รายชื่อนักเรียน นักศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
ระดับชั้น ปวช.     ประเภทวิชา อุตสาหกรรม     สาขาวิชา ช่างยนต์    สาขางาน ยานยนต์

ที่ รหัส ชื่อ-สกุล ห้องเรียน กลุ่ม
 1  624210024    นางสาวเสาวลักษณ์ บุญเผือก ปวช.1/23  -
 2  624210256    นายศุภโชค ณรงค์ฤทธิ์ ปวช.1/23  -
 3  624210257    นายอภิสิทธิ์ คืนประครอง ปวช.1/23  -
 4  624210268    นายพัฒนพงศ์ พิมพ์พา ปวช.1/23  -
 5  624210270    นายชัชพงศ์ หวานสนิท ปวช.1/23  -
 6  624210273    นายธีระชล เดียระดาษ ปวช.1/23  -
 7  624210298    นางสาวศศิกาญจน์ จันทร์ทับทอง ปวช.1/23  -
 8  624210307    นายณัฐวุฒิ แท่งทอง ปวช.1/23  -
 9  624210317    นายธัญญ มยุเรศ ปวช.1/23  -
 10  624210318    นายพรรษา ฮวดหล่ำ ปวช.1/23  -
 11  624210319    นายธีระวัฒน์ พลอยเเหวน ปวช.1/23  -
 12  624210320    นายประดิษฐ์ แตงทอง ปวช.1/23  -
 13  624210321    นายนนท์ธวัช ชนะจน ปวช.1/23  -
 14  624210322    นายภานุวัฒน์ ตั้งไว้ ปวช.1/23  -
 15  624210323    นายจิรกิตติ์ หงอนไก่ ปวช.1/23  -
 16  624210336    นายธีรเดช นพพิบูรณ์ ปวช.1/23  -
 17  624210340    นายนพรัตน์ อินชัยศรี ปวช.1/23  -
 18  624210346    นายสิทธิเดช แปงแก้ว ปวช.1/23  -
 19  624210353    นายอานันทศักดิ์ อุ่นโต ปวช.1/23  -
 20  624210466    นายมีโชค มากมี ปวช.1/23  -
 21  624210518    นายคมสัน แสนคำ ปวช.1/23  -
 22  624210678    นายพีรณัฐ อรรถวาที ปวช.1/23  -
 23  624210690    นายเกริกศักดิ์ แหบยา ปวช.1/23  -
 24  624210694    นายธนดล ผันผาย ปวช.1/23  -
 25  624210698    นายปวริศ การะพิมพ์ ปวช.1/23  -
 26  624210706    นายเกรียงศักดิ์ ชูเชิด ปวช.1/23  -
 27  624210707    นายดนัย แผ้วผา ปวช.1/23  -
 28  624210718    นายนวมินทร์ บุญเอี่ยม ปวช.1/23  -
 29  624210744    นายชัชชัย หวานสนิท ปวช.1/23  -
จำนวน  29    คน
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ศูนย์ข้อมูล วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์
135/3 ถ.สำราญรื่น ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000 ติดต่อสอบถาม โทร.055-442930-4  e-mail: kannika@utt.ac.th