รายชื่อนักเรียน นักศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
ระดับชั้น ปวช.     ประเภทวิชา อุตสาหกรรม     สาขาวิชา ช่างไฟฟ้ากำลัง    สาขางาน ไฟฟ้ากำลัง

ที่ รหัส ชื่อ-สกุล ห้องเรียน กลุ่ม
 1  614220017    นายณัฐวัตร ใหญ่คุ้ม ปวช.2/31  -
 2  614220040    นางสาวนฤมล ดารดาษ ปวช.2/31  -
 3  614220042    นายอรรถวุฒิ สุวรรณติใย ปวช.2/31  -
 4  614220058    นายอภิสิทธิ์ เนียมจุ้ย ปวช.2/31  -
 5  614220066    นางสาววิสุดา มั่นแย้ม ปวช.2/31  -
 6  614220073    นายวีรภัทร สร้อยตา ปวช.2/31  -
 7  614220084    นายอิทธิพล เพ็ชรรัตน์ ปวช.2/31  -
 8  614220085    นายวัชรินทร์ ทัพกอง ปวช.2/31  -
 9  614220086    นายพีรวิชญ์ ยูรสูงเนิน ปวช.2/31  -
 10  614220092    นางสาวรุ่งทิวา ศรีสง่าบริบูรณ์ ปวช.2/31  -
 11  614220093    นางสาวสุพัตรา ทายา ปวช.2/31  -
 12  614220169    นางสาวณัฏฐพร งานผัด ปวช.2/31  -
 13  614220194    นางสาวมนทิราลัย สอนนะรา ปวช.2/31  -
 14  614220204    นายธีรยุทธ เมืองโคตร ปวช.2/31  -
 15  614220207    นายภูธเนศ วิจิตร ปวช.2/31  -
 16  614220566    นายชัชชัย มากบำรุง ปวช.2/31  -
 17  614220567    นายสมภักดิ์ ศรีสมโภค ปวช.2/31  -
 18  614220685    นายณัฐพล อินนุ่ม ปวช.2/31  -
 19  624220762    นายธนธรณ์ ผิวทอง ปวช.2/31  -
 20  624220853    นายจิรวัฒน์ สุวรรณวัฒนะ ปวช.2/31  -
จำนวน  20    คน
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ศูนย์ข้อมูล วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์
135/3 ถ.สำราญรื่น ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000 ติดต่อสอบถาม โทร.055-442930-4  e-mail: kannika@utt.ac.th