รายชื่อนักเรียน นักศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
ระดับชั้น ปวช.     ประเภทวิชา พาณิชยกรรม     สาขาวิชา ธุรกิจค้าปลีก    สาขางาน ธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่

ที่ รหัส ชื่อ-สกุล ห้องเรียน กลุ่ม
 1  624100011    นางสาวอาทิตยา จันทร์ศรี ปวช.1/10  1
 2  624100065    นายอภิวัฒน์ เชียงภูกอ ปวช.1/10  1
 3  624100069    นางสาวสุภัทรา นาดา ปวช.1/10  1
 4  624100120    นางสาวปุณยาพร นำสุวิมลกุล ปวช.1/10  1
 5  624100183    นางสาวจีรณัฐ จันทร์สุข ปวช.1/10  1
 6  624100205    นางสาวอวศยา ศรีสวัสดิ์ ปวช.1/10  1
 7  624100311    นายสัจจา แสนยาวิใจ ปวช.1/10  1
 8  624100696    นายนนทวัฒน์ สุวรรณรัตน์ ปวช.1/10  1
 9  624100016    นางสาวทัศนีย์ ปาละวงศ์ ปวช.1/10  2
 10  624100019    นางสาวสายธาร น้อยคูณ ปวช.1/10  2
 11  624100122    นางสาวชิดชนก พันธ์ทอง ปวช.1/10  2
 12  624100147    นางสาวจันทกานต์ วงษ์หวาด ปวช.1/10  2
 13  624100156    นางสาวประภาวรินทร์ สังทรัพย์ ปวช.1/10  2
 14  624100242    นางสาวสุพรรณี เนียมพาง ปวช.1/10  2
 15  624100309    นางสาวกัลยรัตน์ ขันทะเสน ปวช.1/10  2
 16  624100313    นางสาวณัฐริกา หงษ์เขียว ปวช.1/10  2
 17  624100620    นางสาวเบญญาภา ภูมิโคกกรวด ปวช.1/10  2
 18  624100640    นางสาววรรณพร กามะ ปวช.1/10  2
จำนวน  18    คน
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ศูนย์ข้อมูล วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์
135/3 ถ.สำราญรื่น ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000 ติดต่อสอบถาม โทร.055-442930-4  e-mail: kannika@utt.ac.th