รายชื่อนักเรียน นักศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
ระดับชั้น ปวส.     ประเภทวิชา บริหารธุรกิจ     สาขาวิชา การตลาด    สาขางาน -

ที่ รหัส ชื่อ-สกุล ห้องเรียน กลุ่ม
 1  625120502    นางสาวพรทิพย์ งามนิมิตร ปวส.1/5  1
 2  625120503    นางสาวนฤมล ลาเกี้ยว ปวส.1/5  1
 3  625120504    นางสาวชนัทดา บัวหลาย ปวส.1/5  1
 4  625120507    นางสาวธัญชนก เกิดพูล ปวส.1/5  1
 5  625120511    นางสาวอาทิตยา ขาลเถาะ ปวส.1/5  1
 6  625120512    นางสาวสกุลทิพย์ ศรีเมฆ ปวส.1/5  1
 7  625120513    นางสาวนารีรัตน์ เกิดก่อวงษ์ ปวส.1/5  1
 8  625120553    นางสาวศิรินภา นาแก้ว ปวส.1/5  1
 9  625120741    นางสาวชลธิชา ฉิมพาลี ปวส.1/5  1
 10  625120782    นางสาวปรีลดา บุตรเพชร ปวส.1/5  1
 11  625120799    นางสาวรัตนากรณ์ คำเหม็ง ปวส.1/5  1
 12  626120107    นางสาวปวีณ์กร พาใจ ปวส.1/5  2ม6
 13  626120119    นางสาวริมทราย หมื่นมะโน ปวส.1/5  2ม6
 14  626120204    นางสาวรุจิรา เครือวงค์ ปวส.1/5  2ม6
 15  626120206    นางสาวธิดาพร วงศ์สุวัฒน์ ปวส.1/5  2ม6
 16  626120217    นางสาวบุญมา ใจจันทร์ ปวส.1/5  2ม6
 17  626120219    นางสาวปรารถนา ยาอยู่สุข ปวส.1/5  2ม6
 18  626120767    นางสาวนิพาดา เจจือ ปวส.1/5  2ม6
 19  626120768    นางสาวพรนภา น้อยม่วงตาล ปวส.1/5  2ม6
 20  626120772    นางสาวอรุณี มีศรี ปวส.1/5  2ม6
 21  626120783    นางสาวหนึ่งฤทัย เกียรทอง ปวส.1/5  2ม6
 22  626120784    นางสาวภัทราพร ช่างไชย ปวส.1/5  2ม6
 23  626120825    นางสาวเด่นนภา สุขศรี ปวส.1/5  2ม6
จำนวน  23    คน
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ศูนย์ข้อมูล วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์
135/3 ถ.สำราญรื่น ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000 ติดต่อสอบถาม โทร.055-442930-4  e-mail: kannika@utt.ac.th