รายชื่อนักเรียน นักศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
ระดับชั้น ปวช.     ประเภทวิชา อุตสาหกรรม     สาขาวิชา ช่างยนต์    สาขางาน ยานยนต์

ที่ รหัส ชื่อ-สกุล ห้องเรียน กลุ่ม
 1  594210579    นายธนาวุฒิ มูลมี ปวช.3/23  -
 2  604210452    นายวศิน มีภู่เพ็ญ ปวช.3/23  -
 3  604210453    นายมนตรี เทพกัน ปวช.3/23  -
 4  604210462    นายนพดล แก้วเปี้ย ปวช.3/23  -
 5  604210488    นายรัชชานนท์ เชื้อหมอ ปวช.3/23  -
 6  604210489    นายอนวรรษ สีมูล ปวช.3/23  -
 7  604210491    นายวิทวัส สร้อยสุวรรณ์ ปวช.3/23  -
 8  604210494    นายภาณุพงศ์ นามแดง ปวช.3/23  -
 9  604210496    นายสหัสวรรษ เดชอิ่ม ปวช.3/23  -
 10  604210507    นายภูวนาท นามกรณ์ ปวช.3/23  -
 11  604210509    นายศิวกร ท้าวเทียมวงค์ ปวช.3/23  -
 12  604210511    นายสิรภพ กลเรียน ปวช.3/23  -
 13  604210529    นางสาวรุ่งธิชา โพธิ์ทอง ปวช.3/23  -
 14  604210532    นายณัฏฐพงศ์ บุญฤทธิ์ ปวช.3/23  -
 15  604210542    นายเฉลิมเกียรติ จาดศรี ปวช.3/23  -
 16  604210547    นายอภิรัตน์ สายสุวรรณ ปวช.3/23  -
 17  604210549    นายทักษิณ เติมมี ปวช.3/23  -
 18  604210566    นายวิศรุต หลวงพิทักษ์ชุมพล ปวช.3/23  -
 19  604210582    นายชิษณุพงศ์ บุญรังษี ปวช.3/23  -
 20  604210585    นายศุภฤกษ์ สังข์อินทร์ ปวช.3/23  -
 21  604210586    นายปฐมพงศ์ มะลิแก้ว ปวช.3/23  -
 22  604210595    นายนวกฤช แจ่มฤกษ์แจ้ง ปวช.3/23  -
 23  604210610    นายธนวัฒน์ พรมทอง ปวช.3/23  -
 24  604210620    นางสาวฑิตยา กล่อมเกลี้ยง ปวช.3/23  -
 25  604210624    นายอภิชัย เรืองฤทธิ์ ปวช.3/23  -
 26  604210625    นายธรรพ์ณธร อุทธา ปวช.3/23  -
 27  604210634    นายวันชนะ ไชนิท ปวช.3/23  -
 28  604210635    นายชนุตร์ ดีเรือง ปวช.3/23  -
 29  604210636    นายศิรชัช โม้คำ ปวช.3/23  -
 30  604210637    นายวุฒิพงษ์ เยาวยอด ปวช.3/23  -
 31  604210650    นายวัชระชัย จันทร์สว่าง ปวช.3/23  -
 32  604210716    นายณัทภัค สุขสุวรรณ ปวช.3/23  -
 33  604210790    นายเสกสรรค์ เงินพา ปวช.3/23  -
จำนวน  33    คน
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ศูนย์ข้อมูล วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์
135/3 ถ.สำราญรื่น ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000 ติดต่อสอบถาม โทร.055-442930-4  e-mail: kannika@utt.ac.th