รายชื่อนักเรียน นักศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
ระดับชั้น ปวช.     ประเภทวิชา อุตสาหกรรม     สาขาวิชา ช่างไฟฟ้ากำลัง    สาขางาน ไฟฟ้ากำลัง

ที่ รหัส ชื่อ-สกุล ห้องเรียน กลุ่ม
 1  594220617    นายพัชรพงษ์ เจริญงาม ปวช.3/32  -
 2  594220699    นายนพพล ดอกไพรเทียน ปวช.3/32  -
 3  604220019    นายศรัณยู คงเนตร ปวช.3/32  -
 4  604220062    นายนภนันท์ ทิมฉิม ปวช.3/32  -
 5  604220125    นางสาวสุภัทรา คงเตียง ปวช.3/32  -
 6  604220440    นางสาวชุติมา ใจหลวง ปวช.3/32  -
 7  604220451    นางสาวปนัดดา พระสว่าง ปวช.3/32  -
 8  604220454    นายนันทวัตร คงเนตร ปวช.3/32  -
 9  604220455    นายนรากรณ์ อยู่ยง ปวช.3/32  -
 10  604220474    นายเฉลิมลาภ อ่องอิ่ม ปวช.3/32  -
 11  604220492    นายภูบดินทร์ เชิดฉาย ปวช.3/32  -
 12  604220506    นายณัฏฐชัย มั่นอยู่ ปวช.3/32  -
 13  604220515    นายสมประสงค์ แตงแก้ว ปวช.3/32  -
 14  604220516    นายอนันตวิทย์ เกตุสนต์ ปวช.3/32  -
 15  604220541    นายภาณุวัฒน์ สินแจ่ม ปวช.3/32  -
 16  604220543    นายฐิรวัฒน์ ทิเขียว ปวช.3/32  -
 17  604220558    นายพชรพล หิรัญเสวก ปวช.3/32  -
 18  604220584    นายวัฒนา แสนศรี ปวช.3/32  -
 19  604220588    นายนวพล จันทร์โสภณ ปวช.3/32  -
 20  604220614    นายจีรศักดิ์ เจริญใจ ปวช.3/32  -
 21  604220615    นายชลเดช เหล็กภูเขียว ปวช.3/32  -
 22  604220618    นายกีรติกร ผาลา ปวช.3/32  -
 23  604220628    นายหริภาคย์ ภัทรมานนท์ ปวช.3/32  -
 24  604220639    นายชิษณุพงค์ พรมสุวรรณ ปวช.3/32  -
 25  604220640    นายบัณทัต ลุล่วง ปวช.3/32  -
 26  604220642    นายนรากร แถวปลิว ปวช.3/32  -
 27  604220652    นายพลวัฒน์ อินทร์หนุน ปวช.3/32  -
 28  604220653    นายอรรถพล เซาะลอ ปวช.3/32  -
 29  604220670    นางสาวปนัดดา หาน้อย ปวช.3/32  -
 30  604220696    นายธีรวัฒน์ มีสำฤทธิ์ ปวช.3/32  -
 31  604220736    นายธีรศักดิ์ คำแย้ม ปวช.3/32  -
 32  604220748    นางสาวอตินุช แตงอ่อน ปวช.3/32  -
 33  604220810    นายสุทธิภัทร ซาทรง ปวช.3/32  -
จำนวน  33    คน
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ศูนย์ข้อมูล วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์
135/3 ถ.สำราญรื่น ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000 ติดต่อสอบถาม โทร.055-442930-4  e-mail: kannika@utt.ac.th