รายชื่อนักเรียน นักศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
ระดับชั้น ปวส.     ประเภทวิชา บริหารธุรกิจ     สาขาวิชา การจัดการธุรกิจค้าปลีก    สาขางาน ธุรกิจค้าปลีกร้านสะดวกซื้อ

ที่ รหัส ชื่อ-สกุล ห้องเรียน กลุ่ม
 1  625140571    นางสาวญาณิศา ยะฝั้น ปวส.1/10  1ทวิภาคี
 2  625140681    นายสมพร ม่วงแพร ปวส.1/10  1ทวิภาคี
 3  625140682    นายวีรชัย อักขระ ปวส.1/10  1ทวิภาคี
 4  625140683    นางสาวเกษรา เอี่ยมมี ปวส.1/10  1ทวิภาคี
 5  625140759    นายมนตรี จันโน ปวส.1/10  1ทวิภาคี
 6  626140005    นางสาวศิรินภา พลฤทธิ์ ปวส.1/10  2ม6ทวิภาคี
 7  626140013    นางสาวธนิสร ถาวรรณา ปวส.1/10  2ม6ทวิภาคี
 8  626140074    นายฐิรพงศ์ บุญเกิด ปวส.1/10  2ม6ทวิภาคี
 9  626140079    นางสาวกมลศรี เคนสน ปวส.1/10  2ม6ทวิภาคี
 10  626140105    นางสาวกลอยนภา พุ่มพวง ปวส.1/10  2ม6ทวิภาคี
 11  626140106    นางสาวสกุลทิพย์ มังวงศ์ ปวส.1/10  2ม6ทวิภาคี
 12  626140134    นายกิตติกรณ์ โพศรี ปวส.1/10  2ม6ทวิภาคี
 13  626140136    นายพีรพล ตองอ่อน ปวส.1/10  2ม6ทวิภาคี
 14  626140174    นายธมน บุญมามี ปวส.1/10  2ม6ทวิภาคี
 15  626140190    นายพรพิพัฒน์ พึ่งเกิด ปวส.1/10  2ม6ทวิภาคี
 16  626140191    นางสาวศรัณย์พร โนนสูงเนิน ปวส.1/10  2ม6ทวิภาคี
 17  626140202    นางสาวภัทรลดา ปองดอง ปวส.1/10  2ม6ทวิภาคี
 18  626140238    นางสาววิภาดา อินอ่อน ปวส.1/10  2ม6ทวิภาคี
 19  626140338    นางสาวสุนิสา พลฤทธิ์ ปวส.1/10  2ม6ทวิภาคี
 20  626140769    นางสาววิชุดา ทิมทอง ปวส.1/10  2ม6ทวิภาคี
 21  626140803    นางสาววิมลมาศ แก้วหาญสอน ปวส.1/10  2ม6ทวิภาคี
 22  626140827    นางสาวประภาพรรณ สมาน ปวส.1/10  2ม6ทวิภาคี
จำนวน  22    คน
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ศูนย์ข้อมูล วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์
135/3 ถ.สำราญรื่น ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000 ติดต่อสอบถาม โทร.055-442930-4  e-mail: kannika@utt.ac.th