รายชื่อนักเรียน นักศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
ระดับชั้น ปวช.     ประเภทวิชา อุตสาหกรรม     สาขาวิชา ช่างอิเล็กทรอนิกส์    สาขางาน อิเล็กทรอนิกส์

ที่ รหัส ชื่อ-สกุล ห้องเรียน กลุ่ม
 1  604230015    นางสาวไอรัตน์ดา อินปา ปวช.3/41  -
 2  604230054    นายณรงค์ฤทธิ์ กลิ่นลอย ปวช.3/41  -
 3  604230081    นางสาวดวงนภา พันธมาศ ปวช.3/41  -
 4  604230085    นายอานนท์ แย้มอ่ำ ปวช.3/41  -
 5  604230097    นายนาธาร บุญมะยา ปวช.3/41  -
 6  604230134    นายวรเมธ ยาวิเศษ ปวช.3/41  -
 7  604230459    นายจักรพันธุ์ แก้วแก้ว ปวช.3/41  -
 8  604230463    นางสาวสกุลณา หอมวงษ์ ปวช.3/41  -
 9  604230472    นายฉัตรทอง เหลือหลาย ปวช.3/41  -
 10  604230508    นายภาศิริโชค สว่างทิพย์ ปวช.3/41  -
 11  604230551    นางสาวอัญณิชา อินชู ปวช.3/41  -
 12  604230562    นางสาวรัตนาภรณ์ ชะโหมตะคุ ปวช.3/41  -
 13  604230568    นายปฏิภาณ ประสานศรี ปวช.3/41  -
 14  604230573    นายนัทธพงศ์ จุ้ยเสือ ปวช.3/41  -
 15  604230592    นางสาวจริญาฉัตร คำสุข ปวช.3/41  -
 16  604230612    นางสาวจิรัชยา จำปา ปวช.3/41  -
 17  604230631    นางสาวกมลวรรณ แสงไชย ปวช.3/41  -
 18  604230687    นายสิทธิชัย อินคำ ปวช.3/41  -
 19  604230692    นายณัฐดนัย มณีอินทร์ ปวช.3/41  -
 20  604230705    นายประชัน เปรมศรี ปวช.3/41  -
 21  604230715    นายชัยวัฒน์ แดงใส ปวช.3/41  -
 22  604230804    นางสาวปภาวี แก้วชมภู ปวช.3/41  -
จำนวน  22    คน
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ศูนย์ข้อมูล วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์
135/3 ถ.สำราญรื่น ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000 ติดต่อสอบถาม โทร.055-442930-4  e-mail: kannika@utt.ac.th