รายชื่อนักเรียน นักศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
ระดับชั้น ปวส.     ประเภทวิชา บริหารธุรกิจ     สาขาวิชา การบัญชี    สาขางาน -

ที่ รหัส ชื่อ-สกุล ห้องเรียน กลุ่ม
 1  626110002    นางสาวสนธยา แตงน้อย ปวส.1/11  -
 2  626110004    นางสาวธัญชนก พร้อมญาติ ปวส.1/11  -
 3  626110010    นางสาวมาริษา ใสยัง ปวส.1/11  -
 4  626110077    นางสาวกัลยาณี สอนพุมมี ปวส.1/11  -
 5  626110078    นางสาวกัลยา ยศเกตุ ปวส.1/11  -
 6  626110090    นางสาวกนกวรรณ แก้วคำ ปวส.1/11  -
 7  626110096    นางสาวภานุชนาฎ ม่วงมา ปวส.1/11  -
 8  626110097    นางสาวจิตราภรณ์ อินทร์เพ็ชร ปวส.1/11  -
 9  626110118    นางสาวสุพรรษา แสนเขียววงค์ ปวส.1/11  -
 10  626110139    นางสาวณิชารีย์ นัครา ปวส.1/11  -
 11  626110142    นางสาววิลาสินี ชัยเลิศ ปวส.1/11  -
 12  626110148    นายทักษ์ดนัย อยู่อ่ำ ปวส.1/11  -
 13  626110158    นางสาวกมลวรรณ นามกรณ์ ปวส.1/11  -
 14  626110163    นางสาวนิชาภัทร ค้างคีรี ปวส.1/11  -
 15  626110166    นางสาวอารีญา จันทัส ปวส.1/11  -
 16  626110172    นางสาวเกษวารี แหลมหลัก ปวส.1/11  -
 17  626110176    นางสาวนริศรา ขมโคกกรวด ปวส.1/11  -
 18  626110179    นางสาวภัครมัย โกะสูงเนิน ปวส.1/11  -
 19  626110180    นางสาวอจลารัตน์ งามวิจิตร ปวส.1/11  -
 20  626110185    นายชิษณุพงศ์ ประจงเศรษฐ์ ปวส.1/11  -
 21  626110212    นางสาวชนาพร นาคา ปวส.1/11  -
 22  626110216    นางสาวธันยพร ยศต๊ะสา ปวส.1/11  -
 23  626110237    นางสาวกรรณิกา ต๊ะบรรจง ปวส.1/11  -
 24  626110333    นางสาวสิริยากร เกณฑ์ลาด ปวส.1/11  -
 25  626110476    นางสาวปลายฟ้า สัมมาทิศ ปวส.1/11  -
 26  626110522    นางสาวรุ่งอรุณ สียา ปวส.1/11  -
 27  626110551    นางสาววิภาวดี น้อยนวล ปวส.1/11  -
 28  626110599    นางสาวเมธาพร แสนจุ้ย ปวส.1/11  -
 29  626110622    นางสาวอาภรณ์ จันทร์ผึ้ง ปวส.1/11  -
 30  626110650    นางสาวฉัตรกมล ข้องแก้ว ปวส.1/11  -
 31  626110727    นางสาวนัชชา เที่ยงปาน ปวส.1/11  -
 32  626110787    นางสาวศรีสุดา ปานวงษ์ ปวส.1/11  -
 33  626110824    นางสาวสาริกา ปาลาศ ปวส.1/11  -
 34  626110854    นางสาวชลิตา ปัททุม ปวส.1/11  -
จำนวน  34    คน
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ศูนย์ข้อมูล วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์
135/3 ถ.สำราญรื่น ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000 ติดต่อสอบถาม โทร.055-442930-4  e-mail: kannika@utt.ac.th