รายชื่อนักเรียน นักศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
ระดับชั้น ปวช.     ประเภทวิชา พาณิชยกรรม     สาขาวิชา การตลาด    สาขางาน การตลาด

ที่ รหัส ชื่อ-สกุล ห้องเรียน กลุ่ม
 1  614100034    นางสาวอรกัญญา ปานบ้านใหม่ ปวช.2/5  -
 2  614100044    นางสาวชลธิชา คำตา ปวช.2/5  -
 3  614100047    นางสาวสุพิชณาย์ สิงคาร ปวช.2/5  -
 4  614100091    นายณัชพล อินมา ปวช.2/5  -
 5  614100113    นางสาวกฤตยา ธงสันเที๊ยะ ปวช.2/5  -
 6  614100136    นายณัฐวุฒิ ทักษี ปวช.2/5  -
 7  614100146    นางสาวภัทรา พูนพิชัย ปวช.2/5  -
 8  614100159    นางสาวดวงกมล ชื่นชอบ ปวช.2/5  -
 9  614100172    นางสาวสุพรรษา ทับทอง ปวช.2/5  -
 10  614100173    นางสาวรุ่งไพลิน ปาด้วง ปวช.2/5  -
 11  614100191    นางสาวโสภิตนภา งามสอาด ปวช.2/5  -
 12  614100213    นางสาวชนิกานต์ นราภัย ปวช.2/5  -
 13  614100222    นางสาวณัฏฐธิดา เชื้ออ่ำ ปวช.2/5  -
 14  614100228    นางสาวมนัสวรรณ คำโสภา ปวช.2/5  -
 15  614100229    นางสาวปัทมา ดีเพ็ง ปวช.2/5  -
 16  614100543    นางสาวธมลวรรณ น้อยคำ ปวช.2/5  -
 17  614100546    นางสาวศิริวรรณ แสงยนต์ ปวช.2/5  -
 18  614100592    นางสาวน่านฟ้า ยศพิระ ปวช.2/5  -
 19  614100610    นางสาวกรพินธุ์ ปานคำ ปวช.2/5  -
 20  614100624    นางสาวอริสรา อุดม ปวช.2/5  -
 21  614100733    นางสาวพิมพ์พิมล ยอดนิล ปวช.2/5  -
จำนวน  21    คน
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ศูนย์ข้อมูล วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์
135/3 ถ.สำราญรื่น ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000 ติดต่อสอบถาม โทร.055-442930-4  e-mail: kannika@utt.ac.th