รายชื่อนักเรียน นักศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
ระดับชั้น ปวส.     ประเภทวิชา บริหารธุรกิจ     สาขาวิชา การบัญชี    สาขางาน -

ที่ รหัส ชื่อ-สกุล ห้องเรียน กลุ่ม
 1  615110224    นางสาวกรกมล บังคมธรรม ปวส.2/1  -
 2  615110386    นางสาวพัชราวดี แสนจันทร์ ปวส.2/1  -
 3  615110387    นางสาวภิญญาพัชญ์ กรองบุญมา ปวส.2/1  -
 4  615110388    นางสาวณัฐกานต์ สุขรอด ปวส.2/1  -
 5  615110389    นางสาวนริศรา กุลท้วม ปวส.2/1  -
 6  615110390    นางสาวศิริญญา ศรีถาวร ปวส.2/1  -
 7  615110391    นางสาวสมิตา เพ็งทา ปวส.2/1  -
 8  615110392    นางสาวศิริประภาพร วงศ์จันทร์ ปวส.2/1  -
 9  615110393    นางสาวโศรดา สายหยุด ปวส.2/1  -
 10  615110394    นางสาวอรอนงค์ แก้วสน ปวส.2/1  -
 11  615110395    นางสาวเพ็ญนภา ทิมขาว ปวส.2/1  -
 12  615110396    นางสาวอรินญทิพย์ เปี่ยมดี ปวส.2/1  -
 13  615110397    นางสาวศุภานัน คุณาจารย์ ปวส.2/1  -
 14  615110416    นางสาววิชุดา ว่านเครือ ปวส.2/1  -
 15  615110417    นางสาวขวัญกมล มาใกล้ ปวส.2/1  -
 16  615110418    นางสาวพาฝัน โคเกิด ปวส.2/1  -
 17  615110419    นางสาวเสาวลักษณ์ เชื้อกาวี ปวส.2/1  -
 18  615110420    นางสาววาสนา ทองรักจันทร์ ปวส.2/1  -
 19  615110421    นางสาวศศิธร ศรีทอง ปวส.2/1  -
 20  615110451    นางสาวอัมรินทร์ รอดภัย ปวส.2/1  -
 21  615110452    นางสาววิรัญพร พันธุ์อ่อน ปวส.2/1  -
 22  615110453    นางสาวนฤมล น้อยม่วงตาล ปวส.2/1  -
 23  615110454    นางสาววารี ปรังฤทธิ์ ปวส.2/1  -
 24  615110455    นางสาวธมลวรรณ ทับชู ปวส.2/1  -
 25  615110456    นางสาวชมภูนุช เชื้ออ่ำ ปวส.2/1  -
 26  615110457    นางสาวปภาดา ยืนยาว ปวส.2/1  -
 27  615110458    นางสาวอมรทิพย์ ทั่งเรือง ปวส.2/1  -
 28  615110459    นางสาวดวงพร แก้วพิน ปวส.2/1  -
 29  615110460    นางสาวรัตติกาล สุขเพ็ง ปวส.2/1  -
 30  615110461    นางสาวณัฐวรรณ ขำจุ้ย ปวส.2/1  -
 31  615110493    นางสาวสมฤทัย เจริญรัตน์ ปวส.2/1  -
 32  615110494    นางสาวสุพัตตรา แก้วดวงจิตร ปวส.2/1  -
 33  615110575    นางสาวอารียา อิ่มประเสริฐ ปวส.2/1  -
 34  615110697    นางสาวภัทรวรรณ แสงแดง ปวส.2/1  -
 35  615110702    นายส่งศักดิ์ ล้อสินคำ ปวส.2/1  -
จำนวน  35    คน
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ศูนย์ข้อมูล วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์
135/3 ถ.สำราญรื่น ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000 ติดต่อสอบถาม โทร.055-442930-4  e-mail: kannika@utt.ac.th