คณะวิชาช่างยนต์
วิชางานเครื่องล่างยานยนต์ ( อ. สัมภาษณ์  สนั่นไทย )
วิชางานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้น ( อ. เพชรรัตน์   ดวงแก้ว )
วิชางานฝึกฝีมือ(การใช้และการดูแลรักษาเครื่องมือช่าง)( อ. เพชรรัตน์   ดวงแก้ว )
วิชางานฝึกฝีมือ(ความปลอดภัยในการใช้เครื่องมือ)( อ. เพชรรัตน์   ดวงแก้ว )
วิชางานเกียร์อัตโนมัติ ( อ.ประชา กัลปนารถ )
หลักการทำงานของ CARBU.( อ.ประชา กัลปนารถ )
วิชางานเครื่องล่างรถยนต์ ( อ.พงษ์พันธ์   แทนเทือก )
บทที่ 1 โครงรถยนต์และเครื่องยกรถ
บทที่ 2 ประเภทระบบรองรับรถยนต์
บทที่ 3 ระบบกันสะเทือนและโช้คอัพ
วิชางานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้น (2100-1005) อ. จักรพงษ์ แจ้งเมือง
บทที่ 1 ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
บทที่ 2 กระบวนการเชื่อมโลหะ
บทที่ 3 กระบวนการเชื่อมอาร์คด้วยลวดเชื่อมไฟฟ้าหุ้มฟลั๊กซ์
บทที่ 4 กระบวนการเชื่อมโลหะด้วยแก๊ส
บทที่ 5 เครื่องมืองานโลหะแผ่น
บทที่ 6 เครื่องจักรงานโลหะแผ่น
บทที่ 7 การเขียนแบบโลหะแผ่น
บทที่ 8 การพับรอยงานตะเข็บและงานโลหะ
บทที่ 9 การขึ้นรูปโลหะแผ่น
บทที่ 10 การยึดโลหะแผ่นด้วยหมุดย้ำ และการบัดกรี