รายชื่อนักเรียน นักศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
ระดับชั้น ปวช.     ประเภทวิชา พาณิชยกรรม     สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ    สาขางาน คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ที่ รหัส ชื่อ-สกุล ห้องเรียน กลุ่ม
 1  594100626    นางสาววรรณวิสา ยอดหาญ ปวช.3/6  -
 2  604100034    นางสาวนวินดา ศรีเมือง ปวช.3/6  -
 3  604100041    นางสาวชลลดา ละอองฝุ่น ปวช.3/6  -
 4  604100065    นางสาวสุภาวดี ปินตา ปวช.3/6  -
 5  604100093    นายธนพล พาเมือง ปวช.3/6  -
 6  604100098    นายพัทธนันท์ จงณรงค์ชัย ปวช.3/6  -
 7  604100111    นางสาวพรธิดา ตระกูล ปวช.3/6  -
 8  604100118    นายกฤษกร อยู่ดี ปวช.3/6  -
 9  604100132    นางสาวพรพรรณ พงศ์กัมปนาท ปวช.3/6  -
 10  604100144    นายภัทรภณ วงศ์แก้ว ปวช.3/6  -
 11  604100147    นายอัษฎายุธ เทพนิมิตร ปวช.3/6  -
 12  604100162    นางสาวภัทร์จาริน อินสุวรรณ์ ปวช.3/6  -
 13  604100428    นายสุธีร์ อินชาญ ปวช.3/6  -
 14  604100457    นายธีระศักดิ์ บุญชิต ปวช.3/6  -
 15  604100464    นายศราวุฒิ ท้วมจันทร์ ปวช.3/6  -
 16  604100470    นางสาวสุนิษา ครุฑทอง ปวช.3/6  -
 17  604100475    นายทัฬหพงศ์ รักษ์ชน ปวช.3/6  -
 18  604100477    นายธีรภัทร ชัยหวัง ปวช.3/6  -
 19  604100480    นางสาววิภาพรรณ ตุ๊แสง ปวช.3/6  -
 20  604100571    นายอภินัน เกตุวงศ์ ปวช.3/6  -
 21  604100597    นายศรัญภัทร สมหมาย ปวช.3/6  -
 22  604100601    นางสาวศศิวรรณ ปินเตป ปวช.3/6  -
 23  604100616    นายชัยรัตน์ สุวรรณลุง ปวช.3/6  -
 24  604100632    นายรุ่งโรจน์ ต่อสงค์ ปวช.3/6  -
 25  604100646    นางสาวทักษพร สุขสมทิพย์ ปวช.3/6  -
 26  604100671    นางสาวจาสุมินทร์ จันทาแพง ปวช.3/6  -
 27  604100673    นางสาวกิตติมา วงษ์สวาท ปวช.3/6  -
 28  604100680    นางสาวกุลนันท์ ทองแห้ว ปวช.3/6  -
 29  604100682    นายศุภกิตดิ์ ชวนยิ้ม ปวช.3/6  -
 30  604100683    นางสาวธนพร เกตุสุริวงค์ ปวช.3/6  -
 31  604100689    นายนราทิพย์ ยี่คำมี ปวช.3/6  -
 32  604100693    นางสาวชลธิดา ยุกตะนันท์ ปวช.3/6  -
 33  604100695    นางสาวพรชิตา พุ้ยศิริ ปวช.3/6  -
 34  604100701    นางสาวศิรินทร สุกเหลือง ปวช.3/6  -
 35  604100718    นายปิ่นนครา โพธิ์ทอง ปวช.3/6  -
 36  604100719    นางสาวศิริลักษณ์ ชูเที่ยง ปวช.3/6  -
 37  604100722    นางสาวรัตติกานต์ จันทร์แจ่มศรี ปวช.3/6  -
 38  604100795    นายนาวิน ปานเงิน ปวช.3/6  -
 39  604100811    นางสาววรางคณา เกตุสิทธิ์ ปวช.3/6  -
จำนวน  39    คน
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ศูนย์ข้อมูล วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์
135/3 ถ.สำราญรื่น ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000 ติดต่อสอบถาม โทร.055-442930-4  e-mail: kannika@utt.ac.th