รายชื่อนักเรียน นักศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
ระดับชั้น ปวส.     ประเภทวิชา บริหารธุรกิจ     สาขาวิชา การบัญชี    สาขางาน -

ที่ รหัส ชื่อ-สกุล ห้องเรียน กลุ่ม
 1  625110133    นางสาวชนากานต์ ทีน้อย ปวส.1/2  -
 2  625110440    นางสาวอำไพ แสงอ่อน ปวส.1/2  -
 3  625110441    นางสาวเจนจิรา แซ่อึ้ง ปวส.1/2  -
 4  625110442    นางสาวศศิวิมล แว่นวิชัย ปวส.1/2  -
 5  625110443    นางสาววีราภรณ์ กลิ่นหอม ปวส.1/2  -
 6  625110444    นางสาวประกายแก้ว เพ็งเลีย ปวส.1/2  -
 7  625110445    นางสาวชลธิชา ปานศักดิ์ ปวส.1/2  -
 8  625110446    นางสาวนาริน เงินกลม ปวส.1/2  -
 9  625110447    นางสาวชลธิชา ก้อนกลีบ ปวส.1/2  -
 10  625110448    นางสาวอุมาวสุ โสมี ปวส.1/2  -
 11  625110449    นางสาวศศิธร จันที ปวส.1/2  -
 12  625110450    นางสาวนลิน ขุนคลัง ปวส.1/2  -
 13  625110451    นางสาวสโรชา เกตุกอ ปวส.1/2  -
 14  625110452    นายณัฐพล สุทธิรักษ์ ปวส.1/2  -
 15  625110453    นางสาวจารุวรรณ อ้นทรัพย์เจริญ ปวส.1/2  -
 16  625110454    นางสาวบุญญาภา เข็มทิศ ปวส.1/2  -
 17  625110455    นางสาวลักษมี วงษ์ภักดี ปวส.1/2  -
 18  625110456    นางสาววรัตน์ดา ทองสองสี ปวส.1/2  -
 19  625110458    นางสาวกฤษณา รอดภัย ปวส.1/2  -
 20  625110459    นางสาวธันยชนก เทียนปรุ ปวส.1/2  -
 21  625110460    นายพีรพล กำมะหยี่ ปวส.1/2  -
 22  625110461    นายกฤตเมธ จันคุ้ม ปวส.1/2  -
 23  625110462    นางสาวปนัดดา แก้วรากมุข ปวส.1/2  -
 24  625110463    นางสาวปวีณา จันทร์โสม ปวส.1/2  -
 25  625110464    นางสาวณิชารีย์ ทองขุนด่าน ปวส.1/2  -
 26  625110465    นางสาวรัชดาภรณ์ จันโจ่ ปวส.1/2  -
 27  625110544    นางสาวจันทร์จิรา สุกตะกู ปวส.1/2  -
 28  625110546    นางสาวขนิษฐา สีฉิม ปวส.1/2  -
 29  625110547    นางสาวชัญญานุช แจ้งเอี่ยม ปวส.1/2  -
 30  625110548    นางสาวธนิดา เสือน้อย ปวส.1/2  -
 31  625110550    นางสาวกัญญารัตน์ หลวงนวล ปวส.1/2  -
 32  625110575    นางสาวพิชญา แผลงฤทธิ์ ปวส.1/2  -
จำนวน  32    คน
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ศูนย์ข้อมูล วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์
135/3 ถ.สำราญรื่น ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000 ติดต่อสอบถาม โทร.055-442930-4  e-mail: kannika@utt.ac.th