คณะวิชาช่างไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
วิชาการอนุรักษ์พลังงานในโรงงานอุตสาหกรรม
เอกสาร1 หน้า 1-31
เอกสาร2 หน้า 32-75
เอกสาร3 หน้า 76-98
เครื่องกลไฟฟ้า 1 รหัสวิชา 3104-2002
บทที่ 1 โครงสร้างและส่วนประกอบของเครื่องกลไฟฟ้า
บทที่ 2 เครื่องกลกระแสตรง
บทที่ 3 หม้อแปลง
บทที่ 4 ความสูญเสียประสิทธิภาพ
บทที่ 5 ความสูญเสียประสิทธิภาพมอเตอร์
วิชาการอนุรักษ์พลังงานความร้อน
เอกสาร1 หน้า 1-46
เอกสาร2 หน้า 47-72
เอกสาร3 หน้า 73-108
วิชาวงจรไฟฟ้า 1 รหัสวิชา 2104-2102
บทที่ 1 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับไฟฟ้า
บทที่ 2 กฎของโอห์ม
บทที่ 3 กำลังไฟฟ้าและพลังงานไฟฟ้า
บทที่ 4 เซลล์ไฟฟ้าและการต่อเซลล์ไฟฟ้า
บทที่ 5 การต่อตัวต้านทานไฟฟ้า
บทที่ 6 วงจรไฟฟ้ากระแสตรงที่มีตัวต้านทานไฟฟ้าต่อแบบอนุกรม
บทที่ 7 วงจรไฟฟ้ากระแสตรงที่มีตัวต้านทานไฟฟ้าต่อแบบขนาน
บทที่ 8 วงจรไฟฟ้ากระแสตรงที่มีตัวต้านทานไฟฟ้าต่อแบบผสม
บทที่ 9 วงจรแบ่งแรงดันไฟฟ้า
บทที่ 10 วงจรแบ่งกระแสไฟฟ้า
บทที่ 11 การแปลงค่าความต้านทานไฟฟ้าจากเดลต้าเป็นสตาร์และ จากสตาร์เป็นเดลต้า
บทที่ 12 วงจรวีทสโตนบริดจ์แบบสมดุล
บทที่ 13 วงจรวีทสโตนบริดจ์แบบไม่สมดุล
บทที่ 14 ดีเทอร์มิแนนต์
บทที่ 15 กฎของเคอร์ชอฟฟ์
บทที่ 16 ทฤษฎีเมชเคอร์เรนต์
บทที่ 17 ทฤษฎีเธวินิน
บทที่ 18 ทฤษฎีนอร์ตัน
บทที่ 19 ทฤษฎีการวางซ้อน
บทที่ 20 ทฤษฎีการส่งผ่านกำลังไฟฟ้าสูงสุด
วิชาเครื่องกลไฟฟ้า 2
ประสิทธิภาพเครื่องกำเนิดไฟฟ้า
ประสิทธิภาพมอเตอร์เหนี่ยวนำ
แรงเคลื่อนไฟฟ้าเหนี่ยวนำของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าซิงโครนัส
เฟสเซอร์ไดอะแกรมมอเตอร์
วิชาความรู้เบื้องต้นเครื่องปรับอากาศ
วิชานิวแมตริกและไฮดรอลิกส์
วิชาระบบภาพ
บทที่ 1 ภาพ องค์ประกอบของภาพ
บทที่ 2 กล้องวีดีโอ
บทที่ 3 สัญญาณภาพแบบอนาล็อก
บทที่ 4 สัญญาณภาพแบบดิจิตอล
บทที่ 5 การใช้งานสัญญาณภาพ
บทที่ 6 สื่อในการเก็บภาพเคลื่อนไหว
บทที่ 7 การเก็บบภาพเคลื่อนไหวลงในคอมพิวเตอร์
บทที่ 8 กระบวนการทางดิจิตอล
บทที่ 9 เครื่องเล่นแผ่นภาพ
บทที่ 10 CATV
บทที่ 11 MATV
บทที่ 12 การออกแบบ
วิชาเทคโนโลยีระบบอาคาร
1.MEA หม้อแปลง 69 KV
2.ดิจิตอลมิเตอร์
3.แก๊ส สวิตช์
4.หม้อแปลงอาคาร 69 KV
5.สวิตช์เกียร์
6.Ring Main Unit
7.หม้อแปลง 24 KV
8.MDP Plblic
9.Bus duct
10.Electric Shaf
11.ห้องเครื่อง M&E