รายชื่อนักเรียน นักศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
ระดับชั้น ปวช.     ประเภทวิชา อุตสาหกรรม     สาขาวิชา ช่างยนต์    สาขางาน ยานยนต์

ที่ รหัส ชื่อ-สกุล ห้องเรียน กลุ่ม
 1  584210144    นายเรวัตร คำแดง ปวช.3/21  -
 2  594210510    นายสันติภาพ พรมถา ปวช.3/21  -
 3  604210001    นายพีรพัฒน์ มณีเลิศ ปวช.3/21  -
 4  604210005    นายศุภชัย ยินดี ปวช.3/21  -
 5  604210008    นายปิยวัฒน์ ธีปะนะ ปวช.3/21  -
 6  604210012    นางสาวเปรมวดี อินปา ปวช.3/21  -
 7  604210014    นายฉัตริน สังอุไร ปวช.3/21  -
 8  604210039    นายวรรณรบ เขียวลอยมา ปวช.3/21  -
 9  604210044    นายฐิติราช ลาล่วง ปวช.3/21  -
 10  604210053    นายเกรียงไกร เพ็งคำ ปวช.3/21  -
 11  604210058    นายสราวุฒิ หนองหาร ปวช.3/21  -
 12  604210059    นายจีระพันธ์ มาแผ่น ปวช.3/21  -
 13  604210061    นายชโนดม อินชัน ปวช.3/21  -
 14  604210068    นายรัตนโชติ จันทร์ดุ้ง ปวช.3/21  -
 15  604210069    นายนิรุจ ฟองสีถง ปวช.3/21  -
 16  604210072    นายพงศธร จิตรค้ำคูณ ปวช.3/21  -
 17  604210075    นายรัชชานนท์ อักษรไทย ปวช.3/21  -
 18  604210133    นางสาวสุพัตรา เขียวหอม ปวช.3/21  -
 19  604210471    นายณัฐดนัย สุขสถิตย์ ปวช.3/21  -
 20  604210645    นายน้ำ ปัญญา ปวช.3/21  -
 21  604210647    นายเสรี ยิ้มแย้ม ปวช.3/21  -
 22  604210657    นายอนุรักษ์ จันทร์บัว ปวช.3/21  -
 23  604210660    นางสาวกนกวรรณ จำปาทอง ปวช.3/21  -
 24  604210679    นายวัชรพล ประกิจ ปวช.3/21  -
 25  604210688    นายธนาทิพย์ ยี่คำมี ปวช.3/21  -
 26  604210745    นายโสฬส สายทรัพย์ ปวช.3/21  -
 27  604210782    นายจิณณวัตร พานพบ ปวช.3/21  -
 28  604210785    นายอนุรักษ์ มาขวา ปวช.3/21  -
 29  604210789    นายสุวิจักขณ์ เขื่อนทอง ปวช.3/21  -
จำนวน  29    คน
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ศูนย์ข้อมูล วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์
135/3 ถ.สำราญรื่น ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000 ติดต่อสอบถาม โทร.055-442930-4  e-mail: kannika@utt.ac.th