รายชื่อนักเรียน นักศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
ระดับชั้น ปวช.     ประเภทวิชา อุตสาหกรรม     สาขาวิชา ช่างไฟฟ้ากำลัง    สาขางาน ไฟฟ้ากำลัง

ที่ รหัส ชื่อ-สกุล ห้องเรียน กลุ่ม
 1  604220002    นายสิทธิพงษ์ พวงพยอม ปวช.3/31  -
 2  604220006    นายเกริกชัย นุชศรี ปวช.3/31  -
 3  604220007    นายกรวิชญ์ บุ้งรุ่ง ปวช.3/31  -
 4  604220009    นายธนาพงษ์ จินา ปวช.3/31  -
 5  604220016    นางสาวประภัสสร อินต๊ะปัญญา ปวช.3/31  -
 6  604220020    นายอนุพงศ์ สุกใส ปวช.3/31  -
 7  604220033    นางสาวธนัชชา เรืองมั่น ปวช.3/31  -
 8  604220042    นายพงศธร ไกรสถิตย์ ปวช.3/31  -
 9  604220052    นายณัฐวุฒิ คำเพชร ปวช.3/31  -
 10  604220055    นายพันธกาญจน์ ตรุษเกตุ ปวช.3/31  -
 11  604220064    นางสาวกมลวรรณ เกิดสา ปวช.3/31  -
 12  604220066    นางสาวพรพรรณ ธรรมศิริ ปวช.3/31  -
 13  604220067    นางสาวพัชราภรณ์ หวังข้อกลาง ปวช.3/31  -
 14  604220070    นางสาวชญาดา คำเทศน์ ปวช.3/31  -
 15  604220073    นายธวัชชัย ลิขิต ปวช.3/31  -
 16  604220082    นายปภาวิน ไกรแนว ปวช.3/31  -
 17  604220103    นายสิทธิชัย เขี้ยวแก้ว ปวช.3/31  -
 18  604220105    นายปราโมทย์ เขยพุดซา ปวช.3/31  -
 19  604220110    นางสาววิชาดา เมืองสำนัก ปวช.3/31  -
 20  604220113    นางสาวญาณินท์ ทองอยู่ ปวช.3/31  -
 21  604220115    นายณภัทร ใจหลวง ปวช.3/31  -
 22  604220116    นายพิทักษ์ชัย ดูสันเทียะ ปวช.3/31  -
 23  604220130    นายพัฒนพล ญาณปัญญา ปวช.3/31  -
 24  604220151    นางสาวปิยธิดา อู่แสนขัน ปวช.3/31  -
 25  604220423    นายอาคม มีท้วม ปวช.3/31  -
 26  604220437    นายอนุวัติ ภักดีบาง ปวช.3/31  -
 27  604220611    นายโสภณ มั่นเจ็ก ปวช.3/31  -
 28  604220783    นายกรกต มาดี ปวช.3/31  -
จำนวน  28    คน
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ศูนย์ข้อมูล วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์
135/3 ถ.สำราญรื่น ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000 ติดต่อสอบถาม โทร.055-442930-4  e-mail: kannika@utt.ac.th