รายชื่อนักเรียน นักศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
ระดับชั้น ปวช.     ประเภทวิชา อุตสาหกรรม     สาขาวิชา ช่างยนต์    สาขางาน ยานยนต์

ที่ รหัส ชื่อ-สกุล ห้องเรียน กลุ่ม
 1  604210079    นายสหัสวรรษ สักขี ปวช.3/22  -
 2  604210080    นายธนภัทร สมพันธ์ ปวช.3/22  -
 3  604210092    นายพงศ์ศิริ ศรีใจวงศ์ ปวช.3/22  -
 4  604210094    นายวัฒนา สมประติ ปวช.3/22  -
 5  604210095    นายยงยุทธ เงือกน้ำ ปวช.3/22  -
 6  604210106    นายธีรภาพ เล้าอรุณ ปวช.3/22  -
 7  604210107    นายณัฐพล ทรงผะไทย ปวช.3/22  -
 8  604210109    นายชนาวีร์ เทพจันทร์ ปวช.3/22  -
 9  604210117    นายเฉลิมพล หิรัญสวรรค์ ปวช.3/22  -
 10  604210124    นายธนาวุฒิ เหล่ากอ ปวช.3/22  -
 11  604210128    นายนัฐวุฒิ มูลมั่ง ปวช.3/22  -
 12  604210145    นายไกรวุฒิ ชาวดง ปวช.3/22  -
 13  604210146    นายสิริวัต พุ่มสวัสดิ์ ปวช.3/22  -
 14  604210149    นายกันตวิชญ์ มยุเรศ ปวช.3/22  -
 15  604210160    นายปฐมพร พูลบุญ ปวช.3/22  -
 16  604210216    นายศุภชัย อินเบ้า ปวช.3/22  -
 17  604210401    นายอติเทพ แสงมณี ปวช.3/22  -
 18  604210424    นายธีรศักดิ์ โชติเขียว ปวช.3/22  -
 19  604210432    นายชาญวิทย์ ฉิมเชื้อ ปวช.3/22  -
 20  604210433    นายศุภฤกษ์ จันทร์จี ปวช.3/22  -
 21  604210442    นายศราวุธ จุลการะ ปวช.3/22  -
 22  604210648    นายอัครเดช เคลือมะลิวัน ปวช.3/22  -
 23  604210704    นายณัฐวุฒิ หล่อหลอม ปวช.3/22  -
 24  604210707    นายศุภกร เกตุอำพร ปวช.3/22  -
 25  604210710    นายภัทรานิษฐ์ ทานา ปวช.3/22  -
 26  604210711    นายอัครเจตต์ แพลอย ปวช.3/22  -
 27  604210713    นายณัฐพล คำบาง ปวช.3/22  -
 28  604210724    นายถิรวัฒน์ รัตน์เพ็ชร ปวช.3/22  -
 29  604210729    นายภาราดา สะอาด ปวช.3/22  -
 30  604210742    นายกอบกู้ สืบมาแต่ปั้น ปวช.3/22  -
จำนวน  30    คน
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ศูนย์ข้อมูล วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์
135/3 ถ.สำราญรื่น ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000 ติดต่อสอบถาม โทร.055-442930-4  e-mail: kannika@utt.ac.th