ประกาศ
การดำเนินการให้เงินอุดหนุนเป็นค่าหนังสือเรียน
อุปกรณ์การเรียน เครื่องแบบนักเรียน
และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
ตามมติคณะกรรมการบริหารและกรรมการร่วม 4 ฝ่าย

...
ประจำปีการศึกษา 2562
ประจำปีการศึกษา 2561
ประจำปีการศึกษา 2560
ประจำปีการศึกษา 2559
ประจำปีการศึกษา 2558
ประจำปีการศึกษา 2557

ประกาศ
อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมอื่น

ประจำปีการศึกษา 2562
ประจำปีการศึกษา 2561
ประจำปีการศึกษา 2560
ประจำปีการศึกษา 2559
ประจำปีการศึกษา 2558
ประจำปีการศึกษา 2557

ประกาศ
รายการและราคาต่อหน่วยอุปกรณ์การเรียน
ของนักศึกษาสายอาชีพ
อาชีวศึกษา
...
ประจำปีการศึกษา 2562
ประจำปีการศึกษา 2561
ประจำปีการศึกษา 2560
ประจำปีการศึกษา 2559
ประจำปีการศึกษา 2558
 

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์ 
135/3 ถ.สำราญรื่น ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000 โทร. 055-442930-4 แฟกซ์ 055-412219