รายชื่อนักเรียน นักศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
ระดับชั้น ปวช.     ประเภทวิชา พาณิชยกรรม     สาขาวิชา การบัญชี    สาขางาน การบัญชี

ที่ รหัส ชื่อ-สกุล ห้องเรียน กลุ่ม
 1  624100038    นางสาวณัชริกา สังข์จันทร์ ปวช.1/1  -
 2  624100046    นางสาวปลายฟ้า ลุงแก้ว ปวช.1/1  -
 3  624100055    นายพงศ์ศิริ พุฒโต ปวช.1/1  -
 4  624100060    นางสาวณัฐมล ลาล่วง ปวช.1/1  -
 5  624100081    นางสาวณัฐกมล อนาวงษ์ ปวช.1/1  -
 6  624100123    นางสาวพรติมา จันคณา ปวช.1/1  -
 7  624100124    นางสาวพันธุ์ณัฏฐา ลำใย ปวช.1/1  -
 8  624100125    นางสาวกาญจนา สังข์อุไร ปวช.1/1  -
 9  624100132    นางสาวกมลลักษณ์ นำยศ ปวช.1/1  -
 10  624100140    นางสาวยศสินี สิงห์ลม ปวช.1/1  -
 11  624100143    นางสาวศศิธร สติดี ปวช.1/1  -
 12  624100144    นางสาววัทนวิภา นวลจันทร์ ปวช.1/1  -
 13  624100146    นางสาวเกศรา โพธิ์เพชร ปวช.1/1  -
 14  624100186    นางสาวณัฐกุล ขวัญกุล ปวช.1/1  -
 15  624100193    นางสาวกณิษฐา ขำฉา ปวช.1/1  -
 16  624100194    นางสาวอรุณภิรมย์ บุญทำ ปวช.1/1  -
 17  624100200    นางสาวชลธิชา ระวังภัย ปวช.1/1  -
 18  624100203    นางสาวกัญญารัตน์ เครือวงค์ ปวช.1/1  -
 19  624100228    นางสาวณัฏธิญา ใคร้คง ปวช.1/1  -
 20  624100236    นางสาววิภาพร ธนาดิฐวรกูร ปวช.1/1  -
 21  624100261    นางสาวไอยรัตน์ แปลงประวัติ ปวช.1/1  -
 22  624100276    นางสาวญาณิศา จาริก ปวช.1/1  -
 23  624100284    นางสาวเปมิกา อรุณ ปวช.1/1  -
 24  624100294    นางสาวสุกัญญา สุริยะธรรม ปวช.1/1  -
 25  624100310    นางสาวปนัดดา อินชูเลิศ ปวช.1/1  -
 26  624100344    นางสาวเพียงรวี ดีเพียร ปวช.1/1  -
 27  624100345    นางสาวสุนิษา แสงกลาง ปวช.1/1  -
 28  624100375    นางสาววรัญญา วังสาร ปวช.1/1  -
 29  624100557    นางสาวประภัสสร ศรีตาล ปวช.1/1  -
 30  624100577    นางสาวกาญจนา ทองตัน ปวช.1/1  -
 31  624100580    นางสาวเฉลิมพร ชะดาบู่ ปวช.1/1  -
 32  624100596    นางสาวรัตนาพร สายบัวต่อ ปวช.1/1  -
 33  624100607    นางสาวกฤติมา อุดมละเอียด ปวช.1/1  -
 34  624100608    นางสาวนิษฐกานต์ สุวรรณศรี ปวช.1/1  -
 35  624100611    นางสาวมนต์ธิตรา ยาใจ ปวช.1/1  -
 36  624100626    นางสาวสุวรรณษา กฤษวงศ์ ปวช.1/1  -
 37  624100645    นางสาวชนัญธิดา ถนอมตน ปวช.1/1  -
 38  624100668    นางสาวชนนิกานต์ จันจีด ปวช.1/1  -
 39  624100675    นางสาวยุวดี จับมั่น ปวช.1/1  -
 40  624100688    นางสาวนันทา สิงห์หมุด ปวช.1/1  -
 41  624100697    นางสาวธาราทิพย์ เตี้ยมวาด ปวช.1/1  -
 42  624100712    นางสาวสกาวรัตน์ แสงสุรินทร์ ปวช.1/1  -
 43  624100715    นางสาวพรชิตา โพธิวัฒน์ ปวช.1/1  -
 44  624100721    นางสาวภักดิ์กมล มั่นประธาน ปวช.1/1  -
 45  624100737    นางสาวเพลินตา ชัยโคตร ปวช.1/1  -
 46  624100738    นางสาวรัตนา ช้างชน ปวช.1/1  -
 47  624100775    นายสหรัฐ เชียงทอง ปวช.1/1  -
 48  624100792    นางสาววิมลสิริ เขียวใส ปวช.1/1  -
จำนวน  48    คน
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ศูนย์ข้อมูล วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์
135/3 ถ.สำราญรื่น ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000 ติดต่อสอบถาม โทร.055-442930-4  e-mail: kannika@utt.ac.th