รายชื่อนักเรียน นักศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
ระดับชั้น ปวช.     ประเภทวิชา อุตสาหกรรม     สาขาวิชา ช่างยนต์    สาขางาน ยานยนต์

ที่ รหัส ชื่อ-สกุล ห้องเรียน กลุ่ม
 1  624210012    นายอดิศร สอนอิน ปวช.1/21  -
 2  624210017    นายธนาวุฒิ อ้นลิ ปวช.1/21  -
 3  624210028    นายศุภฤกษ์ ปั้นเพชร ปวช.1/21  -
 4  624210029    นายภานุเดช เจ๊กผาจุก ปวช.1/21  -
 5  624210035    นายธนากร แตงริด ปวช.1/21  -
 6  624210037    นายธนะพัฒน์ แก้วพวงใหม่ ปวช.1/21  -
 7  624210042    นายจักรกฤษณ์ สามสี ปวช.1/21  -
 8  624210044    นายธนาดล พิยาพร้าว ปวช.1/21  -
 9  624210045    นายสมภพ เกษร ปวช.1/21  -
 10  624210049    นายสุรเชษฐ์ ศรีคำทา ปวช.1/21  -
 11  624210057    นายขันติชัย ใจนิ่ม ปวช.1/21  -
 12  624210059    นายสมพงษ์ แก้วสอน ปวช.1/21  -
 13  624210066    นายเขมวัฒน์ จำนงค์ ปวช.1/21  -
 14  624210070    นายอดิศร นุ่มนวน ปวช.1/21  -
 15  624210082    นายศตวรรษ เมืองก่อ ปวช.1/21  -
 16  624210083    นายเศวตรฉัตร เข็มภาค ปวช.1/21  -
 17  624210104    นายยุทธนา กุลศิริ ปวช.1/21  -
 18  624210112    นายคมกิตย์ อินตาโย ปวช.1/21  -
 19  624210114    นายจิราเมษฐ์ จูบรรจง ปวช.1/21  -
 20  624210126    นายณัฐพงศ์ สายน้ำใส ปวช.1/21  -
 21  624210500    นายชัยวัฒน์ ทองแตง ปวช.1/21  -
 22  624210565    นายอิทธิชัย สารบรรณ์ ปวช.1/21  -
 23  624210602    นายธัชพล สมประติ ปวช.1/21  -
 24  624210619    นายอดิศักดิ์ นาควิจิตร ปวช.1/21  -
 25  624210621    นายธิติวัช ประโยตัง ปวช.1/21  -
จำนวน  25    คน
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ศูนย์ข้อมูล วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์
135/3 ถ.สำราญรื่น ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000 ติดต่อสอบถาม โทร.055-442930-4  e-mail: kannika@utt.ac.th