++ ยินดีต้อนรับเข้าสู่งานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์ ++

การยื่นเอกสารและยืนยันการกู้ยืมเงิน  ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
การยื่นกู้ยืมเงินกองทุนฯ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
การกู้ยืมเงินกองทุนฯ ปีการศึกษา 2561
กำหนดการให้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561
หลักเกณฑ์การกู้ยืมเงินกองทุนฯ ปีการศึกษา 2561
รายชื่อผู้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ประจำปีการศึกษา 2560 ระดับชั้น ปวช. ประเภทผู้กู้รายใหม่
โครงการ/กิจกรรม ที่มุ่งจิตอาสา ปีการศึกษา 2560
   

งานกองทุนฯ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์ 
135/3 ถ.สำราญรื่น ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000 โทร. 055-442930-4 แฟกซ์ 055-412219