รายชื่อนักเรียน นักศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
ระดับชั้น ปวช.     ประเภทวิชา พาณิชยกรรม     สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ    สาขางาน คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ที่ รหัส ชื่อ-สกุล ห้องเรียน กลุ่ม
 1  624100021    นางสาวเนตรนภา แป้นสวน ปวช.1/6  -
 2  624100026    นายธีรภัทร ท้วมภู่ทองดี ปวช.1/6  -
 3  624100033    นางสาวชาลิสา ไกลคำ ปวช.1/6  -
 4  624100034    นางสาวสุภาภรณ์ เข็มเพ็ชร ปวช.1/6  -
 5  624100039    นางสาวนันท์ชนก แป้นสวน ปวช.1/6  -
 6  624100040    นางสาวศิรประภา อินหุ่น ปวช.1/6  -
 7  624100048    นางสาวชลิดา ทัดศรี ปวช.1/6  -
 8  624100056    นางสาววรัญญา เที่ยงสาย ปวช.1/6  -
 9  624100075    นายนิติพงษ์ นุชแย้ม ปวช.1/6  -
 10  624100085    นายจิตรกรณ์ คงดีได้ ปวช.1/6  -
 11  624100086    นายศิวพรรดิ์ นิลบัวลา ปวช.1/6  -
 12  624100095    นายจิรวัฒน์ นาคพริก ปวช.1/6  -
 13  624100103    นางสาวรสสุคนธ์ ขำทับทิม ปวช.1/6  -
 14  624100117    นางสาวอัมรา ภวะเวส ปวช.1/6  -
 15  624100121    นางสาวอรปรียา บุญธูป ปวช.1/6  -
 16  624100157    นายวุฒิชัย วรพงษ์ไพบูลย์ ปวช.1/6  -
 17  624100207    นายพีรพัฒน์ อินดวง ปวช.1/6  -
 18  624100253    นางสาวบงกช สร้อยสนธิ์ ปวช.1/6  -
 19  624100263    นายปัณวัจน์ โภคินวรรณพงศ์ ปวช.1/6  -
 20  624100265    นายภานุภัค มั่นวิรุฬห์ ปวช.1/6  -
 21  624100272    นางสาววริญญา สุขบท ปวช.1/6  -
 22  624100277    นางสาวธันย์ชนก ศรีนันท์ ปวช.1/6  -
 23  624100279    นายอินทรา ทิพย์พรม ปวช.1/6  -
 24  624100315    นางสาวมนฤดี ทองอ้น ปวช.1/6  -
 25  624100391    นางสาวนัยเนตร บุตรเพชร ปวช.1/6  -
 26  624100501    นางสาวสุชาดา แดงแซว ปวช.1/6  -
 27  624100523    นายอภิเดช คงตาล ปวช.1/6  -
 28  624100563    นางสาวกันต์ฤทัย เขียวสุขใหม่ ปวช.1/6  -
 29  624100566    นายธนวัฒน์ มิ่งนันท์ ปวช.1/6  -
 30  624100573    นางสาวจุฑามาศ ลิลา ปวช.1/6  -
 31  624100579    นางสาวกัญญารัตน์ คำคุ้ม ปวช.1/6  -
 32  624100582    นายภัทรชัย เซ็นสาส์น ปวช.1/6  -
 33  624100609    นายก้องพบ พรมต่าย ปวช.1/6  -
 34  624100632    นางสาวปติมากรณ์ จันทร์บ้านคลอง ปวช.1/6  -
 35  624100633    นางสาวน้ำทิพย์ ภู่เยี่ยม ปวช.1/6  -
 36  624100676    นางสาวพิมภนา ฟุ่นปัญญา ปวช.1/6  -
 37  624100685    นายสุทธินนท์ น้อยมาต่วน ปวช.1/6  -
 38  624100686    นางสาวอิศราภรณ์ สิทธิเจริญ ปวช.1/6  -
 39  624100711    นายสุรศักดิ์ วงษ์ชัย ปวช.1/6  -
 40  624100725    นางสาวอสมาภรณ์ ชูพันธ์ ปวช.1/6  -
 41  624100763    นางสาวพรธิวา นิลพันธ์ ปวช.1/6  -
 42  624100765    นายพีระพัฒน์ มาบ้านไร่ ปวช.1/6  -
 43  624100793    นางสาววารุณี เขียวใส ปวช.1/6  -
 44  624100795    นายปรีชาพล ใจชนะ ปวช.1/6  -
 45  624100805    นายภูธเนศ ปริมาทวนา ปวช.1/6  -
 46  624100855    นายชินภัทร์ สิงหา ปวช.1/6  -
จำนวน  46    คน
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ศูนย์ข้อมูล วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์
135/3 ถ.สำราญรื่น ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000 ติดต่อสอบถาม โทร.055-442930-4  e-mail: kannika@utt.ac.th