รายชื่อนักเรียน นักศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
ระดับชั้น ปวส.     ประเภทวิชา อุตสาหกรรม     สาขาวิชา อิเล็กทรอนิกส์    สาขางาน อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม

ที่ รหัส ชื่อ-สกุล ห้องเรียน กลุ่ม
 1  625230326    นายอภิชัช เอี่ยมเสือ ปวส.1/41  1
 2  625230327    นางสาวสุวิมล เกตุสุริวงค์ ปวส.1/41  1
 3  625230328    นางสาวกฤติยา จิตรมั่น ปวส.1/41  1
 4  625230329    นายนพดล มาแก้ว ปวส.1/41  1
 5  625230330    นางสาวธัญญาธร สุขแสง ปวส.1/41  1
 6  625230491    นางสาวปณิดา ปิ่นทอง ปวส.1/41  1
 7  625230564    นายไชยพศ รุ่งเรือง ปวส.1/41  1
 8  625230630    นายจิรายุส สายประเสริฐ ปวส.1/41  1
 9  625230713    นายอมรเทพ ยังเหล็ก ปวส.1/41  1
 10  626230700    นายณรงค์เดช พลเยี่ยม ปวส.1/41  2ม6
 11  626230703    นายณัฐปคัลภ์ เพ็ชรพลอย ปวส.1/41  2ม6
จำนวน  11    คน
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ศูนย์ข้อมูล วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์
135/3 ถ.สำราญรื่น ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000 ติดต่อสอบถาม โทร.055-442930-4  e-mail: kannika@utt.ac.th