โครงการสถานศึกษาปลอดบุหรี่

         วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์ได้เข้าร่วมโครงการอาชีวศึกษาเอกชนต้นแบบปลอดบุหรี่กับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
และสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาแห่งประเทศไทย จัดทำโครงการสถานศึกษาปลอดบุหรี่เพื่อรณรงค์การไม่สูบบุหรี่ของครูบุคลากร
และนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์ โดยได้จัดทำกิจกรรมดังนี้


       1. เปิดโครงการสถานศึกษาปลอดบุหรี่และประกาศนโยบายสถานศึกษา เป็นเขตปลอดบุหรี่ตามกฎหมายให้นักศึกษา ครูทุกคนได้รับทราบ ที่หน้าเสาธง

       2. สำรวจและคัดกรองนักศึกษาที่สูบบุหรี่โดยครูที่ปรึกษา ตลอดจนการค้นหาโดยใช้เครื่องเป่า smokerlyzer


       3. จัดทำทะเบียนรายชื่อนักศึกษาที่สูบบุหรี่เป็นรายห้องเพื่อสะดวกในการติดตามการให้ความช่วยเหลือนักศึกษา จำนวน 267 คน


       4. จัดกิจกรรมรณรงค์การไม่สูบบุหรี่เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลกหน้าเสาธง ณ อาคารเทคโนยิม ดำเนินการโดยนักศึกษา
       5. จัดประชุมชี้แจง ทำความเข้าใจในการเลิกบุหรี่แก่นักศึกษา จำนวน 267 คน
       6. กระตุ้นย้ำเตือนการไม่สูบบุหรี่หน้าเสาธงทุกสัปดาห์
       7. แจ้งครูที่ปรึกษาติดตามกระตุ้นการไม่สูบบุหรี่ของนักศึกษาในชั้นเรียนของตน
       8. คณะทำงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการสูบบุหรี่ของวิทยาลัยจัดกิจกรรมพูดคุยให้คำปรึกษาและให้กำลังใจแก่นักศึกษาที่สูบบุหรี่ใน
การลด ละ เลิก บุหรี่ จำนวน 47 คน
       9. ประชุมชี้แจงนักศึกษาที่สูบบุหรี่ จำนวน 267 คน ณ หอประชุมทวีวรรณ
       10. ติดต่อเชิญวิทยากร คุณสายรุ้ง จันทร์เส็ง และคณะจำนวน 2 ท่าน งานสุขภาพจิตและยาเสพติด กลุ่มงานเวชศาสตร์ครอบครัวและ
บริการด้านปฐมภูมิ โรงพยาบาลลับแล มาอบรมให้แก่นักศึกษาที่สูบบุหรี่

       หมายเหต จัดกิจกรรมอบรมแก่นักศึกษาที่สูบบุหรี่จำนวน 267 คนโดยคณะวิทยากรจากโรงพยาบาลลับแล ในวันศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม 2558
ณ หอประชุมทวีวรรณ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์

 

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์  135/3 ถ.สำราญรื่น ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000 โทร. 055-442930-4 แฟกซ์ 055-412219