รายชื่อนักเรียน นักศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
ระดับชั้น ปวช.     ประเภทวิชา พาณิชยกรรม     สาขาวิชา การบัญชี    สาขางาน การบัญชี

ที่ รหัส ชื่อ-สกุล ห้องเรียน กลุ่ม
 1  604100028    นางสาวสงกรานต์ มยุฤทธิ์ ปวช.3/1  -
 2  604100035    นางสาวอริสา สีหาราช ปวช.3/1  -
 3  604100036    นางสาววรัญญา วงษ์มณี ปวช.3/1  -
 4  604100037    นางสาวศรุตา ศรีเทพ ปวช.3/1  -
 5  604100045    นางสาวเมทินี มาถา ปวช.3/1  -
 6  604100046    นางสาววิภาวดี ลาเกี้ยว ปวช.3/1  -
 7  604100047    นางสาวพาฝัน สอนหว่าง ปวช.3/1  -
 8  604100049    นางสาววิชุดา บุญดิลก ปวช.3/1  -
 9  604100077    นางสาวณฐวรรณ เมืองก่อ ปวช.3/1  -
 10  604100078    นางสาวณัฐชนันท์ แซ่ลี ปวช.3/1  -
 11  604100086    นายธนพล ชื่นชมกลิ่น ปวช.3/1  -
 12  604100087    นางสาวสุภาวินีย์ กาววิลัย ปวช.3/1  -
 13  604100088    นางสาวธารินีย์ ม่วงเย็น ปวช.3/1  -
 14  604100089    นางสาวสุธาทิพย์ เกิดพูล ปวช.3/1  -
 15  604100101    นางสาวอรอุมา คงฤทธิ์ ปวช.3/1  -
 16  604100104    นางสาวสุกัญญา ยศสม ปวช.3/1  -
 17  604100108    นางสาวนฤมล ชัยบุรม ปวช.3/1  -
 18  604100114    นางสาววรดา เวียนรอบ ปวช.3/1  -
 19  604100120    นางสาวนภาพร รัตนอาจ ปวช.3/1  -
 20  604100123    นางสาวสุดารัตน์ ชาเทพ ปวช.3/1  -
 21  604100126    นางสาวรัตนเนตร จันทร์เสริม ปวช.3/1  -
 22  604100136    นางสาวกัญญาภัค อยู่นุ้ย ปวช.3/1  -
 23  604100139    นางสาวสุภานัน จินนะคำ ปวช.3/1  -
 24  604100141    นางสาวพรรษา นาสี ปวช.3/1  -
 25  604100142    นางสาวสุธามาศ มณีรัตน์ ปวช.3/1  -
 26  604100143    นางสาวสญามล เขาเหิร ปวช.3/1  -
 27  604100148    นางสาวเพ็ชรากร วรรณกิจ ปวช.3/1  -
 28  604100152    นางสาวสร้อยประกาย กันใจ ปวช.3/1  -
 29  604100155    นางสาวรณภัทร สาหนู ปวช.3/1  -
 30  604100156    นางสาวกัญญารัตน์ ดีผาย ปวช.3/1  -
 31  604100403    นายกิตตินันท์ ทองเมือง ปวช.3/1  -
 32  604100445    นางสาวปณิดา จงไพบูลย์ ปวช.3/1  -
 33  604100643    นางสาวฐิติพร สุคนมณี ปวช.3/1  -
 34  604100685    นางสาวพจมาน พุกต่อ ปวช.3/1  -
 35  604100778    นางสาวมาริสา ผ่องใส ปวช.3/1  -
จำนวน  35    คน
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ศูนย์ข้อมูล วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์
135/3 ถ.สำราญรื่น ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000 ติดต่อสอบถาม โทร.055-442930-4  e-mail: kannika@utt.ac.th