รายชื่อนักเรียน นักศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
ระดับชั้น ปวช.     ประเภทวิชา อุตสาหกรรม     สาขาวิชา ช่างไฟฟ้ากำลัง    สาขางาน ไฟฟ้ากำลัง

ที่ รหัส ชื่อ-สกุล ห้องเรียน กลุ่ม
 1  624220245    นายชาญชัย ป้อมบู่ ปวช.1/33  -
 2  624220246    นายเจษฎาภรณ์ มาวัน ปวช.1/33  -
 3  624220247    นายกิตติธัช หลงทอง ปวช.1/33  -
 4  624220248    นายวิทวัส สุขสวัสดิ์ ปวช.1/33  -
 5  624220260    นายสุรศักดิ์ แจ้งงาม ปวช.1/33  -
 6  624220262    นายสุวิจักขณ์ พิมพ์พา ปวช.1/33  -
 7  624220264    นายวีรพัฒน์ ศรีตาล ปวช.1/33  -
 8  624220267    นายณัฐนนท์ อยู่จำนงค์ ปวช.1/33  -
 9  624220269    นายณัฐภัทร ก้อนทอง ปวช.1/33  -
 10  624220271    นายรัฐภูมิ มะโนรส ปวช.1/33  -
 11  624220275    นายสุวภัทร เปียจอย ปวช.1/33  -
 12  624220278    นายมนตรี โตใหญ่ ปวช.1/33  -
 13  624220280    นายชนเมธ ใจผูก ปวช.1/33  -
 14  624220281    นางสาววรรนิชา เดวงษ์ ปวช.1/33  -
 15  624220283    นางสาววัทนวิภา จินดามืด ปวช.1/33  -
 16  624220296    นายศิริวิทย์ มีใยเยื่อ ปวช.1/33  -
 17  624220297    นายสุรศักดิ์ ปัญญา ปวช.1/33  -
 18  624220299    นายจิรวัฒน์ คำมาละ ปวช.1/33  -
 19  624220302    นายชุติเทพ เชื้อสง่า ปวช.1/33  -
 20  624220303    นางสาวพิมภิกา ปานใย ปวช.1/33  -
 21  624220306    นายเกรียงไกร สนิท ปวช.1/33  -
 22  624220339    นายภูบดี พลเขต ปวช.1/33  -
 23  624220343    นายอภิวิชญ์ แว่นวิชัย ปวช.1/33  -
 24  624220348    นายทนงศํกดิ์ สิงห์เต ปวช.1/33  -
 25  624220349    นายพงษ์เพชร ครอบแพ ปวช.1/33  -
 26  624220350    นายยศกร มณีจร ปวช.1/33  -
 27  624220351    นายปฏิภาณ บุญพุก ปวช.1/33  -
 28  624220802    นายนพรัตน์ ก้อนกลีบ ปวช.1/33  -
 29  624220809    นายเดชาธร บุปผาวรรณ์ ปวช.1/33  -
 30  624220810    นายพิทักษ์ สุขอัตตะ ปวช.1/33  -
 31  624220837    นายแดนโยธิน สีน้อยแนว ปวช.1/33  -
จำนวน  31    คน
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ศูนย์ข้อมูล วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์
135/3 ถ.สำราญรื่น ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000 ติดต่อสอบถาม โทร.055-442930-4  e-mail: kannika@utt.ac.th