เกี่ยวกับวิทยาลัย
   หลักสูตรการศึกษา
   บุคลากร
   คณะ/หน่วยงาน
   บริการนักศึกษา
   ติดต่อสอบถาม

หลักสูตรการจัดการเรียนการสอน

แผนการเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2556


    
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม  
        • สาขางานการบัญชี          
        • สาขางานการตลาด 
        • สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
        • สาขางานธุรกิจค้าปลีกร้านสะดวกซื้อ


ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
        • สาขางานยานยนต์    
        • สาขางานไฟฟ้ากำลัง       
        • สาขางานอิเล็กทรอนิกส์

              

แผนการเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พุทธศักราช 2557

ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ 
        • สาขาวิชาการบัญชี          
        • สาขาวิชาการตลาด         
        • สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

        • สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
        • สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล   (สาขางานเทคนิคยานยนต์)     
        • สาขาวิชาไฟฟ้า  (สาขางานไฟฟ้ากำลัง)

        • สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์  (สาขางานอิเล็กทรอนิกส์)