ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่งช่างไฟฟ้า
บริษัท ควินตัส แอดวานซ์ โปรดัคส์ จำกัด
แบบ ส.ด.39 ประกาศ ทหารกองเกินรับหมายเรียก
สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครการสอบเพื่อวัดความรู้
ความสามารถทั่วไป(ภาค ก.) ประจำปี 2560
การประกวดสื่อการป้องกันการทุจริต ประจำปีการศึกษา 2560 เพื่อสร้างกระแสให้เกิดการรวมพลังในการสร้างสรรค์
ผลงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต รายละเอียดเพิ่มเติ
กิจกรรมการแข่งขัน อบจ.อุตรดิตถ์ เดิน-วิ่ง มินิมาราธอน เสริมสร้างความรัก ความสามัคคี สร้างความปรองดองสมานฉันท์ ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2560   รายละเอียดเพิ่มเติม
การรับสมัครงาน ข้าราชการ-พนักงานราชการ
การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลฯ
ประจำปี 2560  ระหว่างวันที่ 10 พ.ย. 59- 29 ธ.ค. 59
โครงการประกวดอาชีวะทำดีเพื่อพ่อเพื่อชิงทุนการศึกษา
การรับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นนักเรียนจ่าทหารเรือ
ประจำปีการศึกษา 2560
ประชาสัมพันธ์ "การประกวดเรียงความวันปิยมหาราช"
การให้สัมภาษณ์ หัวข้อ "ความร่วมมือ ภาครัฐและเอกชนของจังหวัดอุตรดิตถ์ หลังการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน" 
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดอุตรดิตถ์และคณะ
มอบของขวัญปีใหม่ 2559
แก่วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์  ได้เข้าร่วมการแข่งขันการตอบปัญหาทางวิชาการ “ขุมทรัพย์ทางบริหารธุรกิจ “
ในงานราชภัฏวิชาการ 58
ทีมวอลเลย์บอลหญิง วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์ ได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนจังหวัดอุตรดิตถ์
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 37
กิจกรรมทักษะวิชาชีพและ TO BE NUMBER ONE ประจำปีการศึกษา 2558
กิจกรรมทัศนศึกษาดูงาน ของนักศึกษาระดับปวช.
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์
โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการผลิตตัวป้อน
ร่วมกับสถาบันการศึกษามัธยม อาชีวะ และการทำบันทึก
ข้อตกลงทางวิชาการด้านการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก ร่วมกับ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์
กิจกรรมถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ และกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์ ประจำปี 2558
การพัฒนาบุคลากรวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์
ร่วมอบรมโครงการ Google Apps for Education (GAFE) ประจำปี 2558
โครงการสร้างพลังเยาวชนไทย สร้างพลังพัฒนาชาติ เพื่อต่อต้านการค้ามนุษย์ ประจำปี 2558
โครงการพัฒนาการเรียนรู้สู่มืออาชีพ ตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์ ประจำปี 2558
คนเก่งวิชาชีพ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์ ประจำปี 2558
กิจกรรมเทคโนจิตอาสา ติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานทดแทน
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์
ชมรม TO BE NUMBER ONE วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับประเทศ
กิจกรรมถวายเทียนพรรษา ผ้าอาบน้ำฝน พร้อมเครื่องไทยทาน เนื่องในวันเข้าพรรษา
ประจำปี 2558
การประชุมสรุปผลการดำเนินโครงการและพิธีรับมอบ
เกียรติบัตรให้แก่โรงเรียนเอกชน ประเภทอาชีวศึกษาโครงการ
เสริมสร้างประสบการณ์อาชีวศึกษาและรายได้ระหว่าง
เรียนโรงเรียนเอกชนประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2558

ประกาศรับสมัครงาน ช่างอิเลคโทรนิค 3 อัตรา(กรุงเทพฯ)
นักกีฬาคนเก่ง วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์ 
ประจำปีการศึกษา 2558
โครงการสถานศึกษาปลอดบุหรี่ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์ ประจำปีการศึกษา 2558
กิจกรรมศึกษาดูงาน  สำหรับนักศึกษาระดับชั้น ปวช.3 สาขางานยานยนต์  และกิจกรรมการอบรม เรื่อง “การติดตั้งจานดาวเทียม”  ให้กับนักศึกษาระดับชั้น ปวช.3 สาขางานไฟฟ้ากำลังและอิเล็กทรอนิกส์
กิจกรรม อาชีวะเอกชน สร้างคน สร้างชาติ เฉลิมพระเกียรติ 5 ธันวามหาราช
กิจกรรมทัศนศึกษาดูงาน
กิจกรรม Dr. Pop : The Writer Show " ทอล์คโชว์เปลี่ยนชีวิต"
กิจกรรม "Marketing Plan Contest โครงการ 7
by A.P. Honda" ประจำปีการศึกษา 2557
กิจกรรมทัศนศึกษาดูงานนอกสถานที่ตามนโยบายเรียนฟรี
15 ปีอย่างมีคุณภาพ ประจำปีการศึกษา 2557
ผลการประกวดโครงงานและสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2557
กิจกรรม "มหกหรรมคอนเสิร์ตคืนความสุขให้คนในชาติ"
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์ ร่วมกิจกรรม "สวท.สัญจร สร้างความสุขประชาชน"
กิจกรรมการอบรมเรื่อง "การป้องกันอุบัติภัยในชีวิตประจำวัน และสาธิตวิธีการปฐมพยาบาลเบื้องต้น"
กิจกรรมพัฒนาคุณผู้เรียนตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์ ประจำปี 2557
กิจกรรมประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์ ประจำปี 2557
กิจกรรมพี่สอนน้อง โครงการวิทยาลัยกับชุมชน วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์ ประจำปี 2557
รางวัล "เยาวชนดีศรีอุตรดิตถ์ ประจำปี 2557" ในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2557
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการครูและนักเรียนแกนนำ TO BE NUMBER ONE และโรงพักจำลองโรงเรียน
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์ ชนะเลิศ ฟุตซอลหญิง โชคนำชัยคัพ ครั้งที่ 2
กิจกรรมเทคโนจิตอาสาพัฒนาชุมชน
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์ ประจำปีการศึกษา 2557
โครงการอบรมพัฒนาการเรียนรู้ ประจำปีการศึกษา 2557
กิจกรรมรอบรู้พิษภัยห่างไกลยาเสพติด ประจำปีการศึกษา 2557
ชมรม TO BE NUMBER ONE
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์ร่วมงานมหกรรมรวมพลสมาชิก
TO BE NUMBER ONE ในโอกาสครบรอบ 12 ปี
ประจำปี 2557

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์ ร่วมการประชุมรับความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของสำนักงาน ป.ป.ช.และสถานการณ์ปัญหาการทุจริต
กิจกรรมสายใยรักครอบครัวเดียวกัน วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์ ประจำปีการศึกษา 2557
โครงการร่วมใจ "ไกล่เกลี่ย" ประจำปี 2557
กิจกรรมถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา
ประจำปี 2557
โครงการเทคโนจิตอาสาพัฒนาและปรับปรุงไฟฟ้าวัดนาน้อย
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์ร่วมจัดแสดงนิทรรศการ
ในงาน "วันนักประดิษฐ์" ประจำปี 2557

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์ร่วมกิจกรรม"จังหวัดประหยัดไฟ"
ภายใต้โครงการประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
กลุ่มครัวเรือน
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา
ประจำปีงบประมาณ 2557

ศิษย์เก่า  วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์ 
นำพานดอกไม้ไหว้ครูเพื่อแสดงความกตัญญูต่อคุณครูและ
ผู้มีพระคุณวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์
กิจกรรมวิชาการในโครงการพัฒนาการเรียนรู้สู่มืออาชีพ
ตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ
ประจำปีการศึกษา 2557
กิจกรรมฝึกอบรมให้ความรู้ เรื่อง "ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา"
กิจกรรมค่าย "เพชรทวิภาคี" ประจำปีการศึกษา 2556
กิจกรรมงานวันครู ประจำปี 2557
กิจกรรมอบรม โครงการพลังงานสัญจร "เปิดโลกปิโตรเลียม" (Energy 4) ให้กับนักศึกษาระดับ ปวส.1-2 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม และผู้สนใจทั่วไป วันที่ 24 มกราคม 2557
โครงการค่ายคุณธรรมจริยธรรม"การบริโภคด้วยพุทธิปัญญา" (ตัวแทนนักศึกษาระดับ ปวช.-ปวส.)
กิจกรรมศึกษาดูงานนอกสถานที่ นักศึกษาระดับชั้น ปวช.3  สาขางานยานยนต์
นายสิทธิพงษ์ ผาสุก นักศึกษาระดับชั้น ปวช.3 สาขางานยานยนต์ ได้รับรางวัลเด็กไทยมีคุณธรรม เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2557
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
การประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE
ประเภทสถานศึกษา ระดับอาชีวศึกษา/อุดมศึกษา ระดับจังหวัด ครั้งที่ 1 ประจำปี 2556
link1 / link2
โครงการป้องกันและต่อต้านสิ่งเสพติด
"กิจกรรมรอบรู้พิษภัยห่างไกลสิ่งเสพติด"นักศึกษาระดับปวช.2
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
โครงการส่งเสริมคุณธรรม ตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ(กิจกรรมสายใยรักจากพี่สู่น้อง และ กิจกรรมคุณธรรมส่องนำชีวิต)