รายชื่อนักเรียน นักศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
ระดับชั้น ปวส.     ประเภทวิชา อุตสาหกรรม     สาขาวิชา เทคนิคเครื่องกล    สาขางาน เทคนิคยานยนต์

ที่ รหัส ชื่อ-สกุล ห้องเรียน กลุ่ม
 1  625210150    นายนิติวัฒน์ จันทร์วิลัย ปวส.1/21  1
 2  625210243    นายธนานนท์ เที่ยงปาน ปวส.1/21  1
 3  625210285    นายพรรษวุฒิ พุ่มพวง ปวส.1/21  1
 4  625210287    นายสถาพร ศรีภา ปวส.1/21  1
 5  625210288    นายเมธิส แต้มมณี ปวส.1/21  1
 6  625210289    นายฐิตินันท์ ด้วงคำจันทร์ ปวส.1/21  1
 7  625210290    นายบูรพา จันทร์สุข ปวส.1/21  1
 8  625210291    นายสิทธิศักดิ์ พุ่มหมัน ปวส.1/21  1
 9  625210292    นายณัฐพงศ์ ก้อนคุ้ม ปวส.1/21  1
 10  625210293    นายชนกันต์ ผลบุญ ปวส.1/21  1
 11  625210324    นายพัชรพล เทโพ ปวส.1/21  1
 12  625210325    นางสาวอรัญรักษ์ เขื่อนสุวรรณ ปวส.1/21  1
 13  625210358    นายปิยดนัย วิเวกจวง ปวส.1/21  1
 14  625210493    นายธีรพล คนอยู่ ปวส.1/21  1
 15  625210813    นายวิชญะ พึมขุนทด ปวส.1/21  1
 16  625210814    นายณัฐพล มีแดง ปวส.1/21  1
 17  625210815    นายนัฐพงษ์ พุ่มหมัน ปวส.1/21  1
 18  625210821    นายนนทกร แป้นชูผล ปวส.1/21  1
 19  625210836    นายธนาวุฒิ นาดี ปวส.1/21  1
 20  625210495    นายรัชชานนท์ วงษ์ชัย ปวส.1/21  2
 21  625210496    นายสุรเวทย์ ทองสม ปวส.1/21  2
 22  625210497    นายนลธวัช พรมสุวรรณ ปวส.1/21  2
 23  625210498    นายกริช สายสวย ปวส.1/21  2
 24  625210505    นายธีรภัทร นุ้ยจาด ปวส.1/21  2
 25  625210506    นายอภิชัย คลังสีดา ปวส.1/21  2
 26  625210532    นายอุดมศักดิ์ เกตุพุ่ม ปวส.1/21  2
 27  625210533    นายนันธวัช ปรีชัยวัฒน ปวส.1/21  2
 28  625210534    นายอภิชาติ ใจมา ปวส.1/21  2
 29  625210535    นายอนิรุธ หล่อหลอม ปวส.1/21  2
 30  625210536    นายจิรวัฒน์ ถือนิล ปวส.1/21  2
 31  625210537    นายณัฐพงษ์ ปายา ปวส.1/21  2
 32  625210538    นายอนุวัฒน์ รอดบาง ปวส.1/21  2
 33  625210539    นายมนัส เหล็กช้าง ปวส.1/21  2
 34  625210540    นายณัฐพงศ์ จันทร์เพ็ชร ปวส.1/21  2
 35  625210541    นายธณากร กุศล ปวส.1/21  2
 36  625210705    นายจิรายุ จูอ่อง ปวส.1/21  2
 37  625210816    นายศรายุ คุณทะวงศ์ ปวส.1/21  2
 38  625210817    นายสมเกียรติ์ ทิบำรุง ปวส.1/21  2
 39  625210842    นายรัตนชัย ขันทอง ปวส.1/21  2
 40  625210845    นายกิตติศักดิ์ สร้อยเพชร ปวส.1/21  2
จำนวน  40    คน
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ศูนย์ข้อมูล วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์
135/3 ถ.สำราญรื่น ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000 ติดต่อสอบถาม โทร.055-442930-4  e-mail: kannika@utt.ac.th