รายชื่อนักเรียน นักศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
ระดับชั้น ปวช.     ประเภทวิชา พาณิชยกรรม     สาขาวิชา การตลาด    สาขางาน การตลาด

ที่ รหัส ชื่อ-สกุล ห้องเรียน กลุ่ม
 1  604100096    นายภาณุพงศ์ บุญล้อม ปวช.3/5  -
 2  604100100    นางสาวสุดารัตน์ คงนอก ปวช.3/5  -
 3  604100102    นางสาวชลธิชา วงษ์ชัย ปวช.3/5  -
 4  604100127    นายธนาวุฒิ ปัญญา ปวช.3/5  -
 5  604100137    นางสาวมริษา ใจทา ปวช.3/5  -
 6  604100138    นางสาวชลธิชา เขียวสุข ปวช.3/5  -
 7  604100140    นางสาวฟ้าวลัยรัตน์ อินใจ ปวช.3/5  -
 8  604100192    นายกฤษธิฤกษ์ บุญมี ปวช.3/5  -
 9  604100441    นางสาวจุฑามาศ ลำเจริญ ปวช.3/5  -
 10  604100479    นางสาวปาลิตา คำมาละ ปวช.3/5  -
 11  604100525    นางสาวศิรินธร ชัยสิทธิ์ ปวช.3/5  -
 12  604100530    นางสาวกนกพร ต่วนชะเอม ปวช.3/5  -
 13  604100565    นางสาวหทัยชนก แก้วดี ปวช.3/5  -
 14  604100575    นางสาวกัญญาณัฐ กาศกุล ปวช.3/5  -
 15  604100656    นางสาวกฤษณา สอนหว่าง ปวช.3/5  -
 16  604100667    นางสาวณิชาภัทร นามเรือน ปวช.3/5  -
 17  604100668    นางสาวภัทรสุดา กำเหนิด ปวช.3/5  -
 18  604100678    นางสาวลัดดา ใสนวล ปวช.3/5  -
 19  604100733    นางสาวนิชธาวัลย์ เทียนบุตร ปวช.3/5  -
 20  604100735    นางสาวกมลชนก กองแก้ว ปวช.3/5  -
 21  604100740    นางสาวญาดา ขันตีต่อ ปวช.3/5  -
 22  604100809    นางสาวพรชิตา คำสวัสดิ์ ปวช.3/5  -
จำนวน  22    คน
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ศูนย์ข้อมูล วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์
135/3 ถ.สำราญรื่น ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000 ติดต่อสอบถาม โทร.055-442930-4  e-mail: kannika@utt.ac.th