รายชื่อนักเรียน นักศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
ระดับชั้น ปวส.     ประเภทวิชา อุตสาหกรรม     สาขาวิชา เทคนิคเครื่องกล    สาขางาน เทคนิคยานยนต์

ที่ รหัส ชื่อ-สกุล ห้องเรียน กลุ่ม
 1  625210221    นายอริญชัย อันถามล ปวส.1/22  1
 2  625210433    นายณัฐชนน สุดสุวรรณ์ ปวส.1/22  1
 3  625210610    นายทศวรรณ ลำมะนา ปวส.1/22  1
 4  625210612    นายองอาจ อ้นน่วม ปวส.1/22  1
 5  625210613    นายนพกร ทั่งรอด ปวส.1/22  1
 6  625210679    นายณัฐกร คงฟู ปวส.1/22  1
 7  625210680    นายณวรรต คงฟู ปวส.1/22  1
 8  625210699    นายเจตนิพัทธ์ ให้พร ปวส.1/22  1
 9  625210717    นายสมนึก เงินอ้น ปวส.1/22  1
 10  625210723    นายเจษฏา บุญเวียง ปวส.1/22  1
 11  625210724    นายสุกนต์ธี สุขสา ปวส.1/22  1
 12  625210730    นายวิทยา หมอนไหม ปวส.1/22  1
 13  625210742    นายนัฐพงศ์ ทองมา ปวส.1/22  1
 14  625210743    นายวธัญญู แสนโกสิก ปวส.1/22  1
 15  625210757    นายธนพงษ์ คงนุ่น ปวส.1/22  1
 16  625210766    นายภานุสรณ์ เพ็งดี ปวส.1/22  1
 17  625210791    นายชาญณรงค์ กุลประสงค์ ปวส.1/22  1
 18  625210800    นายอิทธิกร ธุปะละ ปวส.1/22  1
 19  625210801    นายธนโชติ เสาร์จันทร์ ปวส.1/22  1
 20  625210811    นายชาญณรงค์ อุ่นคำปา ปวส.1/22  1
 21  625210838    นายธิติพงษ์ ลัคณา ปวส.1/22  1
 22  626210093    นายวีรภัทร กลิ่นเอี่ยม ปวส.1/22  2ม6
 23  626210111    นายเจริญ มาดี ปวส.1/22  2ม6
 24  626210128    นายจิรพนธ์ หมื่นยุทธ ปวส.1/22  2ม6
 25  626210167    นายชัชพงศ์ รุ่งเรือง ปวส.1/22  2ม6
 26  626210168    นายณัฐวุฒิ กะบองแก้ว ปวส.1/22  2ม6
 27  626210169    นายธัชนนท์ อุตบัววงค์ ปวส.1/22  2ม6
 28  626210171    นายวิสิษฐ์ รังสิยานนท์ ปวส.1/22  2ม6
 29  626210173    นายวินิต มาเชื้อ ปวส.1/22  2ม6
 30  626210181    นายต้องเพชร บูรณารมย์ ปวส.1/22  2ม6
 31  626210182    นายธวัชชัย ยาน้อย ปวส.1/22  2ม6
 32  626210542    นายณัฐพล จันทร์สุข ปวส.1/22  2ม6
 33  626210594    นายธีรศักดิ์ ยอดทองดี ปวส.1/22  2ม6
 34  626210722    นายกิตติพัฒน์ ดิษฐ์รัตน์ ปวส.1/22  2ม6
จำนวน  34    คน
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ศูนย์ข้อมูล วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์
135/3 ถ.สำราญรื่น ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000 ติดต่อสอบถาม โทร.055-442930-4  e-mail: kannika@utt.ac.th