตอาสา
ประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์พระราชทาน
 เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2560
ณ บริเวณโดมแก้วเจ้าจอม วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ
รางวัลบุคคลที่มีผลการปฏบัติงานดีเด่นในการป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติด
ชมรม TO BE NUMBER ONE
โครงการจัดงานรณรงค์ประชาสั มพันธ์
เนื่องในวันต่อต้านยา เสพติดโลก
เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2560
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
ชมรม TO BE NUMBER ONE
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์
ร่วมจัดแสดงผลงานชมรม
เนื่องในกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก
กิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก
เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2560
ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์
โครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน
ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์
พิธีไหว้ครูและมอบทุนการศึกษา
ประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ.2560 
ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์
การอบรมเชิงปฏิบัติการ การออกแบบสื่อ Infographic
เพื่อการประชาสัมพันธ์อย่างมืออาชีพ
เมื่อวันที่ 22-23 มิถุนายน พ.ศ.2560
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
 กิจกรรมโครงการขับเคลื่อนนโยบายเร่งด่วน
ที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงจังหวัดอุตรดิตถ์
แบบบรูณาการ เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ.2560
ณ  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ -อาชีวศึกษา-เอสโซ่ ประจำปี พ.ศ.2560 ระดับ ปวช. และ ปวส.
เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ.2560
ณ วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์
กิจกรรมให้ความรู้ทางวิชาการให้กับนักศึกษา
ระดับชั้น ปวช. 2  เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2560
ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์
การฝึกอบรมพนักงาน เจ้าหน้าที่ ส่งเสริม
ความประพฤติ นักเรียน นักศึกษา ปี 2560
เมื่อวันที่ 15-17 มิถุนายน พ.ศ. 2560
ณ ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
กิจกรรมจิตวิทยาพัฒนาผู้เรียนมุ่งสู่ความพร้อม
 เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ.2560
ณ หอประชุมทวีวรรณ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์
โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ได้ตรวจติดตามและประเมินผล
ชมรม To Be Number One
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์ 
เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2560 
ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์
การประชุมสัมมนาผู้บริหาร และครู
ของสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน 
วันที่ 12-13 มิถุนายน พ.ศ.2560
ณ ศูนย์ประชุม วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี
อ.เมือง จ.ปทุมธานี
กิจกรรมอบรมวินัยจราจ ร
เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2560
ณ อาคารเทคโนยิม วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์
โครงการค่ายพัฒนากา รวางแผน
เพื่อบรรลุเป้าหมายท างธุรกิจและบริหารธุรกิจ
อย่างยั่งยืน เมือวันที่ 29 พฤษภาคม 2560
ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์
เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลถวาย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
บรมนาถบพิตรและเจริญพระพุทธ มนต์ถวาย
พระพรชัยมงคลสมเด็จ พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
 เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2560 ณ บริเวณศาลาการเปรียญวัดคลอง โพธิ์
กิจกรรมวันปฐมนิเทศนักศึกษา ใหม่ 
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์  ปีการศึกษา 2560
 เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2560
ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์
การปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน รุ่น 1.1-2560 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์  
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
11 พฤษภาคม พ.ศ.2560
ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์
โครงการอบรมการจัดทำแผนพัฒนาสถานศึกษา
สู่มาตรฐานการอาชีวศึกษา 2560
เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2560
ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการเ ชียงใหม่
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์ 
เข้ารับโล่และเกียรติบัตรรางวัลเสมา ป.ป.ส. ผลงานดีเด่นระดับเงิน โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2558
เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2560 ณ หอประชุมพุทธมณฑล 
อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 
การฝึกอบรม ผู้กำกับลูกเสือ ขั้นความรู้ทั่วไป
ผู้กำกับลูกเสือวิสามัญ ขั้นความรู้เบื้องต้น (R.B.T.C)
รุ่น 3/2560 เมื่อวันที่ 25-28 เมษายน 2560
ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย
พิธีรดน้ำดำหัว
เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี 2560
ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์
อบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพนักเรียน นักศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ระหว่างวันที่ 27-29 มีนาคม 2560 ณ โรงแรมเมย์ฟลาว์เวอร์แกรนด์ จังหวัดพิษณุโลก
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาสมรรถนะ
ด้านสารสนเทศ
เมื่อวันที่ 21 -25 มีนาคม 2560 ณ สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา
 
การประชุมอบรม
เรื่องการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อพัฒนาวิจัย
สถาบันสถานศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยี
และอาชีวศึกษาเอกชน กลุ่มภาคเหนือ
เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2560
ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการเชียงใหม่
การประชุมสถานศึกษาวิชาทหาร จังหวัดอุตรดิตถ์
และจังหวัดแพร่ ประจำปี 2560 
เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2560
ณ มณฑลทหารบกที่ 35
กิจกรรมวิ่ง ๑ ล้าน ๕ แสนก้าว
วิ่งเพื่อชีวิต เชียงใหม่-ศิริราช
เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2560
ณ สนามกีฬาพระยาพิชัยดาบหัก
พิธีถวายพระราชสักการะและถวายความอาลัยแด่
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
"พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย"
และรับมอบเกียรติบัตรผู้สนับสนุน
การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ
เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2560 ณ ห้องประชุมชั้น 5
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
การอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นฐาน
สมรรถนะภาคฤดูร้อน
การอบรมทดสอบยกระดับฝีมือ
ช่างซ่อมคอมพิวเตอร์ และเตรียมความพร้อมสู่
สถานประกอบการ
เมื่อวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2560
ณ หอประชุมอาคาร 3 ชั้น 2 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์
พิธีมอบใบรับรองคุณวุฒิ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์ ปีการศึกษา 2559 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 
ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์
นายสุวัฒน์ชัย ศรีสุพัฒนะกุล ประธานคณะกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ์ ตรวจเยี่ยมสนามสอบ การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา
เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2560
ณ  วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์
ผศ.มนูญ เมฆอรุณกมล รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง
ตรวจเยี่ยมสนามสอบ การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา
เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2560
ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์  
ประกาศผลรางวัลการแข่งขัน
กิจกรรม Marketing plan contest 9 by A.P.Honda เขตภาคเหนือ
เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560
ณ ห้างสรรพสินค้า เซ็นทรัล แอร์พอร์ต เชียงใหม่ 
การอบรมผู้บริหาร ครูและบุคลากร
ทางการอาชีวศึกษาเอกชนและอาชีวศึกษา
จังหวัด ให้มีความรู้เกี่ยวกับการจัดทำเอกสาร
ทางทะเบียนโรงเรียนและหลักฐานการศึกษา
เมื่อวันที่ 23-24 กุมภาพันธ์ 2560
ณ โรงแรมฮอลิเดย์ การ์เดน เชียงใหม่
การบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ระหว่าง
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์ กับ
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอุตรดิตถ์ 
การแข่งขันกีฬาอาชีวะสัมพันธ์ ครั้งที่ 5 ปี 2560
เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2560
ณ วิทยาลัยการอาชีพพิชัย
กิจกรรมเทคโนจิตอาสาพัฒนาชุมชน
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์
เมื่อวันที่ 14-15 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560
ณ ตำบลร่วมจิตร อำเภอท่าปลา
พิธีมอบรางวัลแห่งคุณภาพ
Teacher & Student Awards
ประจำปีการศึกษา 2559 
 เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560
ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์
"กิจกรรมค่ายพัฒนาทักษะชีวิต"
เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560
ณ วิหารพระพุทธชินราชจำลอง วัดท้ายตลาด กวีธรรมสาร 
กิจกรรมอบรม "กระบวนการจัดทำบัญชีสู่มืออาชีพ"
จัดโดย สำนักงานบัญชีภาษีอากร A.P.
เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดการ
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ระหว่าง 
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์ กับ
บริษัท มิตซู อุตรดิตถ์ จำกัด
เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560
ณ บริษัท มิตซู อุตรดิตถ์ จำกัด
 
กิจกรรมการติวก่อนการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา (V-NET)
ของนักศึกษา ระดับชั้น ปวช.3
ชมรม TO BE NUMBER ONE
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์ ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทน
การประกวดผลงานโครงการ TO BE NUMBER ONE
ระดับภาคเหนือ ประจำปี 2560 

เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ
การจัดการอาชีวศึกษาทวิภาคี
ในสถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา
โครงการเงินอุดหนุนจัดการศึกษาระบบทวิภาคี
ในสถานศึกษา ปีงบประมาณพุทธศักราช 2560

กิจกรรม การอบรมให้ความรู้"สิทธิประโยชน์
จากการประกันสังคมที่คนทำงานควรรู้"
เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคาร 3
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์
คณะครู วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์
ศึกษาดูงานในวันกิจกรรม "วันนักประดิษฐ์"
ประจำปี 2560 และงานมหกรรมสิ่งประดิษฐ์นานาชาติ 
กิจกรรมคุณธรรมส่องนำชีวิต
เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560
ณ ชอประชุมทวีวรรณ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์
ผลการเลือกตั้งประธานนักศึกษา
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์ ปี 2560 
เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560 ณ หอประชุมอาคาร 3
การศึกษาดูงานโรงงานน้ำตาลทิพย์สุโขทัย
เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560
ณ โรงงานน้ำตาลทิพย์สุโขทัย
อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย
การบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
(MOU:Memorandum Of Understanding)
(ภายใต้ TO BE NUMBER ONE แน่นแฟ้น
เครือข่ายสู่ฝัน นวัตกรรมร่วมกันเพื่องาน
TO BE NUMBER ONE)
เข้าร่วมการประกวดรางวัลนักคิดสิ่งประดิษฐ์
รุ่นใหม่  ประจำปี 2560 สิ่งประดิษฐ์ด้านเกษตร
อาหาร และอุตสาหกรรมการเกษตร ในงาน
"วันนักประดิษฐ์" ประจำปี 2560
และงานมหกรรมสิ่งประดิษฐ์นานาชาติ
โครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันเด็กและเยาวชน
ประจำปี 2560
เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2560
ณ ศาลาประชาคมจังหวัดอุตรดิตถ์
โครงการอบรมปฏิบัติธรรม "หนึ่งใจ ให้ธรรมะ"
ประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2560
ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์
ประชุมชี้แจงแนวทางการจัดกิจกรรมเสริม
หลักสูตรในการป้องกันการทุจริต
เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2560
ณ โรงแรมวังจันทน์ ริเวอร์วิว
จังหวัดพิษณุโลก
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทีมสหวิชาชีพ
ประจำปี 2560
เมื่อวันที่ 25-26 มกราคม 2560
ณ ห้องบอลรูม โรงแรมสีหราช จังหวัดอุตรดิตถ์
การบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
ระหว่าง ชมรม
TO BE NUMBER ONE
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์ กับ
TO BE NUMBER ONE
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2560
ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์
กิจกรรมโครงการพัฒนาจิตพิสัย
เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2560
ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์
กิจกรรมโครงการสุรัสวดีสัมพันธ์
เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2560 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์
กิจกรรมอบรมการติดตั้งจานดาวเทียม
และระบบทีวีดิจิตอล
ของนักศึกษา ระดับชั้น ปวช.3
สาขางานไฟฟ้ากำลัง และสาขางานอิเล็กทรอนิกส์
เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2560
ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์
พิธีวันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
ประจำปี 2560 เมื่อวันพุธที่ 18 มกราคม 2560
ณ บริเวณพิธีศาลาประชาคม จังหวัดอุตรดิตถ์
กิจกรรมวันครู 2560 
วันที่ 16 มกราคม พ.ศ.2560
ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชน 
กลุ่มภาคเหนือ ครั้งที่ 30 ประจำปีการศึกษา 2559
วันที่ 12-13 มกราคม 2560
ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์
 
โครงการวิทยาลัยกับชุมชน
จัดกิจกรรมสายใยรักจากพี่สู่น้อง  กิจกรรมความรู้สัญจร
กิจกรรมให้บริการแลกเปลี่ยนความรู้สู่ชุมชน
และกิจกรรมชมรมโรตาแรคท์
เมื่อวันที่ 9 ม.ค. 2560
ณ โรงเรียนเมืองชุมชนเมืองปากฝาง
พิธีบวงสรวงพระยาพิชัยดาบหัก
ณ อนุสาวรีย์ พระยาพิชัยดาบหัก
เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2560
นางพัษนีย์ อิมะนันทน์ 
กล่าวสวัสดีปีใหม่ 2560 แก่นักศึกษา
มอบของขวัญปีใหม่ 2560 แก่หน่วยงาน
ใน จ.อุตรดิตถ์
พิธีเปิดศูนย์อาชีวะอาสา เทศกาลปีใหม่ 2560
เมื่อวันที่ 29 ธ.ค. 2560 
กิจกรรมแสดงความอาลัย ถวายเป็นพระราชกุศล
และน้อมถวายราชสักการะ แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
วันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ.2559
ตรวจเยี่ยมนักเรียนทุนมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชนในพระบรมราชินูปถัมภ์
เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2559
มอบของขวัญต้อนรับปีใหม่ ให้แก่คณะครูวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์
เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2559
กิจกรรมบ้านนี้มีรัก
จัดโดย บริษัทซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2559 
กิจกรรม "วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย)" เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2559  โครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ
"เยาวชนไทยทำดี ถวายในหลวง"
ปีที่ 11 ปีการศึกษา 2559
 ระหว่างวันที่ 8 - 11 ธันวาคม 2559
ประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนสาระการเรียนรู้
และกิจกรรมด้านการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต ในระดับอาชีวศึกษา
ระหว่างวันที่ 6 - 7 ธันวาคม 2559 
พิธีทำบุญ ทอดผ้าป่า และมอบทุนการศึกษา
เนื่องในโอกาสครบรอบ 40 ปี
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์
เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2559
โครงการคนไทยหัวใจเดียวกัน
เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2559 
กิจกรรม big cleaning day 
เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2559
การอบรมส่งเสริมเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้
ในศตวรรษที่ 21
เมื่อวันที่ 30   พฤศจิกายน  - 1 ธันวาคม 2559

กิจกรรมบริจาคโลหิต “ทำดีถวายพ่อ” 
เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2559
การอบรมโครงการสร้างจิตสำนึก
ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ 
เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2559
ศึกษาดูงานที่ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย จังหวัดสุโขทัย เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2559
ศึกษาดูงาน บ.อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด โรงงานกำแพงเพชร เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 กิจกรรมงานรวมพลังความภักดี 
ของจังหวัดอุตรดิตถ์ เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 
กิจกรรมเยาวชนสัมพันธ์ 
ธนาคารออมสิน ภาค 7 "GSB GEN Savings & Growth"
84 พรรษา ประชาร่วมใจภักดิ์ รักษ์น้ำ รักษ์ป่า
เมื่อวันที่ 19-20 พฤศจิกายน 2559
 
กิจกรรมเยาวชนเก่ง หัวใจแกร่ง รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ให้กับนักศึกษา ระดับชั้น ปวช.1 เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559
มอบเครื่องอุปโภค บริโภค ให้แก่โรงเรียน ตชด.ยอดโพธิ์ทอง 1 และโรงเรียน ตชด. บุญธรรม-บุญพริ้ง 
เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2559
กิจกรรม งานพระประทีปพระราชทานฯ (จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี )
และกระทงสายสู่ความรุ่งเรืองเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี 2559
เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2559
ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรม
ถวายพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2559
การแข่งขันทักษะวิชาชีพช่างอิเล็กทรอนิกส์
ระดับอาชีวศึกษา จังหวัดอุตรดิตถ์
มื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2559 
กิจกรรม"๙๙๙,๙๙๙ คน ปฏิญาณตนเพื่อพ่อ อาชีวะสมานฉันท์"
(จิตอาสา)
เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2559
กิจกรรม"๙๙๙,๙๙๙ คน ปฏิญาณตนเพื่อพ่อ
อาชีวะสมานฉันท์"
(แปรอักษร "เลข ๙ วทน.อต.")
เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2559
กิจกรรม"๙๙๙,๙๙๙ คน ปฏิญาณตนเพื่อพ่อ
อาชีวะสมานฉันท์"
(ทำบุญตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้ง)
เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2559
กิจกรรม"๙๙๙,๙๙๙ คน ปฏิญาณตนเพื่อพ่อ
อาชีวะสมานฉันท์"
(ปฏิญาณตน "อาชีวะสมานฉันท์")
เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2559

กิจกรรมศึกษาดูงานของนักเรียน
ระดับชั้น ปวช.2 และปวช.3
สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2559
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ
ระดับอาชีวศึกษา จังหวัดอุตรดิตถ์ ทักษะโปรแกรมสำเร็จรูปเพื่องานบัญชี
วันที่ 8 พฤศจิกายน 2559
การประชุมเตรียมงานการแข่งขันทักษะวิชาชีพ
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชน
กลุ่มภาคเหนือ ครั้งที่ 30 ประจำปีการศึกษา 2559
และนิทรรศการเทิดพระเกียรติ เพื่อถวายความอาลัย
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
เมื่อวันเสาร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2559
ร่วมกันทำริบบิ้นไว้ทุกข์ เพื่อถวายความอาลัย
ในหลวง รัชกาลที่ 9
เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2559
เข้าร่วมการประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์
ของคนรุ่นใหม่ ครั้งที่ 27
และการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับอาชีวศึกษา
จังหวัดอุตรดิตถ์
เมื่อวันที่ 2-3 พฤศจิกายน 2559
ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรม
ถวายพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2559

กิจกรรมประดับผ้า
เพื่อแสดงความอาลัยพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2559

เข้าร่วมกิจกรรมการรวมพลังชาวอุตรดิตถ์
และร่วมกิจกรรมร่วมใจทำบ้านเมือง
ให้สะอาดด้วยพลังความสามัคคี
เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2559  
กิจกรรมถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ในวันอังคารที่ 25 ตุลาคม 2559
ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์
ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะ
พระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระปิยมหาราช
ในวันที่ 23 ตุลาคม 2559
ณ บริเวณพิธีลานอเนกประสงค์ริมน้ำน่าน
ร่วมลงนามถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2559
ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์
ร่วมลงนามถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2559
ณ ศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์
คณะผู้บริหารและคณะครูู
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์
ได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานทางวิชาการ
ด้านวิจัยและนวัตกรรมสื่อการสอน
ระดับประเทศ ครั้งที่ 9
ประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 12 ต.ค. 2559
ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครูภาคเหนือ จ.ลำพูน
โครงการ"Marketing Plan Contest#6 by A.P.Honda".
เมื่อวันที่ 28 ก.ย. 2559
ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์
สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ์ 
ตรวจความพร้อมของสถานศึกษา เกี่ยวกับการขอเปลี่ยนแปลงรายการ
ในตราสารจัดตั้ง หมวด 3 ทุน
เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2559 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์
การประชุม เพื่อรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
ของครูผู้ปฏิบัติ การสอนในรายวิชาสังคมศึกษา
เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2559
ณ ห้องประชุมสมยศอนุสรณ์ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์
การประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อการศึกษา
การเรียนรู้รายวิชา "โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ" และการจัดการเรียนแบบสะสมหน่วยกิต
เตรียมอาชีวศึกษา สำหรับสถานศึกษา
อาชีวศึกษาเอกชน 
ระหว่างวันที่ 20-22 กันยายน 2559
ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่
โครงการเพิ่มศักยภาพและถ่ายทอดองค์ความรู้
ในการจัดการทดสอบด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-testing )
ให้กับบุคลากรทางการศึึกษาของโรงเรียน
เมื่อวันที่ 17-18 กันยายน 2559
ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร
โครงการพัฒนาครูอาชีวศึกษาเอกชน
เพื่อขยายผลการจัดการเรียนการสอน
กลุ่มอาชีพค้าปลีก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
เมื่อวันที่ 12- 16 กันยายน 2559 
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา เมื่อวันที่ 12-14 กันยายน 2559
โครงการวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2559
เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2559
ณ ศาลาประชาคมจังหวัดอุตรดิตถ์ 
ประชุมเชิงปฏิบัติการและบรรยายพิเศษ “
สร้างนักวิจัยอาชีวศึกษารุ่นใหม่ ”
เมื่อวันที่ 12-14 กันยายน 2559
ณ โรงแรมทาวน์ อินทาวน์ กรุงเทพมหานคร
การอบรมเชิงปฏิบัติการ
การจัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคี 
เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2559
ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาลําปางพาณิชยการและเทคโนโลยี
โครงการศึกษาดูงานเรียนฟรี 15 ปี ของนักศึกษา
ระดับชั้นปวช.2 สาขาวิชาการบัญชี และการตลาด
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2559 ณ สำนักงานสรรพากรพื้นที่พิษณุโลก
 
พิธีปิดกิจกรรมลานกีฬาพัฒนาบุคลิกภาพ
ปีการศึกษา 2559 
เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2559
 การมอบเกียรติบัตรการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์
เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2559
กิจกรรมการแข่งขันทักษะวิชา ชีพ
สร้างสรรค์เยาวชนคนดี To Be Number One
และ Open House ประจำปีการศึกษา 2559
เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2559
link  1 
 2    3 
การตรวจและติดตาม การให้เงินอุดหนุน
โรงเรียนเอกชน ประจำปีการศึกษา 2559
เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2559
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ
จัดทำแผนยุทธศาสตร์อาชีวศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ์
เมื่อวันที่ 20-21 สิงหาคม 2559
การประกวดโครงงานทางวิศวกรรมศาสตร์
ระดับอาชีวศึกษา เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2559 
กิจกรรมนิทรรศการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ จังหวัดอุตรดิตถ์
เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2559
โครงการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กิจกรรมรักษ์ป่าแลน้ำ ของนักศึกษาวิชาทหาร
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์
เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2559
เข้าร่วมวางพานพุ่ม จุดเทียนชัยถวายพระพร
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2559
กิจกรรมลานวัฒนธรรมสร้างสรรค์ จังหวัดอุตรดิตถ์ 
12 สิงหาคม 2559
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2559
เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2559
วิทยาลัยเทคโนโลยีออุตรดิตถ์ได้มีการประชุมศิษย์เก่า
เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2559
นักเรียน ปวช.1 สาขางานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ศึกษาดูงาน เขื่อนสิริกิติ์ เมื่อวันที่ 10 ส.ค. 2559 กิจกรรมปล่อยปลาหน้าตลาดถวายแม่กับ
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เขื่อนสิริกิติ์
เมื่อวันที่ 9 ส.ค. 59
กิจกรรม big cleaning day 
วันที่ 9 สิงหาคม 2599
กิจกรรมลานวัฒนธรรมสร้างสรรค์ จังหวัดอุตรดิตถ์
วันที่ 5-6 สิงหาคม 2559
รด.จิตอาสา เชิญชวน คณะครูทุกท่าน และนักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์ ที่มีสิทธิ ออกเสียงประชามติ นักเรียน ปวช.2 สาขางานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
ศึกษาดูงาน เกี่ยวกับ ระบบสายพานการผลิต
และการเพ้นท์สีเซรามิกของบริษัทอินทราเอาท์เลท จ.ลำปาง
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์ร่วมแสดงความยินดี
กับนายดนัย ไทยป๊อก แชมป์
การแข่งขันเครื่องบินกระดาษพับ
ชิงแชมป์ประเทศญี่ปุ่น ครั้งที่ 7
กิจกรรมบริจาคโลหิต เฉลิมพระเกียรติ ฯ
ชมรมโรทาแรคท์ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์
เมื่อ วันที่ 2 สิงหาคม 2559 ณ หอประชุมอาคาร 3 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ

การประกวดร้องเพลงสากล URUIC Academic Day 2016 ระดับชั้นมัธยมหรือเทียบเท่า
วิทยาลัยนานาชาติ เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์

การแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการ หัวข้อ "ขุมทรัพย์ทางการบัญชีและขุมทรัพย์ทางบริหารธุรกิจ"
ระดับชั้น ปวช. และ ปวส. เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2559 ณ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ
กกกการแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการ หัวข้อ "ขุมทรัพย์ทางบริหารธุรกิจ" ระดับชั้น ปวส.
เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 59 ณ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
โครงการการประกวดการนำเสนอผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น หัวข้อ Engagement ผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
ในระดับ ปวช. และ ปวส. เมื่อวันที่ 1 ส.ค. 59 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
การประกวดผลงานนวัตกรรม เพื่อสร้างอาชีพ ระดับอาชีวศึกษา
ในงาน นิทรรศการวิชาการ 80 ปี เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2559 ณ ชั้น 1 อาคารภูมิราชภัฏ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
การแข่งขัน YamahaMotoChallengeExciter 150 สนามที่ 2 ระหว่างวันที่ 29-31 ก.ค. 2559 ณ สนามไทยแลนเซอกิต อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม
โครงการสร้างฝายชะลอน้ำ ตามแนวทางประชารัฐ
เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม2559 ณ บ้านนาป่าคาย ตำบลป่าคาย อำเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์
การอบรมเรื่องการปรับแต่ง ดัดแปลง รถเข็นสำหรับคนพิการ
เมื่อวันที่ 29 กรกฏาคม 2559 ณ โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
การสัมมนา "ยุทธศาตร์ การขับเคลื่อนการจัดการการศึกษาระบบทวิภาคี สำหรับผู้บริหารสถานศึกษาในความร่วมมือ"
เมื่อวันที่ 28-29 ก.ค. 2559 ณ โรงแรมเบสเวสเทิร์นพลัสแวนด้าแกรนด์ ถ.แจ้งวัฒนะ จ.นนทบุรี
การประกวดเครื่องบินกระดาษพับชิงแชมป์ประเทศญี่ปุ่น
ครั้งที่ 7  วันที่ 22-26 กรกฎาคม 2559
ณ จังหวัด คานางาวะ ประเทศญี่ปุ่น
การแข่งขันในระดับภาคเหนือ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์สมาคมวิทยาศาสตร์ ฯ-อาชีวศึกษา-เอสโซ่ ครั้งที่ 26 ประจำปี พ.ศ. 2559 ระหว่างวันที่ 25-27 ก.ค. 2559 
ณ วิทยาลัยเทคนิคน่าน จังหวัดน่าน
กิจกรรมลานกีฬาพัฒนาบุคลิกภาพ
ปีการศึกษา 2559
เมื่อวันที่ 26 ก.ค. 2559 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์
ครูและนักศึกษา ชมรม To Be Number One วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์ เข้าร่วมกิจกรรม
งานมหกรรมรวมพลสมาชิก To Be Number One ประจำปี 2559
เมื่อวันที่ 14-15 ก.ค. 2559ณ ศูนย์การประชุมอิมแพค ฟอรั่ม เมืองทองธานี
กิจกรรมถวายเทียนพรรษา
เมื่อวันที่ 12 ก.ค. 2559
 โครงการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
การออกเสียงประชามติ โดย "รด.จิตอาสา"
เมื่อวันที่ 8 ก.ค. 2559
ณ ศาลาประชาคม อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์
กิจกรรมการอบรม เรื่องการออกแบบบรรจุภัณฑ์ ให้กับนักศึกษา ระดับชั้น ปวช.2 และ ปวช.3 สาขาการตลาด เมื่อวันที่ 6 ก.ค. 2559 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์ การแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนกลาง
และส่วนภูมิภาค จ.อุตรดิตถ์ ประจำปี 2559
ระหว่างวันที่ 1-10 ก.ค 2559ณ จังหวัดอุตรดิตถ์
การฝึกทบทวน ผกท.และอบรม นศท.บังคับบัญชา ประจำปีการศึกษา 2559 หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 35 เมื่อวันที่ 1-3 ก.ค. 2559 โครงการธนาคารโรงเรียน ธนาคารออมสิน
มอบเกียรติบัตรให้กับนักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์ ที่เข้าร่วมปฏิบัติหน้าที่ในธนาคารโรงเรียน
ของวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์
กิจกรรม "ร่วมใจไกล่เกลี่ยเฉลิมพระเกียรติ
เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2558 ณ หอประชุมทวีวรรณ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์
 กิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก
ประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2559
ณ อาคารเทคโนยิม วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์
นักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์ เข้าร่วมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ สมาคมวิทยาศาสตร์ฯ อาชีวศึกษา-เอสโซ่ ครั้งที่ 26 ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ์ เมื่อวันที่ 28 มิ.ย. 2559 ณ อาคารอินทนิล วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ นักศึกษาชั้น ปวส.1 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์ เข้าร่วมโครงการเผยแพร่ความรู้
เกี่ยวกับการเมืองการปกครอง และบทบาทอำนาจหน้าที่
ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติสู่เยาวชนในสถาบันการศึกษา (สภาจำลองสัญจร) ครั้งที่ 12 เมื่อวันที่ 28 มิ.ย. 2559
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
ผู้กู้รายใหม่ ปีการศึกษา 2559 เปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2559
ณ หอประชุมทวีวรรณ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์
กิจกรรมศึกษาดูงาน การแข่งขัน R2M Thailand SuperBikes 2016 ของนักศึกษา ระดับชั้น ปวช.2 สาขางานยานยนต์ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์
เมื่อวันที่ 26 มิ.ย. 2556 ณ สนามแข่งรถ ไทยแลนด์ เซอร์กิต อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม
ได้รับรางวัลองค์กรที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น
ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
จังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี 2559
และได้รับรางวัลประเภทบุคคล เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2559 
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์ จัดพิธีไหว้ครูและมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 เมื่อวันที่ 23 มิ.ย. 2559 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์
กิจกรรมประกวดพานพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2559 เมื่อวันที่ 22 มิ.ย. 2559 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์ จัดกิจกรรมวิชาการ เรื่อง การปลูกฝังค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ ให้แก่นักเรียน ระดับชั้น ปวช.1 ทุกสาขา เมื่อวันที่ 21 มิ.ย. 2559 ณ หอประชุมทวีวรรณ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์
การแสดงดนตรีศิษย์เก่า วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์ นักร้องนำวงสำราญรื่นและศิษย์ปัจจุบัน นักร้องนำวง Full Time ในกิจกรรมสร้างสุข ชมรม To Be Number One วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์ เมื่อวันที่ 21 มิ.ย. 2559 ณ เทคโนยิม วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์ จัดกิจกรรมให้ความรู้ทางวิชาการตามโครงการพัฒนาการเรียนรู้ เรื่อง โครงงานวิทยาศาสตร์
เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2559 ณ ห้องประชุมทวีวรรณ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์
บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด
ร่วมกับ บริษัท มิตซู อุตรดิตถ์ จำกัด สนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ พิธีส่งมอบ เครื่องยนต์ นวัตกรรมใหม่ ให้แก่วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์
เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2559 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์
นายจักรินทร์ มีประเสริฐสกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์ 
ให้สัมภาษณ์แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ ในหัวข้อ" หลักการบริหารงานองค์กร" เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2559 ณ ห้องประชุมสมยศอนุสรณ์ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์
นายจักรินทร์ มีประเสริฐสกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์ และคณะครู ศึกษาดูงานการศึกษาแบบทวิภาคี "อีสานเหนือโมเดล ทวิภาคีไทยแท้" เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2559 ณ ห้องประชุมโรงสี วิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ โครงการ มรอ. สานสัมพันธ์ต้านภัยยาเสพติด พัฒนาเครือข่ายสถานศึกษาปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และบุหรี่
เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2559 ณ หอประชุมทวีวรรณ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์ ได้ร่วมดำเนินการในฝ่ายประเมินผล โครงการจัดงานชุมนุมยุวกาชาด ส่วนภูมิภาค ภาคเหนือตอนล่าง ประจำปี 2559 ครูและนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์ ร่วมกันแสดงความจงรักภักดี เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี 
9 มิถุนายน 2559 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์
กิจกรรมสายใยรักครอบครัวเดียวกัน ให้กับนักเรียนระดับชั้น ปวช.1 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขางานอิเล็กทรอนิกส์ และประเภทวิชาพาณิชยกรรม เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2559 กิจกรรมสายใยรักครอบครัวเดียวกัน
ให้กับนักเรียนระดับชั้น ปวช.1
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขางานไฟฟ้ากำลัง และสาขางานยานยนต์ เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2559
กิจกรรมรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก
เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2559
การฝึกอบรมหลักสูตรการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน
สำหรับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
เมื่อวันที่ 28 พ.ค. 2559 ณ ห้องโสดทัศนศึกษา วิทยาลัยเทคนิคแพร่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 ได้ส่งมอบงานและเอกสารของวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์ (โรงเรียนเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา) ให้แก่ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ์  นายจักรินทร์ มีประเสริฐสกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์ 
กล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษา เนื่องในวันเปิดภาคเรียนใหม่ ภาคเรียนที่ 1/2559
กิจกรรมวันปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์ ประจำปีการศึกษา 2559 เมื่อวันที่ 21 พ.ค. 2559 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์ สมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์ เข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม บุคลาการสถานศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ "ธรรมะสอนใจ วัยใส วัยเรียน" โดย พระมหาสมปอง ตาลปุตุโต เมื่อวันที่ 18 พ.ค. 2559 
ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์ เข้าร่วม การอบรมในโครงการ Yamaha Moto Challenge Season II เมื่อวันที่ 16-18 พ.ค. 2559 ณ บริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด และสนามไทยแลนด์เซอร์กิต ครูคณะวิชาชีพบัญชีและการตลาด
เข้าร่วมกิจกรรมชมรมวิชาชีพครูบัญชี
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการก้าวทันมาตรฐาน
การบัญชีที่เปลี่ยนแปลงสู่สากล
เมื่อวันที่ 28 - 30 เมษายน 2559
ณ สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา กรุงเทพมหานคร
คณะกรรมการติดตามประเมินผลการดำเนินงาน ชมรม To Be Number One ในพื้นที่ภาคเหนือ ประจำปี 2559 ได้ติดตามประเมินผลการดำเนินงานของชมรม To Be Number One วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์ 
เมื่อวันที่ 3 พ.ค. 2559 เวลา 11.00 - 13.00 น.
ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์
กิจกรรมการอบรม การวิจัยสิ่งประดิษฐ์และ
นวัตกรรมอาชีวศึกษา เมื่อวันที่ 2 พ.ค. 2559
โดยสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชน กลุ่มภาคเหนือ ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์
นายจักรินทร์ มีประเสริฐสกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์ 
เข้ารับโล่และเกียรติบัตรรางวัลสถานศึกษาสีขาว
ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2557
เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2559 ณ หอประชุมพุทธมณฑล 
อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 

นางสาวยุพารัตน์ โชคทวีกิจ 
ครูคณะวิชาสามัญ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์ เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
การทำโครงงานวิทยาศาสตร์
เมื่อวันที่ 19-23 เมษายน 2559 ณ สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร
นางพัษนีีย์ อิมะนันทน์และนายภูวดล จารุชาต 
เป็นตัวแทนวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์ 
ร่วมพิธีรดน้ำดำหัว
นายอมรศักดิ์ ปิ่นทอง
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1
เมื่อวันที่ 18 เม.ย. 2559 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1

นายวณิชย์ อ่วมศรี รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ตรวจเยี่ยมศูนย์อาชีวะอาสา
เทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2559
เมื่อวันที่ 11 เม.ย. 2559 ณ สถานีบริการน้ำมัน ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุตรดิตถ์ ออยล์ อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์

คณะครูและนักศึกษา คณะวิชาช่างยนต์ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์ เข้าร่วมกิจกรรมศูนย์อาชีวะอาสา
เทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2559 เมื่อ 13 เม.ย. 2559
ณ สถานีบริการน้ำมัน ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุตรดิตถ์ ออยล์ อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์
นายจักรินทร์ มีประเสริฐสกุล 
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์ และคณะครู ร่วมพิธีเปิดศูนย์อาชีวะอาสา เทศกาลสงกรานต์ 2559 เมื่อวันที่ 11 เม.ย. 2559 ณ สถานีบริการน้ำมัน ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุตรดิตถ์ ออยล์ อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์
การประชุมสถานศึกษาวิชาทหาร
จังหวัดอุตรดิตถ์และจังหวัดแพร่
ประจำปีการศึกษา 2559 
กิจกรรมอบรมหลักสูตรการให้บริการแนะแนว
และการปรึกษาเชิงจิตวิทยาเบื้องต้น
การใช้ซอฟต์แวร์ประยุกต์บริหารจัดการ
ระบบประกันคุณภาพแบบออนไลน์
เพื่อรองรับการประเมินรอบที่ 4 ของ สมศ.
และเตรียมความพร้อม
เพื่อรองรับการประเมินนานาชาติของ APACC
ประธานนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์ปี 2559 อบรมยุวชนประชาธิปไตย รัฐสภา
การแข่งขันรถจักรยานยนต์ 
YAMAHA MOTO CHALLENGE
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาสมรรถนะ
ด้านสารเทศเพื่อสื่อการสอนสำหรับผู้สอน
ชมรมวิชาชีพครูการตลาด
สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา
ประจำปีงบประมาณ 2559
พิธีมอบใบรับรองคุณวุฒิ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์ ปีการศึกษา 2558
เมื่อวันอังคาร ที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2559
ณ หอประชุมทวีวรรณ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์
ลิงค์  1   2   3   4
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการครู
และบุคลากรทางการศึกษาระดับอาชีวศึกษา
เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2559
ณ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว จังหวัดเชียงใหม่
กิจกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
จ.อุตรดิตถ์ ประจำปี พ.ศ.2559
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์
จัดพิธีมอบรางวัลแห่งคุณภาพ Teacher & Student Awards 
เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558
ณ เทคโนยิม วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์ ร่วมกิจกรรม
โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในเขตอำเภอท่าปลา
เมื่อวันที่ 17 ก.พ. 2559
ณ โรงเรียนอนุบาลท่าปลา (ชุมชนร่วมจิต)
อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์  
การแข่งขันกีฬาอาชีวะสัมพันธ์
เมื่อวันที่ 13 ก.พ. 2559
ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์ ร่วมกิจกรรมแสดงผลงานและนิทรรศการ
เปิดงานวิชาการและงานอาชีพสู่ประชาคมอาเซียน Open house To Asean Community 
เมื่อวันที่ 12 ก.พ. 2559 
ณ โรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศ อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์ จัดกิจกรรมศูนย์บริการวิชาชีพ
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์
วันที่ 12 ก.พ. 2559
ณ โรงเรียนบ้านสุ่เม่น ต.แม่สิน
อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย
โครงการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กิจกรรม"รักษ์ป่า แลน้ำ" เมื่อวันที่ 6 ก.พ. 2559
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์ จัดกิจกรรมค่ายพัฒนาทักษะชีวิต
เมื่อวันที่ 5-7 ก.พ. 2559
ณ วัดม่อนพัฒนาราม ต.ฝายหลวง
อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์ จัดกิจกรรมคุณธรรมส่งนำชีวิต ให้กับนักศึกษา เมื่อวันที่ 5 ก.พ. 2559 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์ เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพและกีฬา
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชน
แห่งประเทศประเทศไทย กลุ่มภาคเหนือ ครั้งที่ 29
ประจำการศึกษา 2558
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์
รับมอบธงการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน
ทักษะวิชาชีพและกีฬา วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชน
แห่งประเทศ กลุ่มภาคเหนือ ครั้งที่ 30
ประจำปีการศึกษา 2559
กิจกรรมพัฒนาจิตพิสัย 
นักศึกษาระดับชั้นปวช.2 ทุกสาขาวิชา
ฝ่ายพัฒนานักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์ 
ประจำปีการศึกษา 2558
กิจกรรมส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ
์ ประจำปีการศึกษา 2558

กิจกรรมอบรมทักษะวิชาชีพคอมพิวเตอร์ สำหรับนักศึกษาระดับชั้น ปวช.2 – 3 สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์
ชมรม TO BE NUMBER ONE
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์
เข้าร่วมประกวดผลการดำเนินงานจังหวัด / 
ชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับภาคเหนือ
เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2559
ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่
กิจกรรมเทคโนจิตอาสาพัฒนาชุมชน 
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์ 
ประจำปีการศึกษา 2558
เมื่อวันที่ 23 ม.ค. 2559 
ณ วัดนานกกก ต.นานกกก อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์
กิจกรรมพัฒนาทักษะวิชาชีพการตลาด 
สำหรับนักศึกษาระดับชั้น ปวช.2-3 
สาขางานการตลาด วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์ 
เมื่อวันที่ 20 ม.ค. 2559 
ณ โรงยิม วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์
กิจกรรมการแข่งขันกีฬาวันครู ณ วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์ เมื่อวันที่ 16 ม.ค. 2559
ลิงค์  1   2
ครูคณะวิชาสามัญ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์
ได้รับเกียรติบัตรจาก “คุรุสภา”
เป็นครูผู้สอนดีเด่น ระดับเขตพื้นที่การศึกษา /หน่วยงานต้นสังกัด ประจำปี 2558
ทีมฟุตซอลหญิง วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันฟุตซอลเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์คัพ ระหว่างวันที่ 7-16 มกราคม 2559 ณ สนามกีฬาพระยาพิชัยดาบหัก
กิจกรรมอบรมติดตั้งจานดาวเทียมและดิจิตอล กิจกรรมอบรมการป้องกันอุบัติภัย
โครงการวิทยาลัยกับชุมชน กิจกรรมอบรมความรู้เกี่ยวกับ
เทคโนโลยีเครื่องยนต์เล็ก
ให้กับ ปวช.2 สาขางานยานยนต์
โดย บริษัท ยันมาร์ เอส พี จำกัด
คณะครูวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์
ร่วมพิธีวันพระยาพิชัยดาบหัก จังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปีการศึกษา 2559

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์
ร่วมงานมหกรรมผลงานทางวิชาการ
โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด (กวีธรรมสาร)

คณะครูและบุคคลากร
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์
ร่วมกิจกรรมสุขสันต์วันครอบครัวเทคโน
สวัสดีปีใหม่ 2559
คณะครูและบุคคลากร
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์
เข้ารับการอบรมธรรมะพัฒนาองค์กร
"ชีวิตเบิกบาน ทำงานมีสุข"
นายจักรินทร์ มีประเสริฐสกุล 
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์ 
ได้รับโล่รางวัลผู้สนับสนุนดีเด่น ในงานวันกีฬาแห่งชาติ
ประจำปี 2558
นายจักรินทร์ มีประเสริฐสกุล 
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์ 
มอบของขวัญปีใหม่ 2559 แก่หน่วยงาน
ใน จ.อุตรดิตถ์
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์เข้าร่วมกิจกรรมปั่นเพื่อพ่อ
เมื่อที่ 11 ธันวาคม 2558
กิจกรรมศึกษาดูงาน
บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ(ประเทศไทย) จำกัด
จ.กำแพงเพชร
กิจกรรมบริจาคโลหิต เฉลิมพระเกียรติ
ถวายเป็นพระราชกุศล
เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวามหาราช
 โครงการพัฒนาระบบบริการจัดหางานอย่างยั่งยืน  จัดกิจกรรมพี่สอนน้อง ประจำปีการศึกษา 2558
นักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์
ได้รับทุนการศึกษามูลนิธิสงเคราะห์เด็ก
และเยาวชน
ในท้องถิ่นกันดารในพระบรมราชูปถัมภ์
ครูและนักศึกษา ชมรมจิตสาธารณะ
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์
ร่วมช่วยงานกฐินทานและ
ยกเสาเอกสำเภาทอง
ณ วัดดอยท่าเสา อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์
โครงการอาชีวะบริการซ่อมสร้างเพื่อชุมชน
ตามมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็ก
ของรัฐบาลทั่วประเทศ ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2559
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์
แนะแนวการศึกษาต่อ
ให้กับผู้ปกครองนักเรียน
โรงเรียนตรอนตรีสินธุ์
ทีมงานมูลนิธิ SCG สัมภาษณ์
นายจักรินทร์ มีประเสร็ฐสกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์
และถ่ายทำรายการโครงการปัญญาชนคนทำดี
ปีที่ 3
นักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์
ได้รับรางวัล ลูกค้าของธนาคารออมสิน
มีวินัยการเงินดีและเป็นบุคคลตัวอย่างที่ดี
ในการออม  จากธนาคารออมสิน
ครูและนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์
เข้าร่วมกิจกรรมเยาวชนสัมพันธ์ ธนาคารออมสิน
ภาค 7 
"GSB Gen Savings & Sharing"
ปลูกต้นไม้เทิดพระเกียรติฯ 
สถานีพัฒนาทรัพยากร
ป่าชายเลน-อาร์ท อิน พาราไดซ์ พัทยา
ระหว่างวันที่ 6-9 พ.ย. 2558
ณ จังหวัดระยอง-จังหวัดชลบุรี
กิจกรรมวันพบผู้ปกครอง 
ของนักศึกษา ระดับชั้น ปวช. 1 
ปีการศึกษา 2558 เมื่อวันที่ 7 พ.ย. 2558
(link 1   Link 2)

ทีมวอลเลย์บอลหญิง วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันกีฬางานประเพณีตักบาตรเทโว โรงเรียนผดุงวิทยา ต.ตลุกเทียม อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก ประจำปี 2558 ระหว่างวันที่ 22-28 ตุลาคม 2558

กิจกรรมศึกษาดูงาน นักศึกษา ปวช.3 สาขางานยานยนต์ ศึกษาดูงานที่ บริษัทอายิโนะ โมะโต๊ะ(ประเทศไทย) จำกัด โรงงานกำแพงเพชร เมื่อวันที่ 3 พ.ย 2558


โครงการปัญญาชนคนทำดี ปี 3
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์ร่วมกับมูลนิธิเอสซีจี
ในโครงการ "ช่างชุมชนคนอาสา
พัฒนาระบบไฟฟ้าอย่างยั่งยืน"
ระหว่างวันที่ 24-25 ต.ค 2558
ณ บ้านบ่อเบี้ย ม.1 ต.บ่อเบี้ย อ.บ้านโคก
จ.อุตรดิตถ์
งานสังสรรค์ศิษย์เก่าอุตรดิตถ์พาณิชยการ
รุ่น 5 ครั้งที่ 2
เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2558
ณ โรงแรมฟรายเดย์ จ.อุตรดิตถ์
คณะครูวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์
อบรมหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพของครู
ในการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
(Google Application)


คณะครูวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์
ได้รับรางวัลการประกวดแข่งขันผลงานวิจัย
และนวัตกรรมสื่อการสอนระดับประเทศ
ครั้งที่ 8 จำนวน 18 รางวัล
เมื่อวันที่ 16 ต.ค 2558 ณ มหาวิทยาลัยธนบุรี
นางณิชานันท์ พิพัฒน์นพกร ครูวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์ได้รับรางวัล
เสมา ป.ป.ส. ระดับดีเด่น 
โครงการสถานศึกษาป้องกันยาเสพติดดีเด่น
ประจำปี 2556
เข้ารับโล่เชิดชูเกียรติจาก พลเอกดาว์พงษ์
รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
เมื่อวันที่ 12 ต.ค. 2558
คณะครูวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์ 
ทัศนศึกษา จ.ชลบุรี
วันที่ 5-7 ตุลาคม 2558

กิจกรรมการเยี่ยมเยียนและให้คำแนะนำโรงเรียน
ที่มีศูนย์รับเรื่องร้องเรียนและโรงเรียน อย.น้อย แห่งใหม่
โดย กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2558
ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์

กิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อ
สำหรับนักศึกษาระดับชั้น ปวช.3 และ ปวส.2
เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2558
ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 
การประกวดโครงงานวิศวกรรม สายอาชีวะ 
กิจกรรมงานเปิดรั้ว ราชมงคลล้านนา 
งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ 2558
เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2558 
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก
คณะครูวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์
ร่วมทำบัญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง
ในงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชินีนาถ
เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา
83 พรรษา 12 สิงหาคม 2558 ณ
บริเวณพิธีศาลาประชาคมจังหวัดอุตรดิตถ์
นายจักรินทร์ มีประเสริฐสกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์ 
ครูและนักศึกษาสโมสรโรตาแรคท์ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์ 
ร่วมกิจกรรมปล่อยปลามหากุศล 12 สิงหา มหาราชินี 
เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2558 ณ ลานเอนกประสงค์ริมน่าน
กิจกรรมถวายพระพร และ กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 
เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2558 
ณ อาคารเทคโนยิม วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์

กิจกรรมบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติ
12 สิงหา มหาราชินี 
เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2558 
ณ หอประชุม อาคาร 3 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์ ร่วมด้วย นายก นงนุช อิ่มอุระ 
นายกสโมสรโรตารีอุตรดิตถ์ พร้อมคณะ

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์
ร่วมการอบรม Goolgle Apps for Education
จัดโดยสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย 
กลุ่มภาคเหนือ ระหว่างวันที 7-8 สิงหาคม 2558
ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครูภาคเหนือ จังหวัดลำพูน
โครงการอบรมครู หลักสูตรการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ระหว่างวันที่ 6 - 9 สิงหาคม 2558 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์
กิจกรรม Big Cleaning Day
เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2558

โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ
ด้านการผลิตตัวป้อนร่วมกับสถาบันการศึกษามัธยม
อาชีวะ และการทำบันทึกข้อตกลงทางวิชาการ
ด้านการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาตาก
ร่วมกับ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์
เมื่อวันพุธที่ 5 สิงหาคม 2558
ณ อาคารเรียนรวม คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก


กิจกรรมเทคโนจิตอาสา ติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานทดแทน
โดยวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์ร่วมกับ
ชุมชนบ้านนายาง เมื่อวันที่ 18 ก.ค. 58
ณ วัดเขาเหล็ก ต.นายาง อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์
กิจกรรมถวายเทียนพรรษา ผ้าอาบน้ำฝน
พร้อมเครื่องไทยทาน
เนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี 2558


ชมรม TO BE NUMBER ONE
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับประเทศ


กิจกรรมวันไหว้ครู วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์
เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2558 1
   2    3
กิจกรรมสายใยรักครอบครัวเดียวกัน
เมื่อวันที่ 2 มิ.ย. 58
กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก
เมื่อวันที่ 29 พ.ค.58

กิจกรรมการประเมินผลงาน ชมรม TO BE NUMBER ONE
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์ เมื่อวันที่ 29 พ.ค. 2558

โครงการสถานศึกษาปลอดบุหรี่
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์
ประจำปีการศึกษา 2558
วันปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์
ประจำปีการศึกษา 2558

พิธีมอบใบรับรองคุณวุฒิ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์
ประจำปีการศึกษา 2557
พิธีมอบรางวัลแห่งคุณภาพ Teacher & Student Awards
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์ ประจำปีการศึกษา 2557
( 1  2  3  4   5  6 )
กิจกรรมศึกษาดูงาน นักศึกษาระดับชั้น ปวช.3 สาขางานยานยนต์ กิจกรรมการอบรม เรื่อง "การติดตั้งจานดาวเทียม" ให้กับนักศึกษาระดับชั้น ปวช.3 สาขางานไฟฟ้ากำลังและอิเล็กทรอนิกส์
งานวันครู ประจำปี 2558
ณ วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์
เมื่อวันที่ 16 มกราคม พ.ศ.2558

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์
ได้เข้าร่วมกิจกรรมกีฬาวันครู
ประจำปี 2558
ณ วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์
เมื่อวันที่ 16 มกราคม พ.ศ.2558
นายจักรินทร์ มีประเสริฐสกุล วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์ กล่าวสวัสดีปีใหม่และกล่าวคำอวยพร
ให้กับนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์
ต้อนรับปี 2558
ภาพกิจกรรม วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์ และหน่วยงานอื่นๆ มอบของขวัญเนื่องในวาระ ขึ้นปีใหม่ ปี 2558
กการอบรมเทคโนโลยีรถจักรยานยนต์ยามาฮ่าและการขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัย
โดย บ.ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2557 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์
กิจกรรมการแข่งขันกีฬาวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์
เมื่อวันที่ 11-12 ธันวาคม 2557 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์ ลิงค์ 1
  ลิงค์ 2  ลิงค์ 3
นายสาทร กล่ำแก้ว นักศึกษาระดับชั้น ปวช.3 สาขางานไฟฟ้ากำลัง
ได้รับรางวัล "เยาวชนคนดีศรีสังคม "
เมื่อวันอังคารที่ 9 ธันวาคม 2557 ณ อาคารเทคโนยิม
กิจกรรมถวายพระพร เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ
ลิงค์ 1   ลิงค์ 2
กิจกรรม DR.POP The Writer Show
"ทอล์คโชว์เปลี่ยนชีวิต" โดยคุณฐาวรา สิริพิพัฒน์
จุดแรงบันดาลใจเยาวชนพัฒนาศักยภาพการอ่าน
และทักษะรอบด้านสู่ความสำเร็จให้กับนักศึกษา
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์ ปี 2557
กิจกรรมบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติ
"พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว"
ฝ่ายสัมพันธ์ชุมชน วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์ ปีการศึกษา 2557

กิจกรรมการแข่งขันฮอนด้า
ประหยัดเชื้อเพลิง ปีที่ 17/2557
ณ สนามไทยแลด์เซอร์กิต อ.นครชัยศรี
จ.นครปฐมในวันที่ 28-30 พ.ย. 2557
นายจักรินทร์ มีประเสริฐสกุล
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์
มอบรางวัลแก่นักศึกษาที่ได้รับรางวัลการประกวด
โครงการ Marketing Plan Contest #7
By A.P.Honda
การประกวดโครงการ Marketing Plan Contest
#7By A.P.Honda เขตภาคเหนือ จังหวัดอุตรดิตถ์
ปีการศึกษา 2557 เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2557
กิจกรรมศึกษาดูงานสรรพากรพิษณุโลก จ.พิษณุโลก ของนักศึกษาระดับชั้น ปวช.3
สาขางานการบัญชีและการตลาด
กิจกรรมศึกษาดูงานการไฟฟ้าแม่เมาะ จ.ลำปาง ของนักศึกษาระดับชั้น ปวช.2 และปวช.3
สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
กิจกรรมวันพบผู้ปกครอง
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์
โครงการปัญญาชน คนทำดี ปี 2
วิทยาลัยเทคโนลยีอุตรดิตถ์ ร่วมกับ มูลนิธิเอสซีจี
คณะผู้บริหารและครู
วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจพิษณุโลก จ.พิษณุโลก ได้มาเยียมชมคณะวิชาช่างยนต์ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์
กิจกรรมทักษะวิชาชีพและ To Be Number One ประจำปี 2557
เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2557 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์
1 2 3
กิจกรรมพี่สอนน้อง ฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์ ปีการศึกษา 2557 กิจกรรมการอบรม
"การป้องกันอุบัติภัยในชีวิตประจำวัน และสาธิตวิธีการปฐมพยาบาลเบื้องต้น"
กิจกรรมศึกษาดูงานเกี่ยวกับ
"ระบบการทำงานของโรงไฟฟ้า
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
และศูนย์ประมงเขื่อนสิริกิต์"
กิจกรรม วิทยุเครือข่าย อสมท. ภาคเหนือตอนล่างสัญจร
เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2557 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์
1   2    3
รางวัล "ผู้ทำคุณประโยชน์ด้านเด็กและเยาวชนดีศรีอุตรดิตถ์"
ในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2557
พิธีลงนามความร่วมมือระหว่าง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
กับเครือข่ายปฏิบัติการสอน

กิจกรรมวันแม่ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์ ประจำปี 2557 ลิงค์ >>1 2 3 กิจกรรมประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์ ประจำปี 2557


กิจกรรมตลาดนัดวิชาการโรงเรียนน้ำปาด
เมื่อวันที่ 31 ก.ค. 2557
โครงการทำบุญเยี่ยมวัด
เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา จ.อุตรดิตถ์
ประจำปี 2557

กิจกรรมสายใยรักครอบครัวเดียวกัน

การอบรมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง "การพัฒนาทักษะให้คำปรึกษา"


กิจกรรมบริจาคโลหิต เฉลิมพระเกียรติ


โครงการ TO BE NUMBER ONE


กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาชุมชนห่างไกลยาเสพติด


กิจกรรมเทคโนจิตอาสาพัฒนาชุมชน


ชมรม TO BE NUMBER ONE วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์ ร่วมงานมหกรรมรวมพลสมาชิก TO BE NUMBER ONE ในโอกาสครบรอบ 12 ปี ประจำปี 2557  
การประชุมวิทยาลัยเทคโนโลยี
และอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย กลุ่มภาคเหนือ ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์  


กิจกรรมรอบรู้พิษภัยห่างไกลยาเสพติด ประจำปีการศึกษา 2557 โครงการเทคโนจิตอาสาพัฒนา
และปรับปรุงไฟฟ้าวัดนาน้อย"

โครงการร่วมใจ "ไกล่เกลี่ย" ประจำปี 2557

กิจกรรมถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา
ประจำปี 2557

กิจกรรม "จังหวัดประหยัดไฟ" ภายใต้โครงการประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริม
การอนุรักษ์พลังงาน กลุ่มครัวเรือน


วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์
ร่วมจัดแสดงนิทรรศการในงาน "วันนักประดิษฐ์"
ประจำปี 2557

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา
เมื่อวันที่ 1 ก.ค. 2557 ณ หอประชุมทวีวรรณ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์


กิจกรรมอบรมโรงพักจำลอง
เมื่อวันที่ 1 ก.ค. 2557 ณ อาคาร 3 ชั้น 2
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์

พิธีไหว้ครูและมอบทุนการศึกษา
ปีการศึกษา 2557
ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์

กิจกรรมชมรมวิถีพุทธ เรื่อง"การบรรยายธรรม
การดำเนินชีวิตตามหลักวิถีพุทธ " โดยพระอธิการวิรัตน์ สนตกาโย
เจ้าอาวาสวัดดอยท่าเสา เมื่อวันที่ 18 มิ.ย. 2557 ณ หอประชุมทวีวรรณวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์ร่วมโครงการ
จังหวัดเคลื่อนที่เสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์
ให้เมืองอุตรดิตถ์เป็นเมืองแห่งรอยยิ้ม ดูดี มีสุข
(Smile Smart and Happiness)
เมื่อวันที่ 18 มิ.ย. 2557 ณ สนามกีฬาพระยาพิชัยดาบหัก


กิจกรรมวันปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
ปีการศึกษา 2557

พิธีมอบใบรับรองคุณวุฒิ ปีการศึกษา 2556
วันที่ 4 มีนาคม 2557
ลิงค์ 1 2

พิธีมอบรางวัลแห่งคุณภาพ STUDENT AWARDS ประจำปีการศึกษา 2556
1   2   3


กิจกรรมเตรียมความพร้อมสู่ตลาดแรงงาน โดยผู้จัดการฝ่ายบุลคล บริษัท อีซูซุอุตรดิตถ์ฮกอันตึ๊ง

กิจกรรมการนำเสนองานชมรมนักศึกษา
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556

การแข่งขันทักษะวิชาชีพและกีฬา อาชีวศึกษาเอกชน กลุ่มภาคเหนือ ครั้งที่ 27

กิจกรรมค่ายพัฒนาทักษะชีวิต
ฝ่ายพัฒนานักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์
ณ วัดดอยท่าเสา อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์


กิจกรรมการเลือกตั้งประธานนักศึกษา
ปีการศึกษา 2557 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์

ครูวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์
ได้รับรางวัลครูผู้สอนดีเด่น
(กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตสาสตร์และ
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี)
รางวัลหนึ่งแสนครูดี ประเภทผู้บริหารสถานศึกษา
และประเภทครูผู้สอน

กิจกรรมโครงการพลังงานสัญจร
"เปิดโลกปิโตรเลียม" (ENERGY 4)
จัดโดยฝ่ายสื่อสารองค์กร
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)


วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาอาชีวสัมพันธ์ อาชีวศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ์
เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2557 ณ วิทยาลัยสารพัดช่างอุตรดิตถ์


กิจกรรมอบรมความรู้เกี่ยวกับ
เทคโนโลยีเครื่องยนต์เล็ก
เมื่อวันที่ 14-15 มกราคม 255


กิจกรรมศึกษาดูงานของนักเรียนระดับ ปวช.1  สาขางานยานยนต์
เมื่อวันที่ 13-14 มกราคม 2557 ณ บริษัทอุตรดิตถ์ฮอนด้าคาร์ส์  จำกัด


วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์
ร่วมกิจกรรมร้านนิทรรศการ กฟผ.เขื่อนสิริกิติ์ ด้วยการแสดงบนเวที ชุด "ดวงใจภักดิ์รักพ่อ"
งานพระยาพิชัยดาบหักและงานกาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี 2557


กิจกรรมเทคโนอาสาพัฒนาชุมชน
ฝ่ายสัมพันธ์ชุมชน  วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์
ประจำปีการศึกษา 2556


กิจกรรมห้องสมุด วทน.อต.เคลื่อนที่
ฝ่ายสัมพันธ์ชุมชน  วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์
ประจำปีการศึกษา 2556


ชมรม TO BE NUMBER ONE
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์
เข้าร่วมการประกวดผลงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ระดับภาคเหนือ ประจำปี 2557


งานมหกรรมแนะแนวศึกษาต่อสายอาชีพ
เพื่ออนาคต(Open House) :1
  2   3

กิจกรรมการประกวดเยาวชนต้นแบบ
เก่งและดี To be number one idol

กิจกรรมโครงการโรงเรียนพี่โรงเรียนน้อง

แนะแนวการศึกษา

กิจกรรมสายใยรักครอบครัวเดียวกัน

กิจกรรมกีฬาเทคโนเกมส์

กิจกรรมอบรมการออกแบบ
ประยุกต์ใช้โซล่าร์เซลล์