รายชื่อนักเรียน นักศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
ระดับชั้น ปวส.     ประเภทวิชา อุตสาหกรรม     สาขาวิชา ไฟฟ้า    สาขางาน ไฟฟ้ากำลัง

ที่ รหัส ชื่อ-สกุล ห้องเรียน กลุ่ม
 1  626220198    นายนิธิวัฒน์ ประวงค์ ปวส.1/33  -ม6
 2  626220199    นายจักรพงษ์ สุขเทศ ปวส.1/33  -ม6
 3  626220201    นายนพเกล้า เกิดทอง ปวส.1/33  -ม6
 4  626220266    นายคัมภีรภพ เรือนคำ ปวส.1/33  -ม6
 5  626220305    นายเมธา อยู่ยิ่ง ปวส.1/33  -ม6
 6  626220578    นายนายอภิเชษฐ สุขสัจจี ปวส.1/33  -ม6
 7  626220687    นายกฤษฎา ทาต่อย ปวส.1/33  -ม6
 8  626220691    นายเฉลิมพันธ์ ม่วงทอง ปวส.1/33  -ม6
 9  626220746    นางสาวพัชราภรณ์ ชนะจน ปวส.1/33  -ม6
 10  626220750    นายชาญวิทย์ สารทอง ปวส.1/33  -ม6
 11  626220756    นางสาวอัมพร พรานกวาง ปวส.1/33  -ม6
 12  626220760    นางสาวประวีณา แสงทอง ปวส.1/33  -ม6
 13  626220774    นางสาววิภาวรรณ เฟื่องฟู ปวส.1/33  -ม6
 14  626220781    นางสาวนาเรศ รื่นเริง ปวส.1/33  -ม6
 15  626220786    นางสาวสมัชญา ขอร้อง ปวส.1/33  -ม6
 16  626220798    นายพฤทธิ์ พูนพิน ปวส.1/33  -ม6
 17  626220818    นางสาวนิภาพร เมืองสำนัก ปวส.1/33  -ม6
จำนวน  17    คน
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ศูนย์ข้อมูล วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์
135/3 ถ.สำราญรื่น ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000 ติดต่อสอบถาม โทร.055-442930-4  e-mail: kannika@utt.ac.th