รายชื่อนักเรียน นักศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
ระดับชั้น ปวช.     ประเภทวิชา พาณิชยกรรม     สาขาวิชา การบัญชี    สาขางาน การบัญชี

ที่ รหัส ชื่อ-สกุล ห้องเรียน กลุ่ม
 1  594100106    นางสาวสุมิตรา แสงสุวรรณ ปวช.3/2  -
 2  604100027    นางสาวอรวรรณ ทานา ปวช.3/2  -
 3  604100038    นางสาวเบญจวรรณ เถื่อนทับ ปวช.3/2  -
 4  604100063    นางสาวดารารัตน์ พุทธกิจ ปวช.3/2  -
 5  604100099    นางสาวสุภาภร โตเปลี่ยน ปวช.3/2  -
 6  604100135    นางสาวโสธิภา สิทธิผุย ปวช.3/2  -
 7  604100158    นางสาวอาริสา คงเพชร์ ปวช.3/2  -
 8  604100159    นางสาวคณิตา อยู่ยืน ปวช.3/2  -
 9  604100161    นางสาวณัฏฐพร ทรายหมอ ปวช.3/2  -
 10  604100422    นางสาวเพชรลดา แก้วคำ ปวช.3/2  -
 11  604100425    นางสาวเรณู ทองเงิน ปวช.3/2  -
 12  604100429    นางสาวกมลลักษณ์ อยู่อ้น ปวช.3/2  -
 13  604100456    นางสาววิภาพร วงษ์เนียม ปวช.3/2  -
 14  604100473    นางสาวสุวิษา แก้วนำ ปวช.3/2  -
 15  604100483    นางสาวสุพิชฌาย์ นะถา ปวช.3/2  -
 16  604100486    นางสาวกมลลักษณ์ แดงกองโค ปวช.3/2  -
 17  604100495    นางสาวรัชชดาวัลย์ เรืองทอง ปวช.3/2  -
 18  604100518    นางสาวณัทนรี กอสุระ ปวช.3/2  -
 19  604100519    นางสาวกนกพร อุ่นไฝ ปวช.3/2  -
 20  604100520    นางสาวจารุวรรณ ลอดลา ปวช.3/2  -
 21  604100527    นางสาววรัญญา ปุกเขียว ปวช.3/2  -
 22  604100534    นางสาวนภาพร อ่อนนิ่ม ปวช.3/2  -
 23  604100554    นางสาวอุษณีษ์ ศรีคำ ปวช.3/2  -
 24  604100560    นางสาวฉันทิสา สุกสีทอง ปวช.3/2  -
 25  604100561    นางสาวสมัชญา จีระมะณีมัย ปวช.3/2  -
 26  604100564    นางสาวสุคินธร พองผลา ปวช.3/2  -
 27  604100567    นางสาวนภัสสร วันณา ปวช.3/2  -
 28  604100594    นางสาวณัฐฐินี แซ่เอี๋ยว ปวช.3/2  -
 29  604100598    นางสาวน้ำฟ้า นิมิตร ปวช.3/2  -
 30  604100629    นางสาวณัฐธยาน์ ชื่นพรม ปวช.3/2  -
 31  604100630    นางสาวอัจฉราภรณ์ บุญประคม ปวช.3/2  -
 32  604100651    นางสาวรวิสรา ดีคำน้อย ปวช.3/2  -
 33  604100654    นางสาวฤทัยชนก พุกพลอย ปวช.3/2  -
 34  604100655    นางสาวณัฐฐินันท์ พึ่งรอด ปวช.3/2  -
 35  604100677    นางสาวนุชนาฏ รวมธรรม ปวช.3/2  -
 36  604100684    นางสาวสุกัญญา รักนิยม ปวช.3/2  -
 37  604100752    นางสาวปาริชาติ เอี้ยงเจียม ปวช.3/2  -
 38  604100761    นางสาวสิมาภรณ์ พลอยแหวน ปวช.3/2  -
 39  604100774    นายชินกฤต ลิตตะบุตร ปวช.3/2  -
 40  604100807    นางสาวสุพัตรา คำตา ปวช.3/2  -
จำนวน  40    คน
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ศูนย์ข้อมูล วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์
135/3 ถ.สำราญรื่น ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000 ติดต่อสอบถาม โทร.055-442930-4  e-mail: kannika@utt.ac.th