รายชื่อนักเรียน นักศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
ระดับชั้น ปวช.     ประเภทวิชา อุตสาหกรรม     สาขาวิชา ช่างยนต์    สาขางาน ยานยนต์

ที่ รหัส ชื่อ-สกุล ห้องเรียน กลุ่ม
 1  624210130    นายพีรภัทร อ่อนทอง ปวช.1/22  -
 2  624210131    นายธนโชติ จีนหน่อ ปวช.1/22  -
 3  624210154    นายณพดล โบสถ์เหลี่ยม ปวช.1/22  -
 4  624210162    นายนัฐวุฒิ ปานสุวรรณ์ ปวช.1/22  -
 5  624210187    นายทองเอก ธงสันเทียะ ปวช.1/22  -
 6  624210192    นายชลชาติ นุโพ ปวช.1/22  -
 7  624210195    นายชวนินทร์ นะทร ปวช.1/22  -
 8  624210196    นายวีรภัทร แสงงาม ปวช.1/22  -
 9  624210208    นายณัฐวุฒิ วรรณศรี ปวช.1/22  -
 10  624210209    นายนันทวัฒน์ บุญกอแก้ว ปวช.1/22  -
 11  624210223    นายสุรภัทร ญาณปัญญา ปวช.1/22  -
 12  624210226    นายกฤตพล อ่ำเมือง ปวช.1/22  -
 13  624210227    นายสกลเกียรติ คำทา ปวช.1/22  -
 14  624210229    นายจีรพัฒน์ มากมี ปวช.1/22  -
 15  624210241    นายไวภพ บุ้งรุ่ง ปวช.1/22  -
 16  624210249    นายรัชชาวงษ์ นันมิ่ง ปวช.1/22  -
 17  624210252    นายภัทรวุฒิ มาเชียงผา ปวช.1/22  -
 18  624210623    นายจักรกฤษ เยาว์เต่า ปวช.1/22  -
 19  624210624    นายนราวิชญ์ เชื้อโฮม ปวช.1/22  -
 20  624210627    นายพรเทพ วิจิตรกูล ปวช.1/22  -
 21  624210636    นางสาวธารารัตน์ ทายา ปวช.1/22  -
 22  624210657    นางสาวพาขวัญ อวยชัย ปวช.1/22  -
 23  624210661    นายรัชชานนท์ ช้างศรี ปวช.1/22  -
 24  624210812    นายวราวุฒิ ศรีธรรม ปวช.1/22  -
 25  624210851    นายวรโชติ ทิพปัญญา ปวช.1/22  -
จำนวน  25    คน
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ศูนย์ข้อมูล วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์
135/3 ถ.สำราญรื่น ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000 ติดต่อสอบถาม โทร.055-442930-4  e-mail: kannika@utt.ac.th