รายชื่อนักเรียน นักศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
ระดับชั้น ปวช.     ประเภทวิชา อุตสาหกรรม     สาขาวิชา ช่างยนต์    สาขางาน ยานยนต์

ที่ รหัส ชื่อ-สกุล ห้องเรียน กลุ่ม
 1  624210308    นายเฉลิมชัยชาญ ขวัญมุข ปวช.1/24  -
 2  624210520    นายภัทรดนัย เหล็กสิงห์ ปวช.1/24  -
 3  624210521    นายณัฐนนท์ ทับทิมทอง ปวช.1/24  -
 4  624210524    นายทักษิณ อภิชาติเดชาติกุล ปวช.1/24  -
 5  624210556    นายณัฐพงศ์ ยาธรรม ปวช.1/24  -
 6  624210558    นายอภิวัฒน์ ภู่เกิด ปวช.1/24  -
 7  624210559    นายวรรณพล จันสา ปวช.1/24  -
 8  624210560    นายสุทนต์ เอี่ยมนุช ปวช.1/24  -
 9  624210568    นายณัฐวุฒิ อินทสอน ปวช.1/24  -
 10  624210574    นายธนวัฒน์ จั่นแก้ว ปวช.1/24  -
 11  624210590    นายนิกร ศรีสุภาผล ปวช.1/24  -
 12  624210614    นายกฤษณะ คำชม ปวช.1/24  -
 13  624210615    นายณัฐพงศ์ สร้อยพิทักษ์ ปวช.1/24  -
 14  624210616    นายขวัญชัย จันทร์ทา ปวช.1/24  -
 15  624210670    นายณัฐพงศ์ น้อยบุตร ปวช.1/24  -
 16  624210677    นายรัตธภูมิ สายรัตน์ ปวช.1/24  -
 17  624210708    นายปิยะชัย เจริญผล ปวช.1/24  -
 18  624210719    นายอธิพงษ์ อ้นเจ๊ก ปวช.1/24  -
 19  624210734    นายนัฐพล จินโต ปวช.1/24  -
 20  624210778    นายสหรัฐ ศรียากุล ปวช.1/24  -
 21  624210780    นายวรวุฒิ โพธิ์รอด ปวช.1/24  -
 22  624210789    นายวัชรพงษ์ โพธิ์บัว ปวช.1/24  -
 23  624210790    นายปพนธีร์ สนใจ ปวช.1/24  -
 24  624210804    นายธนพล สมัยกุล ปวช.1/24  -
 25  624210808    นายอาจณรงค์ วงษ์ยอด ปวช.1/24  -
 26  624210822    นายนิธิพัฒน์ แย้มกลีบ ปวช.1/24  -
 27  624210823    นายภูตะวัน ผลพัฒน์ ปวช.1/24  -
 28  624210830    นายธนธรณ์ สีสมุดคำ ปวช.1/24  -
 29  624210843    นายวันเฉลิม กระแสร์สินธ์ ปวช.1/24  -
จำนวน  29    คน
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ศูนย์ข้อมูล วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์
135/3 ถ.สำราญรื่น ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000 ติดต่อสอบถาม โทร.055-442930-4  e-mail: kannika@utt.ac.th