รายชื่อนักเรียน นักศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
ระดับชั้น ปวช.     ประเภทวิชา พาณิชยกรรม     สาขาวิชา ธุรกิจค้าปลีก    สาขางาน ธุรกิจค้าปลีกร้านสะดวกซื้อ

ที่ รหัส ชื่อ-สกุล ห้องเรียน กลุ่ม
 1  604100076    นางสาวพัชรินทร์ เพ็ชรโรจน์ ปวช.3/10  -
 2  604100476    นายจิรัฐโชติ สังข์หอม ปวช.3/10  -
 3  604100546    นางสาวสุพรรณิการ์ วงษ์ยอด ปวช.3/10  -
 4  604100669    นายธนดล มาอินทร์ ปวช.3/10  -
 5  604100749    นางสาวสุนิสา สว่างแสง ปวช.3/10  -
 6  604100759    นายปิยศักดิ์ เพ็ชรศรี ปวช.3/10  -
จำนวน  6    คน
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ศูนย์ข้อมูล วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์
135/3 ถ.สำราญรื่น ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000 ติดต่อสอบถาม โทร.055-442930-4  e-mail: kannika@utt.ac.th