รายชื่อนักเรียน นักศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
ระดับชั้น ปวช.     ประเภทวิชา อุตสาหกรรม     สาขาวิชา ช่างยนต์    สาขางาน ยานยนต์

ที่ รหัส ชื่อ-สกุล ห้องเรียน กลุ่ม
 1  594210249    นายธนทัต ละเขียว ปวช.2/22  -
 2  614210090    นายณัฐกรานต์ พรมฝาย ปวช.2/22  -
 3  614210095    นายธนพล ภูนวล ปวช.2/22  -
 4  614210097    นายเกียรติชัย มารดา ปวช.2/22  -
 5  614210098    นายสิทธิชัย จันทา ปวช.2/22  -
 6  614210101    นายชยกร จ้อยศิริ ปวช.2/22  -
 7  614210107    นายกนกศักดิ์ เชี่ยวชาญ ปวช.2/22  -
 8  614210108    นายจิรพัส เอมอ่ำ ปวช.2/22  -
 9  614210109    นายปวเรศ โยธหะลักษณ์ ปวช.2/22  -
 10  614210115    นายธนากร ปานบ้านใหม่ ปวช.2/22  -
 11  614210120    นายณัฐพล รอดภัย ปวช.2/22  -
 12  614210157    นายภูมิพัฒน์ ปราจักร ปวช.2/22  -
 13  614210158    นายภาณุวิชญ์ แสงไทย ปวช.2/22  -
 14  614210160    นายปิยพัทธ์ บุญผ่อง ปวช.2/22  -
 15  614210161    นายธีรภัทร สีหะอำไพ ปวช.2/22  -
 16  614210168    นายอดิศักดิ์ วันหน่อแก้ว ปวช.2/22  -
 17  614210174    นายศุภณัฐพงศ์ สงวนศรี ปวช.2/22  -
 18  614210176    นายกิตติภูมิ พิมพ์จันทร์ ปวช.2/22  -
 19  614210178    นายพีรพล คงคา ปวช.2/22  -
 20  614210208    นายกิตติธัช คงถาวร ปวช.2/22  -
 21  614210209    นายอนุวัฒน์ บุญฟุ้ง ปวช.2/22  -
 22  614210616    นายศักดิ์สิทธิ์ ขันตี ปวช.2/22  -
 23  614210617    นายธนกร บุตรทอง ปวช.2/22  -
 24  614210626    นายชลชาติ แข็งฤทธิ์ ปวช.2/22  -
 25  614210633    นายศักสิทธิ์ ชุ่มจิตร์ ปวช.2/22  -
 26  614210637    นายเสกสรรค์ เข็มผง ปวช.2/22  -
 27  614210639    นายศรายุทธ ไทยป็อก ปวช.2/22  -
 28  614210643    นายพงศภัค เมฆนะภา ปวช.2/22  -
จำนวน  28    คน
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ศูนย์ข้อมูล วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์
135/3 ถ.สำราญรื่น ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000 ติดต่อสอบถาม โทร.055-442930-4  e-mail: kannika@utt.ac.th