เกี่ยวกับวิทยาลัย
   หลักสูตรการศึกษา
   บุคลากร
   คณะ/หน่วยงาน
   บริการนักศึกษา
   ติดต่อสอบถาม

 

การวิจัยสภาพชั้นเรียน  ปัญหา  สาเหตุและนวัตกรรมแก้ปัญหาการเรียน  วิชา มนุษย์สัมพันธ์  ชั้น สคม.2/19 
โรงเรียนอุตรดิตถ์เทคโนโลยี
การแก้ปัญหาขาดความสนใจเรียนในวิชาห้องสมุดของนักเรียนชั้น  สชย.1/21-23  สาขางานเทคนิคยานยนต์  โรงเรียนอุตรดิตถ์เทคโนโลยี  อำเภอเมือง  จังหวัดอุตรดิตถ์
การวิจัยสภาพชั้นเรียน  ปัญหา  สาเหตุและนวัตกรรมแก้ปัญหาการเรียน  วิชาไม โครโพรเซสเซอร์เบื้องต้น
(2104-2124)  ชั้น ปวช.2  คณะวิชาไฟฟ้าและ อิเล็กทรอนิกส์ สาขางานไฟฟ้ากำลัง  โรงเรียนอุตรดิตถ์เทคโนโลยี
การวิจัยสภาพชั้นเรียน  ปัญหา  สาเหตุและนวัตกรรมแก้ปัญหาการเรียน  วิชาคณิตศาสตร์ไฟฟ้า (2104-2111)  ชั้น ปวช.2  คณะวิชาไฟฟ้าและ อิเล็กทรอนิกส์ สาขางานไฟฟ้ากำลัง  โรงเรียนอุตรดิตถ์เทคโนโลยี
การแก้ปัญหาขาดความสนใจเรียนในวิชามอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับของนักเรียนชั้น  ปวช.3/31-32  สาขางานไฟฟ้ากำลัง  โรงเรียนอุตรดิตถ์เทคโนโลยี  อำเภอเมือง  จังหวัดอุตรดิตถ์
ผลการสอนแบบบูรณาการเพื่อการเรียนรู้โดยนำเสนอรูปแบบโครงการในการเรียนการสอนวิชาโครงการเพื่องานอาชีพ
ของนักศึกษาระดับ ปวส.2 สาขาวิชาการบัญชีและการตลาด โรงเรียนอุตรดิตถ์เทคโนโลยี ปี 2553
ความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรมของนักเรียนนักศึกษา โรงเรียนอุตรดิตถ์เทคโนโลยี ปี 2553
ความพึงพอใจในการใช้สื่อเทคโนโลยีในการเรียนการสอน โรงเรียนอุตรดิตถ์เทคโนโลยี ปี 2553
ความพึงพอใจของผู้ประกอบการและหัวหน้าหน่วยงานรัฐบาลต่อผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนอุตรดิตถ์เทคโนโลยี
การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกศึกษาต่อประเภทสามัญศึกษาและประเภทอาชีวศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 3 อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์
การจัดการเรียนการสอนในวิชาโปรแกรม Word ของ  นักศึกษาสาขา  ยานยนต์ เพื่อให้นักศึกษาสามารถ นำไปเป็น
พื้นฐานในการเรียนวิชาอื่นให้มากยิ่งขึ้น
 การแก้ปัญหาการได้คะแนนต่ำในการทำแบบทดสอบย่อยของนักเรียนชั้น  พณ.1/6-7  โรงเรียนอุตรดิตถ์เทคโนโลยี 
อำเภอเมือง  จังหวัดอุตรดิตถ์
การแก้ปัญหาการเขียนภาษาไทยไม่ถูกต้อง ของนักเรียนชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปีที่ 1   แผนกบริหารธุรกิจ  
โรงเรียนอุตรดิตถ์เทคโนโลยี   อำเภอเมือง   จังหวัดอุตรดิตถ์ 
การแก้ปัญหาการได้คะแนนต่ำในการทำแบบทดสอบย่อยของนักเรียนชั้น  พณ.1/1-2   โรงเรียนอุตรดิตถ์เทคโนโลยี 
อำเภอเมือง  จังหวัดอุตรดิตถ์
การแก้ปัญหาขาดความสนใจเรียนในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ของนักเรียนชั้น  พณ.1/1,1/3  โรงเรียนอุตรดิตถ์เทคโนโลยี  อำเภอเมือง  จังหวัดอุตรดิตถ์
การแก้ปัญหาขาดความสนใจเรียนในวิชาบัญชีห้างหุ้นส่วนของนักเรียนชั้น  พณ.2/2  สาขาการบัญชี  โรงเรียนอุตรดิตถ์เทคโนโลยี  อำเภอเมือง  จังหวัดอุตรดิตถ์
การแก้ปัญหานักเรียนเขียนสะกดคำไม่ถูกต้อง
การแก้ปัญหาการอ่านคำ  ของนักเรียนชั้น ชฟ.3/31 - 32
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้น ปวช.2 โดยสอนแบบอริยสัจสี่
เจตคติที่มีต่อวินัยในตนเองด้านวินัยในห้องเรียน  ความขยันอดทนทางการเรียน และแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ ทางการเรียน ของนักเรียนชั้นปวส.2/11  
การแก้ปัญหาการได้คะแนนต่ำในการทำแบบทดสอบย่อยของนักเรียนชั้น  ปวช.3/31      
โรงเรียนอุตรดิตถ์เทคโนโลยี  อำเภอเมือง  จังหวัดอุตรดิตถ์
แก้ปัญหาขาดความสนใจเรียนในวิชาคณิตศาสตร์ไฟฟ้าของนักเรียนชั้น  ปวช.2/31  สาขางานไฟฟ้ากำลัง  โรงเรียนอุตรดิตถ์เทคโนโลยี  อำเภอเมือง  จังหวัดอุตรดิตถ์
การศึกษาผลการประเมินการดำเนินงานตามแผนพัฒนาโรงเรียนอุตรดิตถ์เทคโนโลยี
สาเหตุการออกกลางคันของนักเรียน โรงเรียนอุตรดิตถ์เทคโนโลยี
การประเมินผลการจัดการเรียนรู้ ห้อง E-Classroom (ห้อง 324-326)
การแก้ปัญหาการเขียนวงจรเร็กติไฟเออร์ไม่ได้ ของนักเรียนชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 1   แผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์   โรงเรียนอุตรดิตถ์เทคโนโลยี   อำเภอเมือง   จังหวัดอุตรดิตถ์ 
การแก้ปัญหาขาดความสนใจเรียนในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ของนักเรียนชั้นปวช.3/7  โรงเรียนอุตรดิตถ์เทคโนโลยี  อำเภอเมือง  จังหวัดอุตรดิตถ
การสำรวจการส่งงานของนักเรียนระดับปวส.2
การส่งเสริมทักษะการค้นคว้าความรู้วิทยาศาสตร์
การวิจัยพัฒนาการอ่านวิชาภาษาไทยของนักเรียนในระดับชั้น ปวส.2  
การใช้แบบฝึกพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความของนักเรียนชั้นปวช.3 สาขาวิชาช่างอุตสาหกรรม
การศึกษาคุณลักษณะของครูที่พึงประสงค์ ตามทัศนะของนักเรียนชั้นชฟ.3/31 - 32
การส่งเสริมทักษะการเขียน ตัวเลขเป็นภาษาอังกฤษ  ของนักเรียนในระดับชั้น ปวช.1 สาขาวิชาพาณิชยกรรม
การใช้แบบฝึกทักษะและการเสริมแรง
การประเมินผลการจัดการเรียนรู้ ห้อง E-Classroom (ห้อง 422 , 423 และ 225)
การผลการใช้ห้อง E-Classroom (ห้อง 321-323)