รายชื่อนักเรียน นักศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
ระดับชั้น ปวช.     ประเภทวิชา อุตสาหกรรม     สาขาวิชา ช่างไฟฟ้ากำลัง    สาขางาน ไฟฟ้ากำลัง

ที่ รหัส ชื่อ-สกุล ห้องเรียน กลุ่ม
 1  624220018    นายธีรภัทร จันทร์อินบัว ปวช.1/31  -
 2  624220022    นางสาวชนากานต์ ยาจำปา ปวช.1/31  -
 3  624220023    นายณัฐพงษ์ ใบบัว ปวช.1/31  -
 4  624220025    นายเรืองศักดิ์ แก้วนาคแนว ปวช.1/31  -
 5  624220027    นายณัฐวุฒิ ทองแก้ว ปวช.1/31  -
 6  624220036    นายณัฐพนธ์ ปิ่นทอง ปวช.1/31  -
 7  624220043    นายอรรถพล อินเขียว ปวช.1/31  -
 8  624220047    นายไชยวัฒน์ ไชยสงค์ ปวช.1/31  -
 9  624220058    นายธนภัทร ขอบใจ ปวช.1/31  -
 10  624220061    นางสาวกัญญารัตน์ สอนเณร ปวช.1/31  -
 11  624220062    นายวิทวัส เกิดมั่น ปวช.1/31  -
 12  624220063    นายฐิติพันธ์ ยุทธกิจไพบูลย์ ปวช.1/31  -
 13  624220067    นายกฤษฎา โภคารัตน์กุล ปวช.1/31  -
 14  624220068    นายพีระพัฒน์ พรมรัตน์ ปวช.1/31  -
 15  624220076    นายศุภกาณต์ แสงแก้ว ปวช.1/31  -
 16  624220094    นายอติรุจ คำสุข ปวช.1/31  -
 17  624220109    นายกิตตินันท์ จมเมือง ปวช.1/31  -
 18  624220110    นายคณพัฒน์ บุญธรรม ปวช.1/31  -
 19  624220672    นายกฤษา ฑีฆาวงค์ ปวช.1/31  -
 20  624220844    นายณรงค์ศักดิ์ จันทร์ษา ปวช.1/31  -
จำนวน  20    คน
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ศูนย์ข้อมูล วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์
135/3 ถ.สำราญรื่น ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000 ติดต่อสอบถาม โทร.055-442930-4  e-mail: kannika@utt.ac.th