รายชื่อนักเรียน นักศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
ระดับชั้น ปวส.     ประเภทวิชา บริหารธุรกิจ     สาขาวิชา การจัดการธุรกิจค้าปลีก    สาขางาน ธุรกิจค้าปลีกร้านสะดวกซื้อ

ที่ รหัส ชื่อ-สกุล ห้องเรียน กลุ่ม
 1  615140703    นางสาวจริยา คำเงิน ปวส.2/10  1ทวิภาคี
 2  616140030    นางสาวรุจิรา เทียมสัน ปวส.2/10  2ม6ทวิภาคี
 3  616140053    นางสาวสุกัญญา ละอองทรง ปวส.2/10  2ม6ทวิภาคี
 4  616140080    นางสาวณัฐพร ศรไชย ปวส.2/10  2ม6ทวิภาคี
 5  616140141    นางสาวกันภิรมย์ กันขัน ปวส.2/10  2ม6ทวิภาคี
 6  616140211    นางสาววารินทร์ จันเติมต่อ ปวส.2/10  2ม6ทวิภาคี
 7  616140223    นายพิชิต ชมภูหล้า ปวส.2/10  2ม6ทวิภาคี
 8  616140560    นางสาวณัฐธิดา น้อยขัน ปวส.2/10  2ม6ทวิภาคี
จำนวน  8    คน
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ศูนย์ข้อมูล วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์
135/3 ถ.สำราญรื่น ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000 ติดต่อสอบถาม โทร.055-442930-4  e-mail: kannika@utt.ac.th