รายชื่อนักเรียน นักศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
ระดับชั้น ปวช.     ประเภทวิชา พาณิชยกรรม     สาขาวิชา ธุรกิจค้าปลีก    สาขางาน ธุรกิจค้าปลีกร้านสะดวกซื้อ

ที่ รหัส ชื่อ-สกุล ห้องเรียน กลุ่ม
 1  614100022    นางสาวกฤติยาภรณ์ ผาบแก้ว ปวช.2/10  ทวิภาคี
 2  614100061    นายจักรกฤษณ์ วงษ์จักร์ ปวช.2/10  ทวิภาคี
 3  614100068    นางสาวฐิมารักษ์ เลี้ยงประเสริฐ ปวช.2/10  ทวิภาคี
 4  614100070    นายณัฐพนธ์ ปานวงษ์ ปวช.2/10  ทวิภาคี
 5  614100150    นางสาวเบญจมาศ คงเพชร์ ปวช.2/10  ทวิภาคี
 6  614100217    นางสาวกานญ์ดา นิกุลทอง ปวช.2/10  ทวิภาคี
 7  614100259    นางสาวนริสรา ชาลีลวง ปวช.2/10  ทวิภาคี
 8  614100298    นายตรีภพ วงษ์ตะวัน ปวช.2/10  ทวิภาคี
 9  614100525    นางสาวน้ำฝน ดีตุ ปวช.2/10  ทวิภาคี
 10  614100737    นางสาวอรษา เจนชัด ปวช.2/10  ทวิภาคี
จำนวน  10    คน
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ศูนย์ข้อมูล วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์
135/3 ถ.สำราญรื่น ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000 ติดต่อสอบถาม โทร.055-442930-4  e-mail: kannika@utt.ac.th