รายชื่อนักเรียน นักศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
ระดับชั้น ปวช.     ประเภทวิชา พาณิชยกรรม     สาขาวิชา การตลาด    สาขางาน การตลาด

ที่ รหัส ชื่อ-สกุล ห้องเรียน กลุ่ม
 1  624100088    นางสาวนันทิมา ภู่เกาะ ปวช.1/5  -
 2  624100115    นางสาววรลักษณ์ เกตุดี ปวช.1/5  -
 3  624100159    นางสาวณัทฐา อุดอิน ปวช.1/5  -
 4  624100160    นางสาวสกาวเดือน ทองวัน ปวช.1/5  -
 5  624100250    นางสาววริษา คำนะ ปวช.1/5  -
 6  624100295    นางสาววรินญา สีทาแก ปวช.1/5  -
 7  624100304    นางสาวณิชา เสือจงภู ปวช.1/5  -
 8  624100342    นางสาวศิริรัตน์ ตันทิพย์ ปวช.1/5  -
 9  624100355    นางสาวนิชนันท์ ทองปลิว ปวช.1/5  -
 10  624100583    นางสาววรรณวิสาข์ สุขเจริญ ปวช.1/5  -
 11  624100598    นางสาวเข็มมิกา วรรณเสถียร ปวช.1/5  -
 12  624100649    นายณัฐปกรณ์ มากคล้าย ปวช.1/5  -
 13  624100654    นางสาวภัคจิรา แก้วนิล ปวช.1/5  -
 14  624100673    นางสาวกนกวรรณ มะตอง ปวช.1/5  -
 15  624100695    นายพงศกร มิ่งด่าง ปวช.1/5  -
 16  624100740    นางสาวมณฑกรานต์ ภักดิ์ปรางทอง ปวช.1/5  -
 17  624100745    นางสาวธัญเรศน์ หลวงริด ปวช.1/5  -
จำนวน  17    คน
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ศูนย์ข้อมูล วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์
135/3 ถ.สำราญรื่น ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000 ติดต่อสอบถาม โทร.055-442930-4  e-mail: kannika@utt.ac.th