เกี่ยวกับวิทยาลัย
   หลักสูตรการศึกษา
   บุคลากร
   คณะ/หน่วยงาน
   บริการนักศึกษา
   ติดต่อสอบถาม

หลักสูตรการจัดการเรียนการสอน
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2545 (ปรับปรุง พ.ศ. 2546)


                
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม  
        • สาขางานการบัญชี          
        • สาขางานการตลาด 
        • สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
        • สาขางานธุรกิจค้าปลีกร้านสะดวกซื้อ


ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
        • สาขางานยานยนต์    
        • สาขางานไฟฟ้ากำลัง       
        • สาขางานอิเล็กทรอนิกส์
                
ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ 
        • สาขาวิชาการบัญชี          
        • สาขาวิชาการตลาด         
        • สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

        • สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
        • สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล   (สาขางานเทคนิคยานยนต์)     
        • สาขาวิชาไฟฟ้า  (สาขางานไฟฟ้ากำลัง)

        • สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์  (สาขางานอิเล็กทรอนิกส์)