รายชื่อนักเรียน นักศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
ระดับชั้น ปวช.     ประเภทวิชา อุตสาหกรรม     สาขาวิชา ช่างยนต์    สาขางาน ยานยนต์

ที่ รหัส ชื่อ-สกุล ห้องเรียน กลุ่ม
 1  614210088    นายศมกร ขุนบุญ ปวช.2/23  -
 2  614210089    นายศิวกร คุณศิลป์ ปวช.2/23  -
 3  614210182    นายพลพล ศรีจันทร์มาก ปวช.2/23  -
 4  614210187    นายจักรพงษ์ กีบสันเทียะ ปวช.2/23  -
 5  614210189    นายเรวัติพงษ์ เหล็กเพชร ปวช.2/23  -
 6  614210190    นายกิตติศักดิ์ ปรีกราน ปวช.2/23  -
 7  614210202    นายพุทธานี จันทร์ธรรม ปวช.2/23  -
 8  614210203    นายณัฐวุฒิ อินจันต๊ะ ปวช.2/23  -
 9  614210215    นายธนพล สนโต ปวช.2/23  -
 10  614210254    นายพุทธิพงศ์ ลือก้อง ปวช.2/23  -
 11  614210255    นายกฤษฎา แก้วทอด ปวช.2/23  -
 12  614210262    นายเดชา แพ่งเมือง ปวช.2/23  -
 13  614210293    นายประสพโชค ฟุ่นปัญญา ปวช.2/23  -
 14  614210294    นายสุชาตรี แดงอิ่ม ปวช.2/23  -
 15  614210295    นายจิรายุ เชิงคีรี ปวช.2/23  -
 16  614210296    นายสิทธิชัย นาคมี ปวช.2/23  -
 17  614210348    นายวรวิทย์ เมฆดั้น ปวช.2/23  -
 18  614210415    นายวิทยา สิงห์อารมย์ ปวช.2/23  -
 19  614210516    นายอภิวัฒน์ บัวอ่อน ปวช.2/23  -
 20  614210571    นายจำรัส แก้วยงค์ ปวช.2/23  -
 21  614210583    นายณัชฐนพงษ์ วงศ์ลี ปวช.2/23  -
 22  614210644    นายวรพัฒน์ เพ็งเปิ้น ปวช.2/23  -
 23  614210650    นายวันชัย เรือนอุไร ปวช.2/23  -
 24  614210654    นายอดิศร พรมดี ปวช.2/23  -
 25  614210669    นายเสกสรรค์ แสนรำพรวน ปวช.2/23  -
 26  614210681    นายสุกนต์ธี ม่วงวงศ์ ปวช.2/23  -
 27  614210728    นายนันทภพ สังวาลย์ ปวช.2/23  -
 28  614210732    นายธงชัย นาคหมู ปวช.2/23  -
 29  614210734    นายภูมิพัฒน์ แสงสี ปวช.2/23  -
จำนวน  29    คน
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ศูนย์ข้อมูล วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์
135/3 ถ.สำราญรื่น ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000 ติดต่อสอบถาม โทร.055-442930-4  e-mail: kannika@utt.ac.th