รายชื่อนักเรียน นักศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
ระดับชั้น ปวช.     ประเภทวิชา อุตสาหกรรม     สาขาวิชา ช่างไฟฟ้ากำลัง    สาขางาน ไฟฟ้ากำลัง

ที่ รหัส ชื่อ-สกุล ห้องเรียน กลุ่ม
 1  624220628    นางสาวสาวิณี รุ่งแจ้ง ปวช.1/35  -
 2  624220634    นายกรวัฒน์ ทองน้อย ปวช.1/35  -
 3  624220653    นายฐานันด์ เนียมเล็ก ปวช.1/35  -
 4  624220658    นายกิตติรัช เณรแย้ม ปวช.1/35  -
 5  624220660    นายณัฐวุฒิ เลี่ยมอยู่ ปวช.1/35  -
 6  624220665    นายศิวะพงษ์ ยุติศรี ปวช.1/35  -
 7  624220666    นายเจษฏา วังวิเศษ ปวช.1/35  -
 8  624220669    นายธนวัฒน์ ท้าวถึง ปวช.1/35  -
 9  624220671    นายบุญพิทักษ์ พรมจันทร์ ปวช.1/35  -
 10  624220684    นางสาวจุฑามาศ นะถา ปวช.1/35  -
 11  624220692    นายภานุพงษ์ หอมสุวรรณ์ ปวช.1/35  -
 12  624220693    นายขจรศักดิ์ พุทธคาวี ปวช.1/35  -
 13  624220702    นางสาวนันท์นภัส ปั้นอุทัย ปวช.1/35  -
 14  624220710    นายวงศธร ปาลาศ ปวช.1/35  -
 15  624220720    นายพิชิตพงษ์ ประมูลจะโก ปวช.1/35  -
 16  624220726    นายชิตพล นิลแก้ว ปวช.1/35  -
 17  624220729    นายธัชชัย เข็มแอ็ด ปวช.1/35  -
 18  624220731    นายวิชชุกร โตศรี ปวช.1/35  -
 19  624220733    นายนันทวัฒน์ โนจิตร ปวช.1/35  -
 20  624220735    นายจาณุ รัตน์ทวีป ปวช.1/35  -
 21  624220748    นายภานุกรณ์ รอดตลอด ปวช.1/35  -
 22  624220749    นายณัฐวุฒิ หลาบงาม ปวช.1/35  -
 23  624220752    นายวีรวิชญ์ เอี่ยมสุภาษิต ปวช.1/35  -
 24  624220753    นายรัตนพล สมุดใจ ปวช.1/35  -
 25  624220754    นายพงศกร พรมงาม ปวช.1/35  -
 26  624220755    นายภาสกร คำเทียน ปวช.1/35  -
 27  624220764    นายสุพัฒน์ กฤษณะภูติ ปวช.1/35  -
 28  624220770    นายจีรพงศ์ แม่นหมาย ปวช.1/35  -
 29  624220777    นายกฤตพัฒน์ รังผึ้ง ปวช.1/35  -
 30  624220796    นางสาวปภัทรชยา บุญแดง ปวช.1/35  -
 31  624220797    นางสาววลันธิกาญจน์ ขวัญอ่อน ปวช.1/35  -
 32  624220849    นายภูวารินทร์ พรมโต ปวช.1/35  -
จำนวน  32    คน
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ศูนย์ข้อมูล วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์
135/3 ถ.สำราญรื่น ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000 ติดต่อสอบถาม โทร.055-442930-4  e-mail: kannika@utt.ac.th