รายชื่อนักเรียน นักศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
ระดับชั้น ปวช.     ประเภทวิชา อุตสาหกรรม     สาขาวิชา ช่างไฟฟ้ากำลัง    สาขางาน ไฟฟ้ากำลัง

ที่ รหัส ชื่อ-สกุล ห้องเรียน กลุ่ม
 1  624220145    นายวาคิม ป้อมงาม ปวช.1/32  -
 2  624220152    นายนันทพัทธ์ น้อยเปรม ปวช.1/32  -
 3  624220161    นางสาวชัญญวา คำเถื่อน ปวช.1/32  -
 4  624220164    นายณภัฒฑ์ ฟักงาม ปวช.1/32  -
 5  624220165    นางสาวณิชนันทน์ ทัพกอง ปวช.1/32  -
 6  624220214    นายชานนท์ นาคเหล็ก ปวช.1/32  -
 7  624220215    นายรัชชานนท์ เงินหล้า ปวช.1/32  -
 8  624220218    นางสาวณธสรณ์ หมื่นโฮ้ง ปวช.1/32  -
 9  624220222    นายวุฒิชัย นงลักษณ์ ปวช.1/32  -
 10  624220224    นายศุภสิน เรืองฤทธิ์ ปวช.1/32  -
 11  624220231    นายภูภณัตร จันทร์บุตร ปวช.1/32  -
 12  624220232    นายพงศธร สายบัวต่อ ปวช.1/32  -
 13  624220233    นายศุภสิน นักเรียน ปวช.1/32  -
 14  624220234    นายเคน เมืองตุ้ม ปวช.1/32  -
 15  624220235    นายปิยพงษ์ บัวหลาย ปวช.1/32  -
 16  624220239    นายณัฐภพ พงษ์ชิราวุธ ปวช.1/32  -
 17  624220258    นายพิเชษฐ์ มะตอง ปวช.1/32  -
 18  624220584    นางสาวเกวลิน ยั้งสนิท ปวช.1/32  -
 19  624220635    นายนัฐวุฒิ ภู่พูลเพียร ปวช.1/32  -
 20  624220652    นายปุณณวัฒน์ บุญยง ปวช.1/32  -
 21  624220663    นายธนาธิป วงพรวน ปวช.1/32  -
จำนวน  21    คน
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ศูนย์ข้อมูล วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์
135/3 ถ.สำราญรื่น ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000 ติดต่อสอบถาม โทร.055-442930-4  e-mail: kannika@utt.ac.th